Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

w ramach Kul­tu­ra bez barier — 25.02.2023r “Przez park na bosa­ka” i 4.03.2023r. “Sza­lo­ne nożyczki”

Dzień dobry

W ramach reali­za­cji pro­jek­tu KUL­TU­RA BEZ BARIER – „Zobacz, usłysz,
poczuj – teatr dostęp­ny dla każ­de­go’’ zapra­sza­my Pań­stwa na
pre­zen­ta­cję spek­ta­kli z audio­de­skryp­cją, pętlą induk­cyj­ną,
tłu­ma­cze­niem PJM i pro­jek­cją dialogów.:

Już w tą sobo­tę „PRZEZ PARK NA BOSA­KA” —  25 lute­go godzi­nie
19:00

I w następ­nym tygo­dniu „SZA­LO­NE NOZYCZ­KI”- 4 mar­ca o godzi­nie 19:00

Zapra­sza­my

_Dorota Fruba_

_Kierownik Dzia­łu Mar­ke­tin­gu i Orga­ni­za­cji Pra­cy Arty­stycz­nej _

_Teatr im. Cypria­na Kami­la Nor­wi­da w Jele­niej Górze _

_Al. Woj­ska Pol­skie­go 38 _

_tel. +48 75 64 28 131  kom. 601 73 61 90_

‘_marketing@teatrnorwida.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>_marketing@teatrnorwida.pl__ _

_www.teatrnorwida.pl_ [1]__

Admi­ni­stra­to­rem, czy­li pod­mio­tem decy­du­ją­cym o tym, jak będą
wyko­rzy­sty­wa­ne Pani/Pana dane oso­bo­we, jest Teatr im. Cypria­na Kami­la
Nor­wi­da w Jele­niej Górze, Ale­ja Woj­ska Pol­skie­go 38,58–500 Jele­nia
Góra

Jeśli mają Pań­stwo wąt­pli­wo­ści lub potrze­bu­ją wię­cej infor­ma­cji o
prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych­pro­si­my o prze­sła­nie infor­ma­cji­do
wyzna­czo­ne­go przez nas inspek­to­ra danych oso­bo­wych. Oto jego dane
kon­tak­to­we: adres e‑mail: ‘administracja@teatrnorwida.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>administracja@teatrnorwida.pl

Prze­twa­rza­my Pani/Pana dane oso­bo­we, ponie­waż jest to nie­zbęd­ne do
prze­sy­ła­nia infor­ma­cji o cyklicz­nych wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez
Teatr im. Cypria­na Kami­la Nor­wi­da w Jele­niej Górze

Jako admi­ni­stra­tor danych gwa­ran­tu­je­my speł­nie­nie wszyst­kich praw
wyni­ka­ją­cych z ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych, tj. pra­wo
dostę­pu, spro­sto­wa­nia oraz usu­nię­cia Swo­ich danych, ogra­ni­cze­nia ich
prze­twa­rza­nia, pra­wo do ich prze­no­sze­nia, nie­pod­le­ga­nia
zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, a tak­że pra­wo do wyra­że­nia
sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych osobowych.

Z upraw­nień tych możesz skorzystać:

•w odnie­sie­niu do żąda­nia spro­sto­wa­nia danych: gdy zauwa­ży
Pani/Pan, że dane są nie­pra­wi­dło­we lub niekompletne;

•w odnie­sie­niu do żąda­nia usu­nię­cia danych: gdy Pani/Pana dane nie
będą już nie­zbęd­ne do celów, dla któ­rych zosta­ły zebra­ne przez
Teatr im. Cypria­na Kami­la Nor­wi­da w Jele­niej Górze;

·cof­nie Pani/Pan swo­ją zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych; gdy zgło­szo­ny
zosta­nie sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych;

·w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ku wyni­ka­ją­ce­go z prze­pi­su pra­wa
gdy Pani/Pana dane będą prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z pra­wem; lub dane
powin­ny być usunięte

•w odnie­sie­niu do żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych: gdy
zauwa­ży Pani/Pan, że dane są nie­pra­wi­dło­we –możesz żądać
ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych na okres pozwa­la­ją­cy nam
spraw­dzić pra­wi­dło­wość tych danych;

•w odnie­sie­niu do żąda­nia prze­nie­sie­nia danych, gdy prze­twa­rza­nie
Pani/Pana danych odby­wa się na pod­sta­wie zgo­dy lub zawar­tej umowy.

Ma Pani/Pana pra­wo wnieść skar­gę w związ­ku z prze­twa­rza­niem przez
nas danych oso­bo­wych do orga­nu nad­zor­cze­go, któ­rym jest Pre­zes Urzę­du
Ochro­ny Danych Oso­bo­wych (adres: Urząd Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, ul.
Staw­ki 2, 00–193 Warszawa).

Pani/Pana dane oso­bo­we mogą być udo­stęp­nio­ne upraw­nio­nym służ­bom i
orga­nom admi­ni­stra­cji publicz­nej, tyl­ko jeśli prze­pi­sy ustaw to
naka­zu­ją lub na to pozwalają.

Pani/Pana dane oso­bo­we nie będą pod­le­gać zauto­ma­ty­zo­wa­niu
podej­mo­wa­nia decy­zji i będą prze­cho­wy­wa­ne do momen­tu zakoń­cze­nia
wysył­ki new­slet­te­ra, bądź wyco­fa­nia przez Pani/Pana zgo­dy na ich
prze­twa­rza­nie

Pani/Pana dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trze­cie­go lub
orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wej w rozu­mie­niu okre­ślo­nym w prze­pi­sach RODO.

Poda­nie przez Panią/Pana danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne. Jed­nak
kon­se­kwen­cją ich nie­poda­nia będzie nie­moż­ność wysy­ła­nia przez nas
new­slet­te­ra

Links:
——
[1] http://www.teatrnorwida.pl/

Szalone Nożyczki Prezentacja SPEKTAKLU 2

Przez park na bosaka Prezentacja SPEKTAKLU 1