Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Aukcja obra­zów na rzecz onko­lo­gii i hema­to­lo­gii dziecięcej

Sza­now­ni Pań­stwo!
Fun­da­cja Urti­ca Dzie­ciom, orga­ni­za­cja człon­kow­ska Dol­no­ślą­skiej
Fede­ra­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, zapra­sza do udzia­łu w mini aukcji
obra­zów, któ­rych twór­ca­mi są dzie­ci bio­rą­ce udział w
zeszło­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów pla­stycz­nych „Sło­necz­na Gale­ria”.
Aukcja potrwa do 14 mar­ca br.

    * Zachę­ca­my Pań­stwa do zaj­rze­nia na stro­nę licy­ta­cji na por­ta­lu
Alle­gro Charytatywni.

    * Do wyli­cy­to­wa­nia dostęp­nych jest 10 obra­zów:
https://allegro.pl/charytatywni/fundacja-urtica-dzieciom/cele/zakup-obraz-namalowany-przez-dzieci-walczace-z-nowotworami

    * Wszyst­kie środ­ki z licy­ta­cji zosta­ną prze­ka­za­ne na wspar­cie
orga­ni­za­cji tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów pla­stycz­nych na oddzia­łach
onko­lo­gii i hema­to­lo­gii dziecięcej.

     * Umil­my czas dzie­ciom, któ­re nie­kie­dy tygo­dnia­mi i mie­sią­ca­mi
prze­by­wa­ją w szpi­ta­lach. Wie­rzy­my, że każ­da zło­tów­ka ze sprze­da­ży
obra­zów zosta­nie dobrze spo­żyt­ko­wa­na i pomo­że nam spra­wić, że na
jesz­cze więk­szej ilo­ści buziek poja­wi się uśmiech.

Z wyra­za­mi sza­cun­ku
Mar­ta Micha­łow­ska
– 
Mar­ta Micha­łow­ska
koor­dy­na­tor projektów

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
Ul. Hugo­na Koł­łą­ta­ja 31/1–2
50–004 Wro­cław

www.dfop.org.pl [1]
www.facebook.com/dfop.org [2]

www.maleinicjatywy.pl [3]
www.facebook.com/maleinicjatywy [4]

www.wro-ngo.pl [5]
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych [6]

www.malegranty.pl [7]
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty  [8]

www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu [9]

Links:
——
[1] http://www.dfop.org.pl
[2] http://www.facebook.com/dfop.org
[3] http://www.maleinicjatywy.pl
[4] http://www.facebook.com/maleinicjatywy
[5] http://www.wro-ngo.pl
[6] http://www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
[7] http://www.malegranty.pl
[8] http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty%20
[9] http://www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu