Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 17–19.02.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Liga Roc­ka — eliminacje

LIGA ROC­KA — Naj­waż­niej­szy prze­gląd zespo­łów roc­ko­wych i
meta­lo­wych w regio­nie powra­ca po rocz­nej prze­rwie! Liga Roc­ka -
festi­wal z wie­lo­let­nią tra­dy­cją, dobrze zna­ny wszyst­kim miesz­kań­com
znów poja­wi się na mapie jele­nio­gór­skich wyda­rzeń arty­stycz­nych.
Przez ponad 20 lat na deskach sali kon­cer­to­wej “Nova”
Jele­nio­gór­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry, zade­mon­stro­wa­ło swo­ją
twór­czość pra­wie 500 zespo­łów z całej Pol­ski. Występ pod­czas
Ligi Roc­ka, to nie­by­wa­ła oka­zja dla mło­dych zespo­łów, by
zapre­zen­to­wać się w pro­fe­sjo­nal­nych warun­kach szer­szej
publicz­no­ści, a tak­że wystą­pić przed Jury, któ­re od lat two­rzą
czo­ło­wi pol­scy muzy­cy oraz dzien­ni­ka­rze radio­wi. W tym roku dla
uczest­ni­ków przy­go­to­wy­wa­nych jest wie­le nie­spo­dzia­nek, o któ­rych
infor­ma­cje poja­wiać się będą regu­lar­nie na por­ta­lach
spo­łecz­no­ścio­wych Ligi Rocka.

[1]

Mąż mojej żony – Sce­na Ini­cja­tyw Aktorskich

To dość nie­ocze­ki­wa­ne wyda­rze­nie, gdy męż­czy­zna spo­ty­ka… męża
swo­jej żony. Przy napo­jach wyso­ko­pro­cen­to­wych boha­te­ro­wie od
pierw­szych emo­cji wście­kło­ści powo­li zbli­ża­ją się do sie­bie, by
w koń­cu stać się powier­ni­ka­mi swo­ich roz­te­rek. A doty­czą one
niko­go inne­go jak ich wspól­nej żony. Miro Gavran, jeden z
naj­wy­bit­niej­szych chor­wac­kich dra­ma­to­pi­sa­rzy, nie szczę­dzi dow­ci­pu i
bły­sko­tli­we­go dia­lo­gu peł­ne­go nagłych zwro­tów akcji i zabaw­nych
point. Dwóch męż­czyzn na skra­ju żało­ści, gnie­wu i euforii.

[2]

Kró­lew­na z drewna

„Kró­lew­na z drew­na” Wal­de­ma­ra Wolań­skie­go to pięk­na baśń
adre­so­wa­na przede wszyst­kim do małych dzie­ci, ale będą­ca rów­nież
atrak­cyj­na pro­po­zy­cja dla dzie­ci star­szych i mło­dzie­ży. Opo­wieść w
wyko­na­niu akto­rów Zdro­jo­we­go Teatru Ani­ma­cji ma to wszyst­ko, co
powin­na mieć  baśń: magię, cza­ry, wal­kę dobra ze złem.
Eks­cy­tu­ją­ce przy­go­dy i nie nachal­ną naukę o lesie, drze­wach, ale
tak­że o przy­jaź­ni i poświę­ce­niu. Mała, psot­na sosen­ka, cór­ka
kró­lew­skiej pary, wyru­sza w głąb ciem­ne­go lasu. aby  ura­to­wać
swo­ich rodzi­ców i wszyst­kie drze­wa przed strasz­li­wym
nie­bez­pie­czeń­stwem. Prze­ży­wa wie­le przy­gód, pozna­je przy­jaźń,
miłość i ze zdu­mie­niem odkry­wa, czym jest praw­dzi­we szczę­ście.
Czy jej wypra­wa zakoń­czy się sukcesem?

Poza walo­ra­mi muzycz­ny­mi i pla­stycz­ny­mi – głów­nie pięk­ny­mi,
ani­mo­wa­ny­mi lal­ka­mi – „ Kró­lew­na z drew­na” jest jed­no­cze­śnie
dosko­na­łą pro­po­zy­cją edu­ka­cyj­ną, uczą­cą gatun­ków drzew oraz w
atrak­cyj­nej for­mie zachę­ca­ją­cą do obco­wa­nia z przyrodą.

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1902/Liga-Rocka-eliminacje
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1871/Maz-mojej-zony-Scena-Inicjatyw-Aktorskich
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1887/Krolewna-z-drewna
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/filter?institutionName=&categoryName=&start_date=2022–01-20&end_date=2022–01-28
[5] https://turystyka.jeleniagora.pl/sites/default/files/TURYSTYKA/2023%20informator%20weekendowy%2017–19.02.23.pdf?fbclid=IwAR0uyaosDgvWtXKeSLr4-NPg_U4vBLq9PLCr2IrWtP7h_5kBbwqt4AeUkkE
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018