Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Fun­da­cji Bato­re­go | luty 2023

New­slet­ter | luty 2023

          Wspie­raj z nami demo­kra­cję i rów­ne pra­wa w Polsce!

          [2]

          „Wol­ność to pod­sta­wo­wy atry­but demo­kra­cji” – mówi Andrzej
Chy­ra i zachę­ca do prze­ka­za­nia 1,5% podat­ku Fun­da­cji Batorego.

Prze­ka­za­nie nam 1,5% [3] podat­ku to 100% pomo­cy dla orga­ni­za­cji
dzia­ła­ją­cych na rzecz pra­wo­rząd­no­ści, napra­wy demo­kra­cji i rów­nych
praw, w tym praw uchodź­czyń i uchodź­ców szu­ka­ją­cych w Pol­sce
schro­nie­nia przed woj­ną i kataklizmami.

          Jak prze­ka­zać 1,5% podat­ku? [3]

   NAGRADZAMY

          [4]

          Pozna­li­śmy lau­re­atów i fina­li­stów Nagród Super Samo­rząd i Super
Głos

Zamiast pro­te­sto­wać prze­ciw kolej­nej wycin­ce drzew, akty­wi­ści z
Psz­czy­ny prze­ko­na­li wła­dze do powo­ła­nia zespo­łu do ochro­ny
dzie­dzic­twa przy­rod­ni­cze­go. Na tere­nie Zagłę­biow­sko-Gór­no­ślą­skiej
Metro­po­lii poja­wi­ły się braj­low­skie ozna­cze­nia na przy­stan­kach
auto­bu­so­wych i tram­wa­jo­wych. W Opo­lu rodzi­ce zaczę­li dążyć do
utwo­rze­nia szko­ły dla dzie­ci ze spek­trum auty­zmu. To przy­kła­do­we
zmia­ny zaini­cjo­wa­ne przez uczest­ni­ków ogól­no­pol­skiej akcji Masz Głos
Fun­da­cji Bato­re­go, któ­re zosta­ły doce­nio­ne Nagro­da­mi Super Samo­rząd i
Super Głos [5].

          WIĘ­CEJ [4]

          ZAPRASZAMY

          [6]

 Fun­dusz soli­dar­no­ści
z Ukra­iną

Przy­po­mi­na­my! Jesz­cze tyko przez 6 dni może­cie skła­dać wnio­ski o
dota­cję w Fun­du­szu Soli­dar­no­ści z Ukra­iną! Zapra­sza­my orga­ni­za­cje
spo­łecz­ne, któ­re podej­mu­ją dzia­ła­nia na rzecz adap­ta­cji i inte­gra­cji
uchodź­ców i uchodź­czyń w śro­do­wi­sku lokal­nym. Zapra­sza­my
orga­ni­za­cje, któ­re wyka­żą się zna­jo­mo­ścią lokal­ne­go kon­tek­stu i
potrzeb oraz przed­sta­wią plan zaan­ga­żo­wa­nia do wspól­nych dzia­łań
miesz­kań­ców i uchodź­ców. Szcze­gól­nie zapra­sza­my orga­ni­za­cje
współ­two­rzo­ne przez oso­by z doświad­cze­niem migra­cji i uchodź­stwa,
oso­by z mniej­szo­ści naro­do­wych, etnicz­nych i innych.

Wnio­ski przyj­mo­wa­ne są wyłącz­nie w inter­ne­to­wym sys­te­mie skła­da­nia
wnio­sków [7] od ogło­sze­nia kon­kur­su do 28 lutego.

          WIĘ­CEJ [6]

          [8]

          Ruszył nabór do kolej­nej edy­cji akcji Masz Głos

Zapra­sza­my do udzia­łu w akcji wszyst­kich, któ­rzy chcą aktyw­nie
dzia­łać w swo­jej spo­łecz­no­ści i pro­wa­dzić dzia­ła­nia pomo­co­we dla
uchodź­czyń i uchodź­ców, two­rzyć miej­sca do spę­dza­nia cza­su wol­ne­go
dla spo­łecz­no­ści lokal­nej (np. dla mło­dzie­ży), orga­ni­zo­wać
aktyw­no­ści dla senio­rów, dbać o dostęp­ność prze­strze­ni dla osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, akty­wi­zo­wać kobie­ty, dzia­łać na rzecz
eko­lo­gii i kli­ma­tu, dzia­łać na rzecz dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go i
prze­my­sło­we­go lub wpro­wa­dzić bądź ulep­szyć budżet oby­wa­tel­ski i
fun­dusz sołecki.

          WIĘ­CEJ [8]

          ANALIZUJEMY

          [9]

          Usta­wa o Sądzie Naj­wyż­szym po popraw­kach Sena­tu: Pol­ska bli­żej
środ­ków z KPO?

Senat przy­jął zmia­nę usta­wy o Sądzie Naj­wyż­szym z popraw­ka­mi,
któ­re mają przy­bli­żyć Pol­skę do wypeł­nia­nia sądo­wych „kamie­ni
milo­wych” i uzy­ska­nia środ­ków zgod­nie z Kra­jo­wym Pla­nem Odbu­do­wy i
Zwięk­sza­nia Odpor­no­ści. Popraw­ki senac­kie idą w pożą­da­nym kie­run­ku,
choć nie niwe­lu­ją wszyst­kich pro­ble­mów. W odnie­sie­niu do roz­wią­zań
w obsza­rze wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści Pol­sce nadal gro­żą postę­po­wa­nia
przed TSUE oraz kary finan­so­we. Dodat­ko­wo przed Sądem Unii Euro­pej­skiej
zawi­sła skar­ga, któ­rej efek­tem może być unie­waż­nie­nie całe­go KPO
– pisze w ana­li­zie [9] Maciej Tabo­row­ski, czło­nek Zespo­łu Eks­per­tów
Praw­nych.

          CZY­TAJ [9]

          WSPIERAMY

          [10]

 Sło­wa mają
moc!

Zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mu zre­ali­zo­wa­ne­go w ramach pro­jek­tu
„Dziew­czy­ny budu­ją” przez Pod­kar­pac­kie Sto­wa­rzy­sze­nie dla Aktyw­nych
Rodzin. Film opo­wia­da o pro­ble­mie dys­kry­mi­na­cji i prze­mo­cy wobec
dziew­czyn w powia­tach luba­czow­skim i rop­czyc­ko-sędzi­szow­skim na
Pod­kar­pa­ciu. Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji z Pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le
– Fun­dusz Kra­jo­wy [11].

          WIĘ­CEJ [10]

          [12]

 Rów­no­wa­ga
w dzia­ła­niu

Już 3 mar­ca Fun­da­cja Cul­tu­re Shcok zapra­sza na warsz­tat „Rów­no­wa­ga w
dzia­ła­niu”, na któ­rym dowie­cie się wię­cej na temat stre­su i
wypa­le­nia, oznak wypa­le­nia, czyn­ni­ków ryzy­ka, a tak­że zdo­bę­dzie­cie
wspar­cie w iden­ty­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nych prze­szkód dla oso­bi­ste­go
dobro­sta­nu w akty­wi­zmie. Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji z Pro­gra­mu
Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy [11].

          WIĘ­CEJ [12]

          [13]

          Oby­wa­tel­ski moni­to­ring sądów

Czym jest kul­tu­ra jaw­no­ści? Pole­ca­my raport Oby­wa­tel­ski Moni­to­ring
Sądów 2022, któ­ry sta­no­wi pod­su­mo­wa­nie dwu­na­stej edy­cji
Oby­wa­tel­skie­go Moni­to­rin­gu Sądów oraz trze­cie­go roku moni­to­rin­gu
jaw­no­ści postę­po­wań sądo­wych w dobie epi­de­mii COVID-19. Pro­jekt
reali­zo­wa­ny z dota­cji Pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy
[14].

          WIĘ­CEJ [13]

          PUBLIKUJEMY

          [15]

          Popu­lizm i demo­kra­cja: romans czy dysonans?

Pod­czas kon­fe­ren­cji Popu­lizm i demo­kra­cja: romans czy dyso­nans? [16],
któ­rą w grud­niu 2022 zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy wspól­nie z Col­le­gium Civi­tas,
Con­ci­lium Civi­tas i Uni­wer­sy­te­tem Jagiel­loń­skim, dys­ku­to­wa­li­śmy o
wyni­kach badań nad popu­li­zmem prze­pro­wa­dzo­nych przez bada­czy z sied­miu
euro­pej­skich uni­wer­sy­te­tów pod kie­run­kiem prof. Jana Kubi­ka w ramach
pro­jek­tu POPRE­BEL. Publi­ku­je­my zbiór tez i ana­liz [15], któ­ry powstał
w wyni­ku tej dyskusji.

          CZY­TAJ [15]

          POLECAMY

          [17]

 Blog: Rów­ność rodzi­ciel­ska
do popra­wy

Sejm z pół­rocz­nym opóź­nie­niem zajął się usta­wą, któ­ra ma
wdro­żyć w Pol­sce unij­ną Dyrek­ty­wę work-life balan­ce. Nie­ste­ty,
rzą­do­wy pro­jekt usta­wy wdra­ża­ją­cej Dyrek­ty­wę w obec­nej for­mie nie
reali­zu­je swo­je­go celu i wyma­ga istot­nych popra­wek – pisze Karo­li­na
Andrian.

          CZY­TAJ [17]

          [18]

          Pod­cast: Jak przy­wró­cić edu­ka­cję społeczeństwu?

Zachę­ca­my do posłu­cha­nia kolej­ne­go odcin­ka pod­ca­stu „Bato­ry w
Poli­ty­ce”, w któ­rym Łukasz Paw­łow­ski roz­ma­wia z Ali­cją Pace­wicz
oraz Łuka­szem Korze­niow­skim o pro­po­zy­cjach nie­daw­no zakoń­czo­ne­go
Szczy­tu Edu­ka­cyj­ne­go, o Pak­cie dla Edu­ka­cji oraz o tym, jak przy­wró­cić
edu­ka­cję społeczeństwu.

          SŁU­CHAJ [18]

Kata­rzy­na Gro­blew­ska
Komu­ni­ka­cja i pro­mo­cja
Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go
tel. 22 536 02 34
e‑mail: ‘informacja@batory.org.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>informacja@batory.org.pl

Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go jest admi­ni­stra­to­rem Pana/Pani danych
oso­bo­wych i wysy­ła Panu/Pani infor­ma­cję o swo­jej dzia­łal­no­ści na
pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su, jakim jest infor­mo­wa­nie o
pro­wa­dzo­nej przez Fun­da­cję dzia­łal­no­ści.
Wię­cej o zasa­dach prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Fun­da­cję w
poli­ty­ce pry­wat­no­ści. [19]

 [20]
 [21]
 [22]
 [23]
 [24]

Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go
Sapie­żyń­ska 10a
00–215 War­sza­wa
tel. |48| 22 536 02 00
e‑mail: ‘informacja@batory.org.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>informacja@batory.org.pl [25]
www.batory.org.pl [26]

unsub­scri­be [27]

Links:
——
[1] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/view?reset=1&id=2935&cid=4264&cs=bfce7133834edcc05ab15a0ebd071d6b_1677145023_23976
[2] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22056&qid=1988575
[3] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22057&qid=1988575
[4] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22058&qid=1988575
[5] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22059&qid=1988575
[6] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22060&qid=1988575
[7] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22061&qid=1988575
[8] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22062&qid=1988575
[9] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22063&qid=1988575
[10] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22064&qid=1988575
[11] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22065&qid=1988575
[12] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22066&qid=1988575
[13] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22067&qid=1988575
[14] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22068&qid=1988575
[15] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22069&qid=1988575
[16] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22070&qid=1988575
[17] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22071&qid=1988575
[18] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22072&qid=1988575
[19] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22073&qid=1988575
[20] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22074&qid=1988575
[21] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22075&qid=1988575
[22] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22076&qid=1988575
[23] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22077&qid=1988575
[24] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22078&qid=1988575
[25] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22079&qid=1988575
[26] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/url?u=22080&qid=1988575
[27] https://crm.batory.org.pl/civicrm/mailing/optout?reset=1&jid=14634&qid=1988575&h=2b482cd19bb28d66