Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie z Panią dr Kają Filaczyńską

W dniu dzi­siej­szym z ini­cja­ty­wy Sto­wa­rzy­sze­nia Cen­trum Edu­ka­cji Zdro­wot­nej VITA odby­ło się spo­tka­nie z Panią dr Kają Fila­czyń­ską, któ­ra przy­je­cha­ła do nas do Szklar­skiej Porę­by. Spo­tka­li­śmy się na PERO­NIE 4. Na sali było oko­ło 90 osób, spo­sób pro­wa­dze­nia spo­tka­nia, jak widać na załą­czo­nych zdję­ciach był bar­dzo bez­po­śred­ni, Tema­ty­ka jaką poru­szy­ła Pani Kaja była podzie­lo­na na trzy gru­py. Pierw­sza doty­czy­ła scho­rzeń tar­czy­cy: nad­czyn­no­ści, nie­do­czyn­no­ści, jak dia­gno­zo­wać we wła­snym zakre­sie, oraz jakie nie­po­ko­ją­ce obja­wy moż­na zaob­ser­wo­wać przy cho­ro­bie, na co zwró­cić uwagę.
Dro­gi temat doty­czył “gospo­dar­ki hor­mo­nal­nej”, któ­ra jest ści­śle powią­za­na z cho­ro­ba­mi tarczycy. 
Moż­na się było dowie­dzieć, któ­re z hor­mo­nów i w jaki spo­sób wpły­wa­ją na nasze życie.
Trze­ci temat doty­czył sfe­ry bar­dziej intym­nej, życia sek­su­al­ne­go, wpły­wu testo­ste­ro­nu u męż­czyzn oraz hor­mo­nów kobie­cych na spra­wy współżycia.
Oczy­wi­ście nie zabra­kło pytań, na któ­re Pani Kaja chęt­nie i bar­dzo rze­czo­wo odpowiadała.
Po godzi­nie i czter­dzie­stu minu­tach spo­tka­nie zakoń­czy­ło się wiel­kim aplau­zem dla Pani Kai, został wrę­czo­ny skrom­ny upo­mi­nek ufun­do­wa­ny przez Urząd Miasta.
 
Na zakoń­cze­nie otrzy­ma­łem zapew­nie­nie Pani Kai o ponow­nym spo­tka­niu z nami w mie­sią­cu maju po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­mi­nu, spo­tka­nie będzie trans­mi­to­wa­ne na ZOOM.
 
Ryszard Buziuk

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds