Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

APEL O POMOC DLA OSKARA

APEL O POMOC

Mam na imię Oskar. Czte­ro­koń­czy­no­we dzie­cię­ce pora­że­nie mózgo­we to
cho­ro­ba, któ­ra przy­ku­wa mnie do wóz­ka inwa­lidz­kie­go od uro­dze­nia.
Prze­sze­dłem już trzy ope­ra­cje  i  potrze­bu­ję pomo­cy, gdyż zabie­gi i
reha­bi­li­ta­cje są bar­dzo dro­gie. Tyl­ko w taki spo­sób mogę sta­nąć na
nogi.

Dla­te­go zwra­cam się z proś­bą do wszyst­kich ludzi dobrej woli i
szla­chet­ne­go ser­ca o pomoc.

DZIĘ­KU­JĘ Z CAŁE­GO SER­CA Oskar

Pie­nią­dze moż­na wpła­cać na

Fun­da­cji Dzie­ciom „Zdą­żyć z Pomocą”

Alior Bank SA 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Z DOPI­SKIEM: 1686  WYSOC­KI OSKAR — DARO­WI­ZNA NA POMOC I OCHRO­NĘ ZDROWIA

DARO­WI­ZNY MOŻ­NA TEŻ WPŁA­CAĆ ONLI­NE PRZEZ STRO­NĘ:
DZIECIOM.PL/PODOPIECZNI/1686

Moż­na też prze­ka­zać 1,5 % podat­ku. Wystar­czy w roz­li­cze­niu rocz­nym
wpi­sać:

KRS: 0000037904,

a w polu “CEL SZCZE­GÓ­ŁO­WY”:  1686 Wysoc­ki Oskar

_Szanowni Dar­czyń­cy, pro­si­my o zazna­cze­nie w zezna­niu podat­ko­wym pola
„Wyra­żam zgodę”._

_
   __Dane kon­tak­to­we: ‘_oskar@owysocki.nazwa.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>_oskar@owysocki.nazwa.pl
Oskar Wysoc­ki

 87–800 Włocławek

Mazo­wiec­ka 5 m 32
Tel.608316143

oskar

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds