Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

” Kon­sul­ta­cje nad bar­dzo waż­nym dla nas doku­men­tem !!!!” Ter­min kon­sul­ta­cji mija 20 kwietnia

Sza­now­ni Pań­stwo,
Zarząd Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go roz­po­czy­na kon­sul­ta­cje pro­jek­tu
“Pro­gra­mu współ­pra­cy Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go z
orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi oraz inny­mi pod­mio­ta­mi pro­wa­dzą­cy­mi
dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go na Dol­nym Ślą­sku w 2024 r.”

Kon­sul­ta­cje odbę­dą się w ter­mi­nie 7.04.–20.04.2023 r.
Infor­ma­cja o kon­sul­ta­cjach znaj­du­je się na stro­nie:
https://bip.dolnyslask.pl/a,128957,ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskie.html

Z powa­ża­niem

Sła­wo­mir Wój­cik
Wydział Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go
Dział Współ­pra­cy z Orga­ni­za­cja­mi Poza­rzą­do­wy­mi
Depar­ta­ment Spraw Spo­łecz­nych i Ryn­ku Pra­cy
Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
tel. 071/ 770–40-76, fax 071/ 770–41-35
sie­dzi­ba Wydzia­łu
ul. Waloń­ska 3–5 VII p. , pok. nr 702 b
50–413 Wro­cław

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
Wybrze­że J. Sło­wac­kie­go 12–14, 50–411 Wro­cław
http://www.dolnyslask.pl<http://www.dolnyslask.pl/> [1]

Links:
——
[1] http://www.dolnyslask.pl/