Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cja

Kole­żan­ka  Regi­na  bar­dzo zaan­ga­żo­wa­na w tema­ty­kę dia­be­to­lo­gii i prze­glą­dy apte­czek, usta­li­ła dodat­ko­wo na dzień 8 maja 23r ter­mi­ny na spo­tka­nia z die­te­ty­kiem w apte­ce przy uli­cy Let­niej w Jele­niej Górze.
Sta­ni­sław Schu­bert poin­for­mo­wał, że do koń­ca maja spo­tka­nia z Panią die­te­tyk będą się odby­wa­ły w apte­ce przy uli­cy Let­niej, następ­nie zosta­ną prze­nie­sio­ne do sie­dzi­by KSON  i tam Pani die­te­tyk będzie obsłu­gi­wa­ła naszych człon­ków według dyżu­rów tak jak ma dyżu­ry psy­cho­log, spe­cja­li­sta od apa­ra­tów słu­cho­wych i praw­ni­cy, oczy­wi­ście dla nas będą pora­dy bez­płat­nie. Dodat­ko­wo jesz­cze  dla inwa­li­dów pierw­szej gru­py ze znacz­nym stop­niem upo­śle­dze­nia wpro­wa­dza­my 80 zabie­go­we usłu­gi na koszt Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia. W spra­wie tej bądź­cie w kon­tak­cie z nami jak będą szcze­gó­ły to wszyst­ko prze­ka­żę Reni. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds