Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zaba­wa Walen­tyn­ko­wa Warsz­tat Tera­pii Zaję­cio­wej w Pisarzowicach

Zaba­wa Walentynkowa

14 lute­go 2023 roku w Świę­to Zako­cha­nych Warsz­tat Tera­pii Zaję­cio­wej w Pisa­rzo­wi­cach, dzia­ła­ją­cy w przy Fun­da­cji Inwa­li­dów i Osób Nie­peł­no­spraw­nych „Miło­sier­dzie” w Kali­szu, zor­ga­ni­zo­wał Zaba­wę Walen­tyn­ko­wą dla osób nie­peł­no­spraw­nych, na któ­rej obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le zaprzy­jaź­nio­nych pla­có­wek wraz z opie­ku­na­mi oraz zapro­sze­ni goście: Pre­zes Fun­da­cji „Miło­sier­dzie” Pan Sta­ni­sław Bronz, Panie Mał­go­rza­ta Mosiń­ska i Moni­ka Czwor­don pra­cow­ni­ce PCPR w Ostrze­szo­wie oraz kie­row­ni­cy zaprzy­jaź­nio­nych pla­có­wek, Pani Lidia Zagór­ska, Bogu­mi­ła Ofia­ra, Mag­da­le­na Woj­cie­chow­ska, Pan Michał Paw­lak i Mariusz Paty­siak. Na uczest­ni­ków zaba­wy cze­ka­ła świet­na muzy­ka w wyko­na­niu DJ Dawi­da, pysz­ne jedze­nie i wie­le dodat­ko­wych atrak­cji. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ła się lote­ria fan­to­wa, w któ­rej wszyst­kie losy były wygra­ne. Żad­na z osób bio­rą­cych udział w Zaba­wie Walen­tyn­ko­wej nie wyszła z pusty­mi ręka­mi. Wszyst­kie zaprzy­jaź­nio­ne pla­ców­ki zosta­ły rów­nież obda­ro­wa­ne sło­dy­cza­mi w podzię­ko­wa­niu za wspól­ną uda­ną zaba­wę. Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom za przy­ję­cie nasze­go zapro­sze­nia na Zaba­wę Walen­tyn­ko­wą. Do zoba­cze­nia za rok.

Tekst i fot.: Mał­go­rza­ta Adamska

IMG 3876 Copy

IMG 3838 Copy

IMG 3813 Copy

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds