Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na spek­ta­kle w Zdro­jo­wym Teatrze Animacji

Dzień dobry,

Zdro­jo­wy Teatr Ani­ma­cji w Jele­niej Górze im. B. Nauki ser­decz­nie zapra­sza na spek­ta­kle i warsz­ta­ty teatral­ne reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu “Kul­tu­ra bez barier” finan­so­wa­ne­go przez PFRON przy udzia­le środ­ków Unii Europejskiej.

Ideą pro­jek­tu jest zwięk­sze­nie dostęp­no­ści ofer­ty kul­tu­ral­nej dla osób ze spe­cjal­ny­mi potrzebami.

Szcze­gó­ły w załączniku.

Pozdra­wia­my.

C.Doktora Dolittle 1 1 min