Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Fun­da­cji Bato­re­go | luty 2023

Zobacz ten w new­slet­ter prze­glą­dar­ce [1]

New­slet­ter | marzec 2023

          Wspie­raj z nami demo­kra­cję i rów­ne pra­wa w Polsce!

          [2]

          Z demo­kra­cją naj­bar­dziej koja­rzą mi się… sta­re gla­ny — mówi
Arka­diusz Jaku­bik i zachę­ca do prze­ka­za­nia 1,5% podat­ku Fun­da­cji
Bato­re­go.

Prze­ka­za­nie nam 1,5% [3] podat­ku to 100% pomo­cy dla orga­ni­za­cji
dzia­ła­ją­cych na rzecz pra­wo­rząd­no­ści, napra­wy demo­kra­cji i rów­nych
praw, w tym praw uchodź­czyń i uchodź­ców szu­ka­ją­cych w Pol­sce
schro­nie­nia przed woj­ną i kataklizmami.

Nasz numer KRS: 0000101194

 Zobacz, kto jesz­cze nas wspie­ra i dowiedz się
jak prze­ka­zać 1,5% podatku

          ZAPRASZAMY

          [4]

          Spo­tka­nia na Local Trends

3–4 kwiet­nia w Sopo­cie pod­czas III Samo­rzą­do­we­go Kon­gre­su Finan­so­we­go
spo­tka­ją się przedstawiciele_lki rzą­du, samo­rzą­dów, biz­ne­su, nauki
i orga­ni­za­cji spo­łecz­nych. Fun­da­cja jest Part­ne­rem mery­to­rycz­nym
wyda­rze­nia. Szcze­gól­nie gorą­co zapra­sza­my na orga­ni­zo­wa­ne przez nas
sesje: „Powrót cen­tra­li­za­cji. Indeks rela­cji rząd-samo­rząd” [5],
pod­czas któ­rej po raz pierw­szy publicz­nie zapre­zen­tu­je­my „Indeks
Samo­rząd­no­ści 2023” opra­co­wa­ny przez eks­per­tów Fun­da­cji Bato­re­go.
Indeks poka­zu­je obraz rela­cji rząd-samo­rząd i daje odpo­wiedź na
pyta­nie, na ile dziś samo­rząd ma moż­li­wość reali­zo­wa­nia zadań, dla
któ­rych został powo­ła­ny. Zapra­sza­my tak­że na spo­tka­nie „Śnia­da­nia
Oby­wa­tel­skie jako sku­tecz­na i atrak­cyj­na for­ma kon­sul­ta­cji
spo­łecz­nych” [6] oraz na wie­czór autor­ski prof. Rafa­ła Matyi [7],
auto­ra książ­ki _Miejski grunt. 250 lat pol­skiej gry z
nowoczesnością_, za któ­rą otrzy­mał Nagro­dę im. Mar­ci­na Kró­la
2022.

          ZOBACZ PEŁ­NY PRO­GRAM [4]

          NAGRADZAMY

          [8]

 Pozna­li­śmy książ­ki-fina­list­ki Nagro­dy im. Mar­ci­na Kró­la 2023

Kapi­tu­ła wybra­ła pięć ksią­żek-fina­li­stek dru­giej edy­cji Nagro­dy
im. Mar­ci­na Kró­la przy­zna­wa­nej za naj­lep­szą książ­kę z dzie­dzi­ny
histo­rii idei i badań nad przy­szło­ścią, filo­zo­fii i myśli
spo­łecz­nej i poli­tycz­nej, reflek­sji nad cywi­li­za­cją i kul­tu­rą,
wpro­wa­dza­ją­cą nowe idee, kon­cep­cje czy spo­so­by myśle­nia.
Książ­ki-fina­list­ki to _Wychylone w przy­szłość. Jak zmie­nić świat
na lepsze_, Joan­na Erbel (Wyso­ki Zamek), _Ostateczne roz­wią­za­nia.
Ludo­bój­cy i ich dzieło_, Kon­stan­ty Gebert (Wydaw­nic­two Ago­ra),
_Niedokończone poli­ty­ki. Demo­kra­cja, popu­lizm, autokracja_, Leszek
Kocza­no­wicz (Wydaw­nic­two Pasa­że), _Naprawić przy­szłość. Dla­cze­go
potrze­bu­je­my lep­szych opo­wie­ści, żeby ura­to­wać świat_, Mar­cin
Napiór­kow­ski (Wydaw­nic­two Lite­rac­kie), _Gdynia obie­ca­na. Mia­sto,
moder­nizm, moder­ni­za­cja 1920–1939_, Grze­gorz Pią­tek (Wydaw­nic­two
W.A.B). Książ­kę-lau­re­at­kę, któ­rej autor otrzy­ma 50 000 zł, pozna­my
25 maja.

13 kwiet­nia 2023 zapra­sza­my do Wro­cła­wia (na żywo oraz onli­ne) na
pierw­szą z cyklu debat z auto­ra­mi ksią­żek nomi­no­wa­nych do fina­łu. W
dys­ku­sji udział wezmą: Leszek Kocza­no­wicz, Mar­cin Napiór­kow­ski oraz
Agniesz­ka Wol­ny-Ham­ka­ło (poet­ka, kry­tycz­ka lite­rac­ka). Spo­tka­nie
popro­wa­dzi Edwin Ben­dyk (pre­zes Fun­da­cji Batorego).

          WIĘ­CEJ [9]

          ANALIZUJEMY

          [10]

          Nowe­li­za­cja usta­wy o refe­ren­dum lokal­nym – czy słu­ży wzmoc­nie­niu
demo­kra­cji lokalnej?

Senat pod­jął 31 mar­ca uchwa­łę o odrzu­ce­niu nowe­li­za­cji usta­wy o
refe­ren­dum lokal­nym, któ­rą 9 mar­ca przy­jął Sejm. Nowe­li­za­cja to
posel­ski pro­jekt usta­wy o zmia­nie usta­wy o refe­ren­dum lokal­nym zło­żo­ny
przez posłów Pra­wo i Spra­wie­dli­wość i KUKIZ15. Pro­jekt budzi
wąt­pli­wo­ści kon­sty­tu­cyj­ne, zawie­ra prze­pi­sy sprzecz­ne z inten­cja­mi
auto­rów oraz „man­ka­men­ty legi­sla­cyj­ne”. Pole­ca­my ana­li­zę prof.
Huber­ta Izdebskiego.

          CZY­TAJ [10]

          DZIAŁAMY

          [11]

          Ruszy­ła nowa edy­cja akcji Masz Głos

W tym roku w akcji udział wezmą 183 orga­ni­za­cje spo­łecz­ne i gru­py
nie­for­mal­ne. Pla­no­wa­ne ini­cja­ty­wy to m.in. two­rze­nie miejsc spo­tkań dla
miesz­kań­ców, spra­wy trans­por­to­we i doty­czą­ce popra­wy sta­nu jako­ści
chod­ni­ków i dróg, akty­wi­zo­wa­nie spo­łecz­no­ści lokal­nej do dzia­ła­nia
(np. zakła­da­nie ogro­dów spo­łecz­nych) i inte­gra­cja miesz­kań­ców ze
śro­do­wi­skiem uchodź­czym, ochro­na tere­nów zie­lo­nych (w tym tro­ska o
stan rzek) i zwie­rząt, wspar­cie dla mło­dzie­ży oraz two­rze­nie
mło­dzie­żo­wych rad i cen­trów wolontariatu.

          WIĘ­CEJ [11]

          WSPIERAMY

          [12]

          Fun­dusz Soli­dar­no­ści z Ukrainą

28 kwiet­nia pozna­my orga­ni­za­cje, któ­re otrzy­ma­ją dota­cje na dzia­ła­nia
na rzecz adap­ta­cji i inte­gra­cji uchodź­ców i uchodź­czyń w śro­do­wi­sku
lokal­nym. W kon­kur­sie otrzy­ma­li­śmy aż 365 wnio­sków, a 49 orga­ni­za­cji
zapro­si­li­śmy do trwa­ją­ce­go wła­śnie dru­gie­go eta­pu. Fun­dusz
soli­dar­no­ści z Ukra­iną [12] utwo­rzy­li­śmy w lutym 2022 roku, po
agre­sji Rosji na Ukrainę.

          WIĘ­CEJ [12]

          [13]

          Jak zachę­cać do par­ty­cy­pa­cji obywatelskiej?

Do 7 kwiet­nia trwa­ją zapi­sy do udzia­łu w Regio­nal­nym Forum Prak­ty­ków
Par­ty­cy­pa­cji w Kra­ko­wie. Wyda­rze­nie skie­ro­wa­ne jest do osób
zaj­mu­ją­cych się włą­cza­niem w pro­ce­sy decy­zyj­ne miesz­kań­ców i
miesz­ka­nek z woje­wódz­twa mało­pol­skie­go i jego oko­lic. Pro­jekt
reali­zo­wa­ny z dota­cji z Pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy
[14].

          WIĘ­CEJ [13]

          [15]

          Wszyst­kie ręce na pokład

W kam­pa­nii reali­zo­wa­nej przez Sto­wa­rzy­sze­nie HaKo­ach pozna­cie 10
histo­rii łodzian i łodzia­nek z wybo­ru. Pocho­dzą mię­dzy inny­mi z
Zim­ba­bwe, Buł­ga­rii, Egip­tu, Wiet­na­mu, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Ukra­iny. A to
tyl­ko nie­wiel­ki wyci­nek kul­tur, któ­re są obec­ne w Łodzi! Pro­jekt
reali­zo­wa­ny z dota­cji Pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy
[16].

          WIĘ­CEJ [15]

          POLECAMY

          [17]

          Blog: Gene­ra­tyw­na AI a spo­łe­czeń­stwo obywatelskie

Mode­le gene­ra­tyw­ne sztucz­nej inte­li­gen­cji (AI) to tek­to­nicz­na zmia­na w
kra­jo­bra­zie tech­no­lo­gii, ale też potęż­ne impli­ka­cje dla
spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go. Choć jest szan­sa, że gene­ra­tyw­na AI
może przy­czy­nić się do roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go, a tym samym do
roz­wią­za­nia licz­nych pro­ble­mów, to jed­no­cze­śnie nie­sie ona ze sobą
zagro­że­nia, któ­re wyma­ga­ją poważ­nej uwa­gi – pisze na blo­gu­Idei
Alek­san­dra Przegalińska.

          CZY­TAJ [17]

          [18]

          Pod­cast: Mło­dzi w samo­rzą­dzie – szan­sa czy bariera?

W czerw­cu 2021 roku weszły w życie zmia­ny praw­ne uspraw­nia­ją­ce
funk­cjo­no­wa­nie mło­dzie­żo­wych rad gmin. O dobrych prak­ty­kach
mło­dzie­żo­wych rad i ich sto­sun­ku do „wiel­kiej poli­ty­ki” Ali­cja
Zaczek-Żmi­jew­ska roz­ma­wia z Karo­li­ną Paw­lak, koor­dy­na­tor­ką pro­jek­tów
Fun­da­cji Civis Polo­nus oraz Prze­wod­ni­czą­cą Komi­sji Rewi­zyj­nej Pol­skiej
Rady Orga­ni­za­cji Mło­dzie­żo­wych PROM.

          SŁU­CHAJ [18]

Kata­rzy­na Gro­blew­ska
Komu­ni­ka­cja i pro­mo­cja
Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go
tel. 22 536 02 34
e‑mail: ‘informacja@batory.org.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>informacja@batory.org.pl

Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go jest admi­ni­stra­to­rem Pana/Pani danych
oso­bo­wych i wysy­ła Panu/Pani infor­ma­cję o swo­jej dzia­łal­no­ści na
pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su, jakim jest infor­mo­wa­nie o
pro­wa­dzo­nej przez Fun­da­cję dzia­łal­no­ści.
Wię­cej o zasa­dach prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Fun­da­cję w
poli­ty­ce pry­wat­no­ści. [19]

 [20]
 [21]
 [22]
 [23]
 [24]

Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go
Sapie­żyń­ska 10a
00–215 War­sza­wa
tel. |48| 22 536 02 00
e‑mail: ‘informacja@batory.org.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>informacja@batory.org.pl [25]
www.batory.org.pl [26]

unsub­scri­be [27]

Links:
——
[1] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/view?reset=1&id=2955&cid=4264&cs=18a09179d340a4cd36248ec1aa46d2aa_1680268023_23976
[2] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22262&qid=2005466
[3] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22263&qid=2005466
[4] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22264&qid=2005466
[5] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22265&qid=2005466
[6] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22266&qid=2005466
[7] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22267&qid=2005466
[8] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22268&qid=2005466
[9] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22269&qid=2005466
[10] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22270&qid=2005466
[11] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22271&qid=2005466
[12] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22272&qid=2005466
[13] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22273&qid=2005466
[14] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22274&qid=2005466
[15] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22275&qid=2005466
[16] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22276&qid=2005466
[17] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22277&qid=2005466
[18] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22278&qid=2005466
[19] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22279&qid=2005466
[20] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22280&qid=2005466
[21] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22281&qid=2005466
[22] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22282&qid=2005466
[23] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22283&qid=2005466
[24] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22284&qid=2005466
[25] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22285&qid=2005466
[26] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22286&qid=2005466
[27] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/optout?reset=1&jid=14687&qid=2005466&h=9717c708ffe0aa8a

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds