Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 31.03–02.04.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Prze­mia­na wg Kaf­ki – spek­takl Teatru „Kara­wa­na”

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Teatru, 31 mar­ca 2023 o godz. 18.00,
JCK Muflon ser­decz­nie zapra­sza na spek­takl “Prze­mia­na wg Kaf­ki”
Teatru Osób Uza­leż­nio­nych „Kara­wa­na”. Reży­se­ria i sce­no­gra­fia:
Tade­usz Rybic­ki. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. Obo­wią­zu­ją bez­płat­ne
wej­ściów­ki dostęp­ne na bilety.jck.pl.

[1]

Pio­sen­ki z kufra

Muzycz­ne przed­sta­wie­nie skła­da się z kil­ku­na­stu pio­se­nek z
róż­nych spek­ta­kli, któ­re są bar­dziej i mniej zna­ne przez dzie­ci.
Poja­wia­ją się utwo­ry z Cali­necz­ki, Kota w butach, Małej syren­ki i
wie­lu innych bajek. Wybrzmie­wa­ją one w nowych aran­ża­cjach autor­stwa
Jac­ka Szre­nia­wy. Pio­sen­ki są zain­sce­ni­zo­wa­ne w zabaw­nej for­mie z
wyko­rzy­sta­niem lalek, ele­men­tów sce­no­gra­fii i roz­ma­itych rekwizytów.

[2]

Powiedz­my miłość („Fun­ny abo­ut love”) PREMIERA

Miłość. Albo, powiedz­my miłość…

Albo dokład­niej – „Powiedz­my miłość”, czy­li naj­bliż­sza
pre­mie­ra Teatru im. Nor­wi­da w Jele­niej Górze.

Albo jesz­cze dokład­niej – pre­mie­ra cie­szą­cej się olbrzy­mim
powo­dze­niem na euro­pej­skich sce­nach współ­cze­snej angiel­skiej
kome­dii.

To spek­takl obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich doj­rza­łych męż­czyzn,
któ­rzy pra­gną roz­stać się ze swo­imi żona­mi i wymie­nić je na
żony dużo młodsze.

To spek­takl obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich doj­rza­łych żon, któ­rym się
wyda­je, że odej­ście męża do młod­szej kobie­ty jest wyda­rze­niem
ruj­nu­ją­cym ich życie na zawsze.

To spek­takl obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich mło­dych kobiet, któ­re chcą
się zwią­zać z męż­czy­zna­mi, któ­rzy opusz­cza­ją dla nich swo­je
doj­rza­łe żony.

To spek­takl obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich mło­dych męż­czyzn, któ­rych
żony opusz­cza­ją ich dla męż­czyzn doj­rza­łych i znacz­nie
majęt­niej­szych.

I wresz­cie przede wszyst­kim to spek­takl obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich,
któ­rzy lubią inte­li­gent­ną roz­ryw­kę ser­wu­ją­cą roz­bra­ja­ją­cy humor
opar­ty na wni­kli­wych życio­wych obserwacjach.

„Powiedz­my miłość” to pra­wie roman­tycz­na gorz­ka i zawrot­nie
prze­wrot­na kome­dia, w któ­rej każ­dy z nas odnaj­dzie sie­bie w posta­ci
jed­ne­go z bohaterów.

Albo nawet kil­ku na raz…

I pamię­taj, że ten się śmie­je, kto się śmie­je ostatni…

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2026/Przemiana-wg-Kafki-spektakl-Teatru-Karawana
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2097/Piosenki-z-kufra
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2012/Powiedzmy-milosc
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2031–02.04.23.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018