Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowy semestr cyklu Histo­ria sztu­ki w pigułce!

Roz­po­czy­na­my NOWY SEMESTR!

Wykład  „Sztu­ka baro­ku, malar­stwo, rzeź­ba, archi­tek­tu­ra”  popro­wa­dzi
nasza edu­ka­tor­ka Iwo­na Makówka,

absol­went­ka kul­tu­ro­znaw­stwa na Uni­we­ry­te­cie w Poznaniu.

Histo­ria sztu­ki w piguł­ce – har­mo­no­gram 2022/23 — co jesz­cze przed
nami:

UWA­GA ZMIA­NA — w mar­cu wykła­dy będą w innym porząd­ku, pro­si­my
spraw­dzić w harmonogramie!

 Histo­ria sztu­ki w pigułce

 Nowy semestr:

 12. Sztu­ka baro­ku, malar­stwo, rzeź­ba, archi­tek­tu­ra, 1 mar­ca
13. Sztu­ka roko­ka,  zamiast 15 mar­ca wykład odbę­dzie się 22 mar­ca
14. Inspi­ra­cje anty­kiem w archi­tek­tu­rze, rzeź­bie, malar­stwie XVII i
XVIII wie­ku – cechy sty­lu kla­sy­cy­stycz­ne­go, 29 mar­ca
15. Malar­stwo reali­stycz­ne i roman­tycz­ne, dzie­ła, twór­cy, pro­ble­my, 12
kwiet­nia
16. Impre­sjo­ni­ści i post­im­pre­sjo­ni­ści, 26 kwiet­nia
17. Sece­sja, sztu­ka i rze­mio­sło, 10 maja
18. Awan­gar­da w sztu­ce począt­ku XX wie­ku, 24 maja
19. Dada­izm i sur­re­alizm, nowe zna­cze­nie pięk­na w sztu­ce, 31 maja
20. Sztu­ka nie­przed­sta­wia­ją­ca, ten­den­cje, twór­cy, tech­ni­ki, 7 czerwca

Daty mogą ulec nie­znacz­nym zmianom.

Pro­wa­dze­nie: pra­cow­ni­cy BWA.

Szcze­gó­ły na stro­nie inter­ne­to­wej i Face­bo­oku BWA. Jeden wykład: 20

Opła­ta za semestr: 130 zł
ZAPRA­SZA­MY!