Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­po­zy­cje wyjaz­dów z Amazonkami

Wyciecz­ki Sto­wa­rzy­sze­nia Amazonek 

  1. Wojsławice/Kamieniec Ząb­ko­wic­ki — 27.05.2023

- ok. godz. 7.00 –  wyjazd ze Zgo­rzel­ca do Kamień­ca Ząb­ko­wic­kie­go, zwie­dza­my PAŁAC MARIAN­NY ORAŃ­SKIEJ – per­ła archi­tek­tu­ry Dol­ne­go Ślą­ska ( łącz­nie do poko­na­nia ok.300 scho­dów w zamku)

- 13.30  prze­jazd do Woj­sła­wic – Arbo­re­tum samo­dziel­ne zwie­dza­nie , moż­li­wość zaku­pu roślin w skle­pie przy parku

 — ok. 15.30 wspól­ne ogni­sko z pie­czo­ną kieł­ba­ską, napojami

- 17.30 wyjazd do domu

Koszt przy 40 os. 190 zł

Koszt przy 30 os. 221 zł

Cena zawie­ra: Prze­jazd auto­ka­rem, ubez­pie­cze­nie uczest­ni­ków, bile­ty wstę­pu, wyna­jem Wigwa­mu na ogni­sko z roz­pa­le­niem go i kija­mi do kieł­ba­sek, Kieł­ba­sa, pie­czy­wo, napój, coś słod­kie­go, opła­tę za pilota/przewodnika wyciecz­ki, ewen­tu­al­ne opła­ty parkingowe

Oso­by z Jele­niej Góry zabie­rze­my po drodze

  1. MIŚNIA w Niem­czech – 9.09.22

- wyjazd ze Zgo­rzel­ca ok.8.00

Po dro­dze prze­jaz­du – spa­cer w MORIT­ZBUR­GU – Pałac Myśliw­ski na wodzie, pięk­nie  malow­ni­czo poło­żo­ny w parku.

- 12.00 wej­ście do muzeum por­ce­la­ny Miśnia

Po zwie­dza­niu tra­sy pro­duk­cyj­nej por­ce­la­ny tj. 4y eta­py wytwa­rza­nia por­ce­la­ny , zwie­dza­nie zbio­rów muzeum.

Pro­duk­cja na par­te­rze, muzeum I i II piętro.

- Spa­cer do cen­trum Miśni – zwie­dza­nie starówki

- ok.16.00 cie­pły posiłek

- 17.30 wyjazd do domu

KOSZT = 90 zł +23 Euro/osoba – przy 40 uczestnikach

120 zł +23 Euro /osoba przy 30 uczestnikach

Cena zawie­ra: Prze­jazd auto­ka­rem, ubez­pie­cze­nie uczest­ni­ków, bilet wstę­pu, opła­tę za pilota/przewodnika wyciecz­ki, ewen­tu­al­ne opła­ty par­kin­go­we, cie­pły posiłek

23 Euro = wstęp do muzeum, posi­łek i parking

Dojazd z Jele­niej góry do uzgod­nie­nia zależ­ny od ilo­ści osób

Ponad­to pla­no­wa­ne są wspól­ne wyjaz­dy z klu­bem AKTYW­NI 50+ wg  wybra­ne­go pro­gra­mu atrak­cji i lub wyjazd let­ni do Mię­dzyz­dro­jów ( sier­pień lub prze­łom lipiec- sierpień)

Wszyst­kie impre­zy zosta­ną zre­ali­zo­wa­ne przy mini­mal­nej licz­bie uczest­ni­ków 30 osób

Zapi­sy wraz z wpła­tą rezer­wa­cyj­ną ( bez­zwrot­ną z wyłą­cze­niem sytu­acji loso­wych lub szpital) 

Wyciecz­ka do Woj­sła­wic  — z moż­li­wym czę­ścio­wym zwro­tem po impre­zie z PEFRONU

 

                                       CHOR­WA­CJA   28.04 – 7.05. 2023

Cena:                               700 zł + 350 euro

Śro­dek trans­por­tu:           autokar

Hotel:                                     Vil­la Vin­ka – Tycepi

Wyży­wie­nie:                  HB, śniadania/obiadokolacje

                                        Pro­po­zy­cja programowa;

Dzień 1                                  Dwo­rzec PKP Zgo­rze­lec Miasto

                                               Zaję­cie miejsc wg listy wpłat ( zapis + wpłata)

                                               Wyjazd godz. 12.00

Dzień 2                                   Przy­jazd do obiek­tu  Zakwaterowanie

                                               Śnia­da­nie  Czas wolny

                                               Odpo­czy­nek po podróży

                                              

Dzień 3                                  śniadanie/kolacja

                                               Pla­żo­wa­nie,  Bie­sia­da chorwacka

 

Dzień 4                                   śniadanie/kolacja

                                               Pla­żo­wa­nie, Spa­cer po Tucepi

 

Dzień 5                                  śniadanie/kolacja

                                               Pla­żo­wa­nie, Ski­valk biokovo

Dzień 6                                  śniadanie/kolacja

                                               Pla­żo­wa­nie, Spa­cer po Gor­na Podgora

Dzień 7                                  śniadanie/kolacja

                                               Pla­żo­wa­nie, Fisch — piknik

 

Dzień 8                                   śniadanie/kolacja

                                               Pla­żo­wa­nie, Czas wol­ny do dys­po­zy­cji uczestników

                                               Ostat­nie zaku­py, Sesje zdję­cio­we Inne,

                                                

Dzień  9                                 śniadanie

                                               Wyjazd w dro­gę powrotną

Dzień 10                                przy­jazd do Polski

                                               Zakoń­cze­nie imprezy

Cena zawie­ra;

- trans­port  tam i z powrotem

- auto­kar kla­sy lux, 2 kie­row­ców, barek, DVD, WC, klimatyzacja

- noc­leg 7 nocy /8 dni

- wyży­wie­nie HB; śniadania/obiadokolacje

- opie­ku­na grupy

- fisch – piknik

- bie­sia­da chorwacka

- ski­valk bio­ko­vo — szkla­ny taras wido­ko­wy nad riwie­rą makarską

- 2 spa­ce­ry z opie­ku­nem gru­py  po oko­licz­nych miej­sco­wo­ściach:                                                    Tuce­pi, Gór­na Podgora

- ubez­pie­cze­nie tury­stycz­ne KL, NW,

- opła­ta klimatyczna 

Cena nie zawie­ra: opła­ty za toa­le­tę ( podróż)                                                                                                       wydat­ków wła­snych                                                                                                              wycie­czek fakul­ta­tyw­nych zaku­pio­nych na miejscu

Wyciecz­ki fakul­ta­tyw­ne  wg chę­ci dodat­ko­wo płatne

  • Dubrow­nik  – nie bez powo­du nazy­wa „per­łą Adria­ty­ku”. Ogrom zabyt­ków sku­pio­nych jest w murach mia­sta i nie spo­sób zoba­czyć wszyst­kich w jeden dzień. Nato­miast w tym dniu moż­na się prze­ko­nać, że do Dubrow­ni­ka war­to wró­cić. Jed­nym z naj­waż­niej­szych zabyt­ków dubrow­nic­kich jest Plac Luža z Pała­cem Spon­za oraz Pałac Rek­to­rów, któ­re muszą zna­leźć się obo­wiąz­ko­wo na liście koniecz­nych do zoba­cze­nia.  100 Euro/ osoba
  • Među­gor­je i Mostar – miej­sco­wość, do któ­rej co roku przy­by­wa nie­zli­czo­na licz­ba tury­stów i piel­grzy­mów. Jest ośrod­kiem odno­wy kul­tu reli­gij­ne­go, gdzie mia­ły miej­sce obja­wie­nia Mat­ki Bożej sze­ścior­gu dzie­ciom. Dla bar­dziej wytrwa­łych moż­li­we jest wej­ście na Górę Obja­wień. Mostar poło­żo­ny jest nad rze­ką Nere­twą i sły­nie przede wszyst­kim z uro­kli­wej sta­rów­ki i kamien­ne­go mostu, któ­ry wpi­sa­ny został na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNE­SCO. 110 Euro /osoba
  • Split i Omisz: Split – sto­li­ca Dal­ma­cji peł­na histo­rii. Napięk­niej­szym zabyt­kiem, któ­ry wciąż tęt­ni życiem jest gigan­tycz­ny pałac rzym­ski cesa­rza Dio­kle­cja­na. Prze­pięk­na pro­me­na­da, widok na port i buj­ne pal­my spra­wia­ją, że moż­na się w tym mie­ście zako­chać. Omisz – mia­stecz­ko wąskich ulic i małych ryn­ków z por­tem w prze­pięk­nym ujściu rze­ki Ceti­na. W śre­dnio­wie­czu Omisz z for­tem w domi­na­cji chor­wac­kiej zna­ny był jako twier­dza pira­tów. Mia­sto było jed­nym z naj­groź­niej­szych gniazd pirac­kich na całym Morzu Śród­ziem­nym. 110 Euro/ osoba
  • Šybe­nik i Tro­gir: Szy­be­nik – jed­no z naj­bar­dziej zachwy­ca­ją­cych miejsc Dal­ma­cji. Jest jed­nym z nie­licz­nych miast zało­żo­nych nie przez Ili­rów czy Rzy­mian, ale przez Sło­wian. Cała zabu­do­wa mia­sta skła­da się na jego spe­cy­ficz­ny kli­mat, któ­ry spra­wia, że chce się zgłę­bić jego tajem­ni­ce. Tro­gir – por­to­we mia­stecz­ko, któ­re jest atrak­cją nie tyl­ko dla pasjo­na­tów żeglar­stwa. Prze­pięk­na sta­rów­ka wpi­sa­na na Listę UNE­SCO i spa­ce­ry wąski­mi ulicz­ka­mi spra­wia­ją, że moż­na poczuć ducha innej epoki.
  • Spływ łodzia­mi po Jezio­rach Baczyń­skich – gru­pa jezior w miej­scu o nazwie Baći­na nie nale­ży do powierzch­nio­wo naj­więk­szych, ale są jed­ną z naj­cie­kaw­szych ze wzglę­du na uch nie­pra­wi­dło­wą budo­wę. Na jezio­ra Baćin­ska skła­da się 6 połą­czo­nych jezior i jed­no oddziel­ne. Spływ łodzia­mi w oto­cze­niu uni­kal­nej przy­ro­dy sta­no­wi nie­za­po­mnia­ną atrak­cję dla każ­de­go bez wzglę­du na wiek. 50 Euro/ osoba
  • Park Naro­do­wy Krka – Licz­ne jezio­ra i wodo­spa­dy sku­pio­ne w Par­ku Naro­do­wym Krka są jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych pamią­tek natu­ral­nych Dal­ma­cji. Żywa zie­leń, szum wody oraz zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kra­jo­bra­zy pozo­sta­ną w pamię­ci na dłu­gi czas. Chwi­la na odpo­czy­nek i cie­sze­nie się pięk­nem przy­ro­dy. 110 Euro/osoba
  • Fish pick­nic – rejs stat­kiem po Adria­ty­ku to doświad­cze­nie, któ­re na dłu­go pozo­sta­je w pamię­ci. Pod­czas tej wyciecz­ki moż­na będzie nie tyl­ko wziąć udział w rej­sie, ale rów­nież zoba­czyć prze­pięk­ne wyspy Brač i Hvar. W trak­cie rej­su dodat­ko­wa atrak­cja w posta­ci posił­ku – makre­li. W cenie

UWA­GA!!!!

W przy­pad­ku zna­czą­ce­go wzro­stu cen Euro, trans­por­tu, czy cen hote­lo­wych zastrze­ga­my sobie pra­wo do odnie­sie­nia ceny impre­zy, ale nie wię­cej niż 10 %

Orga­ni­za­tor:

Aktyw­ni 50 plus i nie tyl­ko                                       Doro­ta Fra­zik             889 ‑639–029

Sto­wa­rzy­sze­nie Ama­zo­nek                               Doro­ta Gru­chal­ska             793–662-301

UWA­GA!!!

Uczest­nik winien mieć z sobą  doku­ment toż­sa­mo­ści — dowód oso­bi­sty  lub pasz­port  waż­ny co naj­mniej 3 mie­sią­ce od dnia zakoń­cze­nia imprezy.

Kwo­ta 700 zł zawiera:

Trans­port tam i z powrotem

2 kie­row­ców

Opła­ty dro­go­we i autostradowe

Ubez­pie­cze­nie

KL- kosz­ty lecze­nia  + asis­stan­ce  200 000 tys. pln ( opie­ka ambu­la­to­ryj­na na miej­scu zda­rze­nia, trans­port do szpi­ta­la, pobyt w szpi­ta­lu, spro­wa­dze­nie zwłok)

NW – następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków  — 50.000 zł

Uwa­ga – ubez­pie­cze­nie dzia­ła dla osób będą­cych pod wpły­wem alko­ho­lu do ….

Mate­ria­ły papie­ro­we — kse­ro pro­gra­mów wyjazdowych

1 x rachu­nek tele­fo­nicz­ny 40 zł- przy­go­to­wa­nie programu

Kwo­ta 350 Euro zawiera;

Noc­leg- 8 x 30 euro doba = 240 euro/osoba

Wyży­wie­nie śnia­da­nia /obiadokolacje,

Wino/woda do obiadokolacji

Kli­ma­tycz­ne 8 x 2 euro=16 euro/osoba

Fisch pik­nik 35 euro/osoba

Skywalk/biokowo = 45 Euro/osoba

Bie­sia­da chor­wac­ka = 40 euro/osoba

Prze­wod­nik 3 x impre­za = 150 euro x 3 = 450 euro gru­pa 9 euro/osoba

 

 

GRE­CJA – pro­gram nr 1 — Włochy

Ter­min;                                  11.09 — 25.09.2023 r.

Cena:                                      3 620 zł + 150 euro

Śro­dek trans­por­tu:                 auto­bus + prom

 Pro­po­zy­cja programowa:

11.09.2023                             godz. 15.00

Dwo­rzec PKP Zgo­rze­lec Miasto

                                               Zaję­cie miejsc wg listy wpłat

                                               Wyjazd ze Zgo­rzel­ca, prze­jazd przez Cze­chy,  Austrię, do Włoch

(ok. 1300 km)

12.09.2023r.                           Przy­jazd do Anco­ny w godzi­nach dopo­łu­dnio­wych, wej­ście na

prom,  rejs do Gre­cji, kabi­ny wewnętrz­ne 4‑osobowe,

 z łazienkami,

14.09.2023 r.                          poran­ne przy­pły­nię­cie do Igo­ume­nit­sy,  prze­jazd do Kalambaki, 

Zwie­dza­nie Mete­orów – Wiszą­cych Klasz­to­rów, prze­jazd do Delf

Noc­leg, kola­cja, hotel, 2 poko­je z lazienkami

15.09.2023r.   —                      śnia­da­nie, zwie­dza­nie Delf, prze­jazd Tolo,   zakwaterowanie,

kola­cja,  nocleg,

15.09.2023r.                           pobyt 7 noc­le­gów, wypo­czy­nek, pla­żo­wa­nie, w tym:

                                               * wyciecz­ka do Nafplio – pierw­szej sto­li­cy Sta­ro­żyt­nej Grecji

* wyciecz­ka do Epi­da­vros – naj­więk­sze­go w Sta­ro­żyt­nej Gre­cji ośrod­ka tera­peu­tycz­ne­go, reli­gij­ne­go, oraz wspa­nia­le zacho­wa­ne­go teatru, miesz­czą­ce­go ok. 14.000 widzów, prze­jazd do Myken – Bra­ma Lwów, sym­bo­li­zo­wa­ła siłę kró­lów mykeń­skich oraz gro­bo­wiec Agamemnona

22.09.2023r.                           śnia­da­nie, prze­jazd do Patras, wej­ście na prom

23.09.2023r.                           na pro­mie, na morzu, kabi­ny wewnętrzne

24.09.2023r.                           przy­jazd do Wene­cji / wyjazd do kraju

                                               Cało­dzien­ne zwie­dza­nie Wene­cji z prze­wod­ni­kiem  + czas do

wła­snej dyspozycji

25.09.2023 r.                          Zakoń­cze­nie wycieczki

Świad­cze­nia:

-  1 x noc­leg w Del­fach, hotel, poko­je 2 – oso­bo­we , kola­cja , śniadanie

- 7 noc­le­gów w Tolo na Pelo­po­ne­zie, hotel z base­nem, poko­je 2 – oso­bo­we z łazien­ka­mi, hotel typu Espe­ria lub podob­nej klasy

- 7 śnia­dań i 7 obiadokolacji

- opie­ka pilo­ta – przewodnika

- prom na tra­sie Anco­na- Igo­ume­nit­sa i Patras –  lub Wene­cja), kabi­ny 4‑osobowe, z łazien­ka­mi, wewnętrzne,

- ubez­pie­cze­nie od kosz­tów lecze­nia za gra­ni­cą KL do 20.000 euro,

od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków, NW  do 9 000 pln,

- auto­kar kla­sy LUX, 2 kie­row­ców, kli­ma­ty­za­cja, barek, DVD, WC

- ilość osób 48–56

-

Cena zawie­ra:

- kosz­ty bile­tów do zwie­dza­nych obiek­tów, w tym:

* Wiszą­ce Klasz­to­ry –                       5 euro/osoba

* Delf —                                               15 euro/osoba

* Nafplio —                                         bez wstępów

* Epi­da­vros                                        15 euro/osoba

* Bra­ma Lwów                                  10 euro/osoba

* Wena­cja na życze­nie gru­py –         sta­tek tam i z powro­tem,  miej­sco­wy prze­wod­nik, opła­ta                                                 za wjazd —       25 euro/osoba

* uro­czy­sta kola­cja w sty­lu grec­kim 25 euro/osoba

* cało­dnio­wa wyciecz­ka do Aten z krót­kim poby­tem  nad Kana­łem Korync­kim w Loutra­kach                                                     55 euro/osoba ( cena ta zawie­ra koszt bile­tu wstę­pu na

Akro­pol i prze­wod­ni­ka po Akropolu)

- Tury­stycz­ny Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny i Tury­stycz­ny Fun­dusz Pomo­co­wy – 20 zł/ osoba

UWA­GA!!!!

W przy­pad­ku zna­czą­ce­go wzro­stu cen Euro, trans­por­tu, czy cen hote­lo­wych zastrze­ga­my sobie pra­wo do odnie­sie­nia ceny impre­zy, ale nie wię­cej niż 10 %.

CENA NIE ZAWIERA:

- wydat­ków własnych

- opła­ty za toalety

- innych, w tym suvenirów….

Orga­ni­za­tor:

Aktyw­ni 50 plus i nie tyl­ko                                       Doro­ta Fra­zik             889 ‑639–029

Ama­zon­ki Zgo­rze­lec                                                Doro­ta Gru­chal­ska      793 662 301

           

UWA­GA!!!

Uczest­nik winien mieć z sobą  doku­ment toż­sa­mo­ści — dowód oso­bi­sty  lub pasz­port  waż­ny co naj­mniej 3 mie­sią­ce od dnia zakoń­cze­nia imprezy.