Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 24–26.03.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Irek Głyk Vibes Expres­sion ft. Piotr Matu­sik — piano

24 mar­ca 2023 o godz. 19.00 JCK Muflon zapra­sza na jaz­zo­wy kon­cert. W
sali wido­wi­sko­wej zabrzmią cza­ru­ją­ce dźwię­ki wibra­fo­nu i pia­ni­na.
To będzie nie lada grat­ka dla fanów jaz­zu. War­to tego wie­czo­ru być
z nami. IREK GŁYK — cenio­ny wibra­fo­ni­sta i per­ku­si­sta, kom­po­zy­tor,
aran­żer. Irek Głyk na swo­im kon­cie ma trzy autor­skie albu­my: „Long
Time”, „Step Ahe­ad”, “IREK GŁYK VIBES EXPRES­SION”. Jest
muzy­kiem sesyj­nym, współ­pra­co­wał z czo­łów­ką pol­skie­go jaz­zu i
roc­ka. Sta­ni­sław Soj­ka, Justy­na Stecz­kow­ska, Reni Jusis, Nata­lia
Nie­men, Ire­ne­usz Dudek, Mie­czy­sław Szcze­śniak, SBB, Krzak, Tomasz
Stań­ko, Gra­ży­na Łoba­szew­ska – to nie­któ­re z posta­ci, z jaki­mi
miał oka­zję kon­cer­to­wać i nagry­wać. Wystę­po­wał w Pol­sce i poza
jej gra­ni­ca­mi (USA, Niem­cy, Fran­cja, Dania, Wło­chy). Piotr Matu­sik -
pia­ni­sta, kom­po­zy­tor. Zna­ko­mi­cie odnaj­du­je się w roli side­ma­na w
aku­stycz­no-jaz­zo­wym kwar­te­cie skrzyp­ka Bar­to­sza Dwo­ra­ka, podob­nie jak
w roli lide­ra zespo­łu Piotr Matu­sik Quar­tet wyko­nu­jąc kom­po­zy­cje
Chic­ka Corei. Poza jaz­zem zaj­mu­je się też muzy­ką alter­na­tyw­ną,
elek­tro­nicz­ną. Bile­ty w cenie 40 zł przed­sprze­daż oraz 50 zł w
dniu kon­cer­tu. Bile­ty do naby­cia na stro­nie bilety.jck.pl oraz w
sekre­ta­ria­tach JCK.

[1]

Baj­ko­wa Sobo­ta – Wiel­ka­noc­ne Cuda

Warsz­ta­ty Kre­atyw­nej Rodzin­ki – Baj­ko­wa Sobo­ta w nowej, jesz­cze
lep­szej odsło­nie! Sta­wia­my na rodzin­ne spę­dze­nie cza­su przy
wspól­nie wyko­ny­wa­nych pra­cach manu­al­nych – tym razem zwią­za­nych ze
Świę­ta­mi Wiel­kiej Nocy. Dodat­ko­wo na Uczest­ni­ków będą cze­ka­ły
nowe super atrak­cje: poma­lu­je­my buzie w świą­tecz­ne moty­wy rado­snych
kur­czacz­ków i bajecz­nie kolo­ro­wych pisa­nek; zakrę­ci­my zacza­ro­wa­nym
kołem for­tu­ny, w któ­rym każ­dy wygry­wa drob­ny upo­mi­nek; przej­dzie­my
ścież­ką sen­so­rycz­ną, któ­ra pobu­dza wszyst­kie zmy­sły. Na
rodzi­ców cze­ka kącik kawo­wy ze słod­ką niespodzianką.

[2]

Powiedz­my miłość („Fun­ny abo­ut love”) PREMIERA

Miłość. Albo, powiedz­my miłość…

Albo dokład­niej – „Powiedz­my miłość”, czy­li naj­bliż­sza
pre­mie­ra Teatru im. Nor­wi­da w Jele­niej Górze.

Albo jesz­cze dokład­niej – pre­mie­ra cie­szą­cej się olbrzy­mim
powo­dze­niem na euro­pej­skich sce­nach współ­cze­snej angiel­skiej
kome­dii.

To spek­takl obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich doj­rza­łych męż­czyzn,
któ­rzy pra­gną roz­stać się ze swo­imi żona­mi i wymie­nić je na
żony dużo młodsze.

To spek­takl obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich doj­rza­łych żon, któ­rym się
wyda­je, że odej­ście męża do młod­szej kobie­ty jest wyda­rze­niem
ruj­nu­ją­cym ich życie na zawsze.

To spek­takl obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich mło­dych kobiet, któ­re chcą
się zwią­zać z męż­czy­zna­mi, któ­rzy opusz­cza­ją dla nich swo­je
doj­rza­łe żony.

To spek­takl obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich mło­dych męż­czyzn, któ­rych
żony opusz­cza­ją ich dla męż­czyzn doj­rza­łych i znacz­nie
majęt­niej­szych.

I wresz­cie przede wszyst­kim to spek­takl obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich,
któ­rzy lubią inte­li­gent­ną roz­ryw­kę ser­wu­ją­cą roz­bra­ja­ją­cy humor
opar­ty na wni­kli­wych życio­wych obserwacjach.

„Powiedz­my miłość” to pra­wie roman­tycz­na gorz­ka i zawrot­nie
prze­wrot­na kome­dia, w któ­rej każ­dy z nas odnaj­dzie sie­bie w posta­ci
jed­ne­go z bohaterów.

Albo nawet kil­ku na raz…

I pamię­taj, że ten się śmie­je, kto się śmie­je ostatni…

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2022/Irek-Glyk-Vibes-Expression-ft-Piotr-Matusik-piano
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2023/Bajkowa-Sobota-Wielkanocne-Cuda
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2010/Powiedzmy-milosc-Funny-about-love-PREMIERA
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2024–26.03.23.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018