Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­jekt usta­wy o świad­cze­niu wspierającym

Dzień dobry,

PFON chciał­by przy­go­to­wać kom­plek­so­we sta­no­wi­sko w spra­wie pro­jek­tu
usta­wy o świad­cze­niu wspierającym.

Bar­dzo pro­si­my Was o prze­sła­nia do ponie­dział­ku swo­ich opi­nii i uwag
na temat projektu.

Prze­sy­ła­my link do projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370754/katalog/12959990#12959990

Pozdra­wiam

Krzysz­tof Kurowski

Pol­skie Forum Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi
Polish Disa­bi­li­ty Forum

ul. Bia­ło­stoc­ka 4 lok.2
03–741 War­sza­wa

www.pfon.org [1]

Links:
——
[1] http://www.pfon.org

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds