Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„ONi w Pra­cy, ONi w spo­łe­czeń­stwie” Cate­ring Die­te­tycz­ny wspie­ra oso­by nie­peł­no­spraw­ne – kam­pa­nia z oka­zji Dnia Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób Niepełnosprawnych

Z oka­zji Dnia Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścią, Burak Die­ta oraz Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (KSON) roz­po­czy­na­ją wspól­ną kam­pa­nię pt. „ONi w pra­cy, ONi w spo­łe­czeń­stwie”. Celem akcji jest pod­no­sze­nie świa­do­mo­ści na temat osób nie­peł­no­spraw­nych w pra­cy, życiu codzien­nym i spo­łe­czeń­stwie – Wszy­scy mamy takie same potrze­by i pra­wa do tego, aby wspie­rać się w dro­dze po swo­je wyma­rzo­ne cele. – pod­kre­śla­ją orga­ni­za­to­rzy kampanii. 

Corocz­nie 5 maja obcho­dzi­my w Euro­pie Dzień Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­ry jest odpo­wied­nią oka­zja, aby poka­zać, że każ­dy z nas ma rów­ne pra­wa do aktyw­ne­go udzia­łu w życiu spo­łecz­nym, rodzin­nym oraz zawo­do­wym. W ramach kam­pa­nii ” ONi w pra­cy, ONi w spo­łe­czeń­stwie”, Burak Die­ta prze­ka­że z każ­dej sprze­da­nej w maju die­ty zło­tów­kę na wspar­cie dzia­łal­no­ści KSON.

Burak Die­ta chce wspie­rać swo­ich pod­opiecz­nych nie tyl­ko w zakre­sie zdro­we­go żywie­nia. Dzia­łal­ność Sej­mi­ku ma real­ny wpływ na popra­wę dobro­sta­nu osób nie­peł­no­spraw­nych oraz ich akty­wi­za­cję spo­łecz­ną i zawo­do­wą, dla­te­go bar­dzo chęt­nie przy­łą­czy­li­śmy się do akcji, do cze­go też zachę­ca­my naszych klien­tów – pod­kre­ślił Paweł Rosiń­ski, Pre­zes Zarzą­du RSP-Gastro Sp. z o.o.

Fir­ma cate­rin­go­wa czę­sto anga­żu­je się w pro­spo­łecz­ne kam­pa­nie, w ostat­nich latach wspie­ra­ła Fede­ra­cję Ama­zo­nek czy dzie­ci w szko­łach pod­sta­wo­wych w obsza­rze edu­ka­cji pro­eko­lo­gicz­nej. Wie­my jak dłu­ga i krę­ta jest dro­ga do suk­ce­su, sami wie­lo­krot­nie podej­mu­je­my wyzwa­nia zarów­no zawo­do­we jak i te w obsza­rze pry­wat­nym. Czę­sto to wspar­cie jakie dosta­je­my może być klu­czo­we w osią­gnię­ciu wyma­rzo­ne­go celu. Cele naszych klien­tów wspie­ra­my naszą die­tą, Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych wspie­ra roz­wój swo­ich pod­opiecz­nych i doda­je im skrzy­deł w podej­mo­wa­niu nowych wyzwań – chce­my się w to zaan­ga­żo­wać – zazna­czy­ła Pau­li­na Suj­ka, dyrek­tor finan­so­wy RSP-Gastro Sp. z o.o.

 

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (KSON), to para­so­lo­wa orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go, któ­ra dzia­ła na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych od ponad 20 lat. Pro­wa­dzi spo­łecz­ną agen­cję zatrud­nie­nia i infor­ma­cję dla osób nie­peł­no­spraw­nych dzia­łal­no­ści urzę­dów i insty­tu­cji admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej, wnio­sku­je o usu­wa­nie barier archi­tek­to­nicz­nych i spo­łecz­nych, inter­we­niu­je w szcze­gól­nych przy­pad­kach doty­czą­cych indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych pro­ble­mów inwa­li­dów, ini­cju­je i współ­or­ga­ni­zu­je impre­zy spor­to­we, kul­tu­ral­ne i tury­stycz­ne o cha­rak­te­rze inte­gra­cyj­nym, wspie­ra­ją­cych aktyw­ność osób nie­peł­no­spraw­nych w tych dzie­dzi­nach. Od 3 lat KSON reali­zu­je pro­jekt Cen­trum Infor­ma­cji I Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych, poprzez bez­płat­ne porad­nic­two praw­ne, socjal­ne, psy­cho­lo­gicz­ne i psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne. Roz­po­czę­li­śmy kolej­ny etap reali­za­cji pro­jek­tów Włą­czam ON! i Zatrud­niO­Ny+, kon­ty­nu­uje­my pro­jekt ONi w pra­cy. Celem tych pro­jek­tów jest wspar­cie osób znaj­du­ją­cych się w naj­trud­niej­szej sytu­acji na ryn­ku pra­cy. Zachę­ca­my do włą­cze­nia się pro­jekt i pozy­ska­nia nowych kwa­li­fi­ka­cji, pogłę­bie­nia posia­da­nej już wie­dzy i uzy­ska­nia sta­ży a póź­niej zatrud­nie­nia w wybra­nych przed­się­bior­stwach. – pod­kre­śla Iwo­na Pikosz-Nuñez, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy CSI Pro­jek­ty Sp. z o.o., koor­dy­na­tor gene­ral­ny pro­jek­tów pro­za­trud­nie­nio­wych KSON.

Wspar­cie osób nie­peł­no­spraw­nych oraz ini­cja­ty­wy na rzecz zno­sze­nia barier z myślą o wszyst­kich uczest­ni­kach życia spo­łecz­ne­go są jed­nym z głów­nych obsza­rów dzia­łal­no­ści Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych (KSON). Jeste­śmy po to, aby poka­zy­wać naszym pod­opiecz­nym, że „moż­na” – moż­na zmie­nić swo­ją codzien­no­ści, nie zamy­kać się w czte­rech ścia­nach miesz­ka­nia i zacząć żyć tu i teraz. Doda­je­my im odwa­gi a z dru­giej stro­ny sta­ra­my się tą rze­czy­wi­stość dosto­so­wy­wać do pew­nych ogra­ni­czeń, któ­re mają oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią – likwi­du­je­my barie­ry, sku­tecz­nie. Dzię­ki wspar­ciu PFRON i innych pod­mio­tów z sek­to­ra admi­ni­stra­cji oraz takim ini­cja­ty­wom jak ta mamy szan­sę zmie­niać codzien­ność Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi za co dzię­ku­ję –zazna­czył Sta­ni­sław Schu­bert, pre­zes Sejmiku.

Jak moż­na zaan­ga­żo­wać się w akcję?

Zamów dowol­ną die­tę do koń­ca maja, a Burak Die­ta prze­ka­że z każ­dej sprze­da­nej die­ty zło­tów­kę na wspar­cie dzia­łal­no­ści Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­ry wspie­ra oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią w całej Polsce.

Zachę­ca­my do wej­ścia na stro­nę www.burakdieta.pl i dołą­cze­nia do akcji. Razem może­my więcej!