Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ofer­ta na kwie­cień i maj 2023 — kon­cer­ty symfoniczne

FIL­HAR­MO­NIA  DOL­NO­ŚLĄ­SKA – KON­CER­TY SYMFONICZNE 

 

KWIE­CIEŃ 2023

 

14.04.2023r. godz. 19:00 – MUZY­KA W WIEL­KIM STY­LU – Zamó­wie­nia kompozytorskie

Wyko­naw­cy: Aga­ta Kie­lar-Dłu­gosz – flet; Łukasz Dłu­gosz – flet; Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej; Szy­mon Makow­ski – dyrygent.

Pro­gram: Richard Wagner – Idyl­la Zyg­fry­da; Jerzy Kor­no­wicz – Masy­wy na dwo­je fle­ci­stów i orkie­strę sym­fo­nicz­ną – pra­wy­ko­na­nie; Ludwig van Beetho­ven – V Sym­fo­nia c‑moll op. 67.

Ceny bile­tów: NOR­MAL­NY – 50 zł / ULGO­WY – 20 zł.

28.04.2023r. godz. 19:00 – NA TRO­PIE UCZUĆ

Wyko­naw­cy: Piotr Łukasz­czyk – for­te­pian; Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej; Jan Miłosz Zarzyc­ki – dyrygent.

Pro­gram: Johan­nes Brahms – Uwer­tu­ra Tra­gicz­na op. 81; Ferenc Liszt – Kon­cert for­te­pia­no­wy A‑dur, Robert Schu­mann – I Sym­fo­nia B‑dur Wio­senna op. 38.

Ceny bile­tów: NOR­MAL­NY – 50 zł / ULGO­WY – 20 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

FIL­HAR­MO­NIA  DOL­NO­ŚLĄ­SKA – KON­CER­TY SYMFONICZNE 

 

MAJ 2023

 

12.05.2023r. godz. 19:00 – HISZ­PAŃ­SKIE IMPRESJE

Wyko­naw­cy: Mal­wi­na Kotz – skrzyp­ce; Celi­na Kotz – skrzyp­ce; Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej; Jose Maria Flo­ren­cio Junior – dyrygent.

Pro­gram: Emma­nu­el Cha­brier – Espa­ña – rap­so­dia na orkie­strę; Pablo de Sara­sa­te – Navar­ra op. 33; Eugène Ysa­ÿe – Poemat Ami­tié op. 26; Geo­r­ges Bizet – I i II Suita z Arle­zjan­ki.

Ceny bile­tów: NOR­MAL­NY – 50 zł / ULGO­WY – 40 zł.

19.05.2023r. godz. 19:00 – KLA­SY­KA KLASYKI

Wyko­naw­cy: Maciej Dobosz – klar­net; Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej; Andrzej Kosen­diak – dyrygent.

Pro­gram: Ludwig van Beetho­ven – Uwer­tu­ra Ruiny Aten op. 113; Wol­fgang Ama­deus Mozart – Kon­cert klar­ne­to­wy A‑dur KV 622; Ludwig van Beetho­ven – VIII Sym­fo­nia F‑dur op. 93.

Ceny bile­tów: NOR­MAL­NY – 40 zł / ULGO­WY – 30 zł.

26.05.2023r. godz. 19:00 – POMIĘ­DZY KLA­SYCZ­NO­ŚCIĄ A SZELMOSTWEM

Wyko­naw­cy: Mau­ri­zio Bagli­ni – for­te­pian; Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej; Szy­mon Makow­ski – dyrygent.

Pro­gram: César Franck – Waria­cje sym­fo­nicz­ne na for­te­pian i orkie­strę fis-moll; Richard Strauss – Bur­le­ska na for­te­pian i orkie­strę d‑moll; Joseph Haydn – I Sym­fo­nia D‑dur; Richard Strauss – Dyl Sowi­zdrzał op. 28.

Ceny bile­tów: NOR­MAL­NY – 50 zł / ULGO­WY – 40 zł.