Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 17–19.03.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Kon­cert VOO VOO

Trud­no zna­leźć zespół podob­ny do Voo Voo, któ­ry od lat jest
syno­ni­mem muzycz­ne­go kunsz­tu, a zara­zem wciąż poszu­ku­je i nie daje
się wpi­sać w sztyw­ne ramy podzia­łów gatun­ko­wych. Gru­pa Woj­cie­cha
Waglew­skie­go zna­na jest przede wszyst­kim z nie­po­wta­rzal­nych wystę­pów
na żywo. Naj­now­sza pły­ta Voo Voo, zaty­tu­ło­wa­na „Pre­mie­ra” (wyd.
Ago­ra), jest po czę­ści wyni­kiem dosko­na­łej kon­cer­to­wej pas­sy, a
tak­że chę­ci zapre­zen­to­wa­nia publicz­no­ści aktu­al­nej for­my zespo­łu.
Więk­szość utwo­rów zosta­ła zare­je­stro­wa­na „na set­kę” pod­czas
impro­wi­za­cji na żywo w stu­dio. Pod­czas kon­cer­tu zespól zapre­zen­tu­je
utwo­ry z naj­now­szej pły­ty, a tak­że te naj­bar­dziej zna­ne i cenio­ne
przez fanów.

[1]

Kró­lew­na z drewna

„Kró­lew­na z drew­na” Wal­de­ma­ra Wolań­skie­go to pięk­na baśń
adre­so­wa­na przede wszyst­kim do małych dzie­ci, ale będą­ca rów­nież
atrak­cyj­na pro­po­zy­cja dla dzie­ci star­szych i mło­dzie­ży. Opo­wieść w
wyko­na­niu akto­rów Zdro­jo­we­go Teatru Ani­ma­cji ma to wszyst­ko, co
powin­na mieć  baśń: magię, cza­ry, wal­kę dobra ze złem.
Eks­cy­tu­ją­ce przy­go­dy i nie nachal­ną naukę o lesie, drze­wach, ale
tak­że o przy­jaź­ni i poświę­ce­niu. Mała, psot­na sosen­ka, cór­ka
kró­lew­skiej pary, wyru­sza w głąb ciem­ne­go lasu. aby  ura­to­wać
swo­ich rodzi­ców i wszyst­kie drze­wa przed strasz­li­wym
nie­bez­pie­czeń­stwem. Prze­ży­wa wie­le przy­gód, pozna­je przy­jaźń,
miłość i ze zdu­mie­niem odkry­wa, czym jest praw­dzi­we szczę­ście.
Czy jej wypra­wa zakoń­czy się sukcesem?

[2]

Pier­wia­stek z miłości

Spek­takl estra­do­wy w opar­ciu o sce­ny saty­rycz­ne z cyklu „Tra­ge­die
mał­żeń­skie” Ste­fa­nii Gro­dzień­skiej i pio­sen­ki nawią­zu­ją­ce do
mał­żeń­skiej tema­ty­ki, męsko-dam­skich zależ­no­ści w kon­wen­cji
kome­dio­wej, czy jak kto woli żar­to­bli­wej, ale też poważ­niej­sze o
miło­ści, zdra­dzie, tęsk­no­cie i namięt­no­ści. Sło­wem , opo­wieść
o kobie­cie i męż­czyź­nie w związ­ku lub osob­no, o samot­no­ści mimo
pozo­rów szczę­śli­we­go życia.

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2019/Koncert-VOO-VOO
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2054/Krolewna-z-drewna
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2009/Pierwiastek-z-milosci
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2017–19.03.23.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018