Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pilo­taż dla CEZ VITA

 

Sto­wa­rzy­sze­nie CEN­TRUM EDU­KACJ ZDRO­WOT­NEJ VITA ukon­sty­tu­owa­ło się w listo­pa­dzie 2022r po WAL­NYM ZEBRA­NIU w dniu 30.11.2022r.

Obec­ny skład Zarządu

- Pre­zes  — Sta­ni­sław Schubert

- Wice­pre­zes — Ryszard Buziuk

- Wice­pre­zes — Danu­ta Białkowska

-  Skarb­nik — Regi­na Urbańska

- Czło­nek Zarzą­du — Maria Hołodziuk

- Czło­nek Zarzą­du — Miro­sław Chojnacki

Skład Komi­sji Rewizyjnej

- Marek Sta­ni­sław — Przewodniczący

- Kulak Józef

- Binias Krystyna

Celem Sto­wa­rzy­sze­nia jest mię­dzy innymi

- pogłę­bia­nie wie­dzy i pro­pa­go­wa­nie dzia­łań na rzecz popra­wy sta­nu zdro­wia i postaw prozdrowotnych

- wymie­nia­nie infor­ma­cji i doświad­czeń w poli­ty­ce prozdrowotnej

- inte­gra­cja człon­ków pozwa­la­ją­ca na aktyw­ne spę­dza­nie czasu

- warsz­ta­ty terapeutyczne

 W tak krót­kim cza­sie dzia­łal­no­ści nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia uda­ło nam się powo­łać do życia  kil­ka grup tema­tycz­nych takich jak:

- dia­be­to­lo­gia

- psy­cho­lo­gia

- kar­dio­lo­gia

Zosta­ły zapo­cząt­ko­wa­ne rów­nież spo­tka­nia z  tera­peu­ta­mi z zakre­su psy­cho­lo­gii oraz psy­cho­lo­gii diabetologicznej.

Spo­tka­nia trans­mi­to­wa­ne są rów­nież w sys­te­mie on-line na ZOOM.

Zor­ga­ni­zo­wa­no rów­nież kil­ka imprez inte­gra­cyj­nych dla człon­ków, a były to:

- spo­tka­nie w CHA­CIE AMEL­KO­WEJ w Kowa­rach na Prze­łę­czy Okraj

e16c4560 54ad 4d0a 847a 39a9707c5abc

- zaba­wa WALEN­TYN­KO­WA w Zdro­jo­wej Kawiarnii

403f7d83 438c 4012 965f 622a063c8b23

- DZIEŃ KOBIET  w sie­dzi­bie KSON

97f209d2 95fd 4b19 8d25 56d0ad56a4bb

IMG 20230309 WA0008

- kulig w Szklar­skiej Porębie.

 

- spo­tka­nie Wio­sny w Szklar­skiej Porę­bie w CHA­CIE IZERSKIEJ

8e985b50 6e54 4917 a99e d227f7e87e83

094dc73e e242 4c70 a38f 5cff84138aea

Mamy rów­nież w swo­jej ofer­cie wyciecz­ki jed­no dnio­we i dwu dnio­we oraz dwa tur­nu­sy wcza­so­we nad morze, jeden w okre­sie wio­sen­nym, dru­gi w okre­sie jesiennym.

Odby­ły się rów­nież wyjaz­do­we spo­tka­nia z Senio­ra­mi z Edu­ka­cyj­ne­go Klu­bu Senio­ra w Kowa­rach, Kowar­skim Klu­bem Senio­ra w Kowa­rach oraz Klu­bem Senior+ w Mysła­ko­wi­cach. Naszym przy­ja­cio­łom prze­ka­za­li­śmy swo­je (nie­zbyt duże, ale jed­nak) doświad­cze­nia, poka­za­li­śmy jak może­my Im pomóc np. w spo­tka­niach on-line, bądź pró­bo­wać zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nia z far­ma­ceut­ką w spra­wie prze­glą­du i kon­sul­ta­cji aptecz­ki domowej.