Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

AMA­ZON­KI I NIE TYLKO

Dzień dobry!
W dniu 18.05.2023r gości­li­śmy na Peronie4 Zgo­rze­lec­kie Ama­zon­ki, jak przy­sta­ło na praw­dzi­we Ama­zon­ki zapre­zen­to­wa­ły się SUPER!
Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się od pre­zen­ta­cji swo­je­go Sto­wa­rzy­sze­nia, następ­nie prze­szły do zapo­zna­nia nas z tema­ty­ką cho­rób nowo­two­ro­wych pier­si u kobiet i męż­czyzn oraz pro­sta­ty u mężczyzn.
Pre­lek­cja popar­ta była pro­jek­cją fil­mi­ków zwią­za­nych z powyż­szą tematyką. 
Następ­nie Ama­zon­ki poka­za­ły manu­al­nie jak doko­nać samo­ba­da­nia, zapo­zna­ły nas na przy­wie­zio­nych fan­to­mach w jaki spo­sób fizycz­nie nale­ży poprzez masaż badać swo­je cia­ło, kie­dy naj­le­piej prze­pro­wa­dzać takie bada­nia z uwzględ­nie­niem cyklicz­nej samokontroli. 
Po skoń­czo­nej pre­lek­cji był czas na zada­wa­ne pyta­nia, na któ­re bar­dzo chęt­nie i rze­czo­wo odpowiadały. 
W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło oko­ło 40 osób, co widać na załą­czo­nych zdję­ciach, atmos­fe­ra spo­tka­nia bar­dzo bez­po­śred­nia, wręcz towa­rzy­ska ale bar­dzo wie­le wno­szą­ca dla słu­cha­czy, o czym świad­czy­ły zada­wa­ne pytania.
 
 
 
W godzi­nach popo­łu­dnio­wych Pani Syl­wia Jarosz mia­ła spo­tka­nia z trze­ma peten­ta­mi na prze­glą­dzie domo­wych apteczek. 
Nie­zwy­kle sym­pa­tycz­na, a przede wszyst­kim bar­dzo kom­pe­tent­na z uwa­gi na posia­da­ną wie­dzę i doświad­cze­nie ana­li­zo­wa­ła i pod­po­wia­da­ła co i jak nale­ży zaży­wać z posia­da­nych leków, aby sobie nie zaszko­dzić, a wręcz pomóc. Jak wyni­ka z opi­nii osób bio­rą­cych udział w spo­tka­niu z Panią Syl­wią Jarosz, było ono cen­ną i potrzeb­ną pora­dą, z cze­go obie stro­ny były bar­dzo zadowolone. 
 
Ryszard Buziuk