Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“ZA ŻYCIA I PO ŚMIER­CI” Spo­tka­nie z pra­cow­ni­kiem biu­ra notarialnego.

Dzień dobry! Chciał­bym poin­for­mo­wać, że uda­ło się namó­wić Panią Mag­da­le­nę Sob­czyk, pra­cow­ni­ka biu­ra nota­rial­ne­go do spo­tka­nia zaty­tu­ło­wa­ne­go  “ZA ŻYCIA I PO ŚMIER­CI” i zapo­zna­nia nas ze spra­wa­mi zwią­za­ny­mi ze spad­ka­mi, podat­ka­mi, zachow­ka­mi itp. Spo­tka­nie umó­wio­ne jest na 26 kwiet­nia na godzi­nę 14**, będzie trans­mi­to­wa­na na ZOOM. 
Ryszard Buziuk