Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Noc Muze­ów w BWA

Noc Muze­ów w BWA

 Już w naj­bliż­szą sobo­tę (13 maja) w Jele­niej Górze odbę­dzie się
corocz­na akcja Noc Muze­ów. Zapra­sza­my do BWA, tra­dy­cyj­nie w godzi­nach
wie­czor­nych. Obej­rzeć będzie nasza aktu­al­ną wysta­wę _KONTAKTY. W
drodze_. Opro­wa­dzi po niej kura­tor­ka – Joan­na Mielech.

BWA otwar­te będzie w godz. 16.00–22.00
opro­wa­dze­nie kura­tor­skie roz­pocz­nie się o godz. 16.50

WSTĘP WOL­NY

————————————————————————————————————

KON­TAK­TY. W drodze

Andrzej Jerzy Lech,_ Marzenin_, _Polska_, 2010
 W róż­no­rod­no­ści i cha­osie współ­cze­sne­go świa­ta mediów foto­gra­fie
kon­tak­to­we wyróż­nia­ją się dba­ło­ścią o obraz i spo­sób jego
kształ­to­wa­nia. Kon­tak­ty to foto­gra­fie o wyjąt­ko­wej kon­den­sa­cji
skład­ni­ków obra­zu. Ich esen­cjo­nal­ność i nie­zwy­kła pla­sty­ka
prze­strze­ni zwią­za­ne są z okre­ślo­ny­mi  zasa­da­mi zwią­za­ny­mi z
pro­ce­sem kre­acji, któ­re decy­du­ją o isto­cie tego medium. Kon­tak­ty są
powro­tem do źró­deł foto­gra­fii z  uzy­ska­nym meto­dą foto­che­micz­ną
wiel­ko­for­ma­to­wym nega­ty­wem, oraz odbit­ką, któ­rą wyko­nu­je się
bez­po­śred­nio z nega­ty­wu, sty­ko­wo, bez powięk­sza­nia, w ciem­ni
foto­gra­ficz­nej. Pierw­sze wysta­wy kon­tak­tów w Pol­sce orga­ni­zo­wał  Jakub
Byr­czek w Gale­rii „Pusta” w Kato­wi­cach i w Gale­rii BWA w Jele­niej
Górze. W latach 1989 – 2002 zre­ali­zo­wa­ne zosta­ły czte­ry edy­cje
wysta­wy, poka­zy­wa­ne w róż­nych miej­scach w Pol­sce i za gra­ni­cą. W
trzy­dzie­stą rocz­ni­cę pierw­szych „Kon­tak­tów” w Gale­rii BWA w
Jele­niej Górze w 2019 r. powró­ci­li­śmy  do tej idei wysta­wą
„Kon­tak­ty – c.d.”.
 W 2023 r. pre­zen­tu­je­my kolej­ną wysta­wę z tego cyklu pt. „Kon­tak­ty. W
dro­dze”, któ­ra jest prze­glą­dem współ­cze­snej foto­gra­fii
kon­tak­to­wej. W wysta­wie bio­rą udział arty­ści, dla któ­rych
wiel­ko­for­ma­to­wa foto­gra­fia jest waż­nym środ­kiem arty­stycz­ne­go wyra­zu.
Pro­jekt ma zasięg ponad­lo­kal­ny, zapro­sze­ni twór­cy miesz­ka­ją w
Jele­niej Górze ale tak­że w róż­nych  czę­ściach Pol­ski, oraz poza
jej gra­ni­ca­mi: w Nowym Jor­ku, Pra­dze czy Londynie.

W wysta­wie udział bio­rą: Mar­cin Andrze­jew­ski, Adam Ben­cal, Jaro­slav
Beneš, Jakub Byr­czek, Moni­ka Cicho­szew­ska, Jerzy Cha­be­rek, Sła­woj
Dubiel, Marek Gar­dul­ski, Maciej Her­man, Jani­na Hob­gar­ska, Jacek Jaś­ko,
Euge­niusz Józe­fow­ski, Ryszard Karcz­mar­ski, Mar­cin Kieł­biew­ski,
Grze­gorz Kukla, Andrzej Jerzy Lech, Marek Liksztet, Mar­cin Masie­wicz,
Jacek Micha­lak, Tomasz Micha­łow­ski, Tomasz Mie­lech, Hali­na Mor­ci­nek,
Doro­ta Mości­brodz­ka, Mariusz Mykic­ki, Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski, Marek
Poźniak, Woj­ciech Ster­nak, Rafał Swo­siń­ski, Marek Szy­ryk, Wal­de­mar
Śliw­czyń­ski, Tomasz Wal­czak, Jan Zawadz­ki, Petr Zin­ke, Prze­my­sław
Zory­ło, Tade­usz Żaczek.

Orga­ni­za­tor wysta­wy: Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
Kura­tor­ka wysta­wy: Joan­na Mie­lech
Komi­sarz hono­ro­wy: Jakub Byrczek

_Wystawa reali­zo­wa­na przy pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­nia Góra._

————————————————————————————————————

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com [1]
‘bwa@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>bwa@jeleniagora.pl

Face­bo­ok: @bwa.jeleniagora
Insta­gram: @bwajeleniagora
You Tube: BWA Jele­nia Góra

Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00.
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w
sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.

Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.

Links:
——
[1] http://www.galeria-bwa.karkonosze.com