Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Star­tu­je­my we wto­rek, a Cie­bie jesz­cze nie ma! Nowy kurs: ? Moja krew, moje zdrowie…

Cze­ka­my na Cie­bie! Dołą­czysz?
         Zobacz w prze­glą­dar­ce [1]

         Zauwa­ży­li­śmy, że jesz­cze nie zare­je­stro­wa­łe­ś/-aś się na nasz
naj­now­szy warsz­tat! Dołączysz?

          [2]

         Moja krew, moje zdro­wie – cykl warsz­ta­tów z lekar­ką i dia­gnost­ką
labo­ra­to­ryj­ną na temat roli badań i codzien­nej profilaktyki

         Zaczy­na­my 21.02.2023 o godzi­nie 10:00

Aby wziąć udział w zaję­ciach, wystar­czy klik­nąć w link i zapi­sać
się: [3]https://abcsenior.com/webinars/moja-krew [2]

 Wię­cej infor­ma­cji na www.abcsenior.com [4]

          WEŹ UDZIAŁ BEZ­PŁAT­NIE [2]

Infor­ma­cje dodatkowe:

    * To zapro­sze­nie moż­na prze­słać dalej e‑mailem, aby zapro­sić
zna­jo­mych.
    * Zaję­cia moż­na oglą­dać w gru­pach, pod­czas zajęć na UTW lub w
klu­bach i innych miej­scach wspól­nych spo­tkań.
    * Pod­czas zajęć moż­na na żywo na cza­cie zada­wać pyta­nia Eks­per­tom
oraz dzie­lić się opi­nia­mi oraz zgła­szać pomy­sły i potrzeby.

Plan zajęć:

21.02 — wto­rek 10:00
Temat: Budo­wa­nie odpor­no­ści – fak­ty i mity

28.02 — wto­rek godz. 10.00
Temat: Wita­mi­na D – rekla­ma czy rze­czy­wi­sta potrzeba

07.03 — wto­rek godz. 10.00
Temat: Jak pra­wi­dło­wo przy­go­to­wać się do badań labo­ra­to­ryj­nych?
Dla­cze­go przy­go­to­wa­nie pacjen­ta jest tak ważne?

14.03 — wto­rek godz. 10.00
Temat: Suple­men­ta­cja z gło­wą – co zro­bić, aby suple­men­ta­cja była
bez­piecz­na i skuteczna.

21.03 — wto­rek godz. 10.00
Temat: Meno­pau­za – waż­ny okres w życiu kobiety.

28.03 — wto­rek godz. 10.00
Temat: Andro­pau­za – waż­ny okres w życiu mężczyzny

04.04 — wto­rek godz. 10.00
Temat: Cho­ro­by reu­ma­tycz­ne, cho­ro­by z auto­agre­sji – jakie bada­nia
labo­ra­to­ryj­ne może zale­cić lekarz i dlaczego?

11.04 — wto­rek godz. 10.00
Temat: Bóle brzu­cha, pro­ble­my jeli­to­we? Może to dysbioza?

18.04 — wto­rek godz. 10.00
Temat: Kim jest senior z medycz­ne­go punk­tu widze­nia. Bada­nia dla
senio­rów

25.04 — wto­rek godz. 10.00
Temat: Wita­mi­na B12 – zna­cze­nie, nie­do­bo­ry, suple­men­ta­cja z głową.

          WEŹ UDZIAŁ BEZ­PŁAT­NIE [2]

Pozdra­wia­ją

ALAB Labo­la­to­ria oraz
Kra­jo­wy Insty­tut Gospo­dar­ki Senioralnej

         ABCSenior.com

Gre­en & Grey Sp. z o.o.
(na zle­ce­nie Kra­jo­we­go Insty­tu­tu Gospo­dar­ki Senioralnej)

ul. Wila­now­ska 14 lok. 51 (Powi­śle)
00–422 War­sza­wa
tel.: +48 786 200 301 [5]

e‑mail: ‘biuro@kigs.org.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>biuro@kigs.org.pl
https://kigs.org.pl/ [6]
www.abcsenior.com [4]

Otrzy­mu­jesz ten e‑mial, gdyż uczest­ni­czy­łeś w webi­na­rach i
spo­tka­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Kra­jo­wy Insty­tut Gospo­dar­ki
Senio­ral­nej.

Jeśli nie chcesz otrzy­my­wać od nas jakich­kol­wiek wię­cej powia­do­mień
klik­nij w link:

          Nie chce już nicze­go dosta­wać od Was [7]

Links:
——
[1] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjgwMzQ3NzY4MzM5NTY0MDA1LFwiclwiOjgwMzQ3NzcxOTkwNzA1OTUwfSIsInMiOiI1M2RlOGNlZmEyZjAzZDY1In0
[2] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjgwMzQ3NzY4MzQ2OTA0MDQxLFwiclwiOjgwMzQ3NzcxOTkwNzA1OTUwfSIsInMiOiIxZTY1OTVkMTRhY2U3YjcxIn0
[3] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjgwMzQ3NzY4MzUyMTQ2OTIzLFwiclwiOjgwMzQ3NzcxOTkwNzA1OTUwfSIsInMiOiIwNmQ2ZTUzYzY5NTVmM2JmIn0
[4] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjgwMzQ3NzY4MzYwNTM1NTMzLFwiclwiOjgwMzQ3NzcxOTkwNzA1OTUwfSIsInMiOiIwODJiNDA2MTMzZDU0YjYxIn0
[5] tel:+48%20786%20200%20301
[6] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjgwMzQ3NzY4MzcxMDIxMjk2LFwiclwiOjgwMzQ3NzcxOTkwNzA1OTUwfSIsInMiOiJhYTA3NzQ4NTNmZmE4NDNkIn0
[7] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjgwMzQ3NzY4Mzc4MzYxMzMwLFwiclwiOjgwMzQ3NzcxOTkwNzA1OTUwfSIsInMiOiIxYzAzMTUzODY2ZDc1MGNiIn0

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds