Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

pre­zen­ta­cja DOPS | Regio­nal­ny Plan Roz­wo­ju Usług Spo­łecz­nych i Dein­sty­tu­cjo­na­li­za­cji na Dol­nym Śląsku

Sza­now­ni Pań­stwo,
prze­sy­łam pre­zen­ta­cję, któ­ra była oma­wia­na pod­czas
ubie­gło­ty­go­dnio­we­go spo­tka­nia z spra­wie Regio­nal­ne­go Pla­nu Roz­wo­ju
Usług Spo­łecz­nych i Dein­sty­tu­cjo­na­li­za­cji na Dol­nym Śląsku.

Z wyra­za­mi sza­cun­ku
Mar­ta Michałowska


Mar­ta Micha­łow­ska
koor­dy­na­tor projektów

tele­fon: 538 443 838

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
Ul. Hugo­na Koł­łą­ta­ja 31/1–2
50–004 Wro­cław

www.dfop.org.pl [1]
www.facebook.com/dfop.org [2]

www.maleinicjatywy.pl [3]
www.facebook.com/maleinicjatywy [4]

www.wro-ngo.pl [5]
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych [6]

www.malegranty.pl [7]
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty [8]

www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu [9]

Links:
——
[1] http://www.dfop.org.pl
[2] http://www.facebook.com/dfop.org
[3] http://www.maleinicjatywy.pl
[4] http://www.facebook.com/maleinicjatywy
[5] http://www.wro-ngo.pl
[6] http://www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
[7] http://www.malegranty.pl
[8] http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty%20
[9] http://www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu