Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 27–29.01.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Osiem kobiet– KUL­TU­RA BEZ BARIER

Męż­czy­zna, pan domu, zapew­nia im dostat­nie życie i sta­bi­li­za­cję,
ale czy spro­sta ich wszyst­kim pro­ble­mom, kom­plek­som, fru­stra­cjom,
ocze­ki­wa­niom, podej­rze­niom, dąże­niom, ambi­cjom, sła­bo­ściom,
marze­niom, tajem­ni­com, wza­jem­nym zależ­no­ściom? A jeśli nie spro­sta,
to może nale­ża­ło­by pozbyć się go, zli­kwi­do­wać, uni­ce­stwić.
Tyl­ko któ­ra z ośmiu kobiet była­by zdol­na do takie­go czy­nu? Oka­zu­je
się, że każ­da, bo każ­da ma powód. Każ­da ma ali­bi i każ­da skry­wa
jakiś sekret. Cho­ciaż żyją obok sie­bie, wca­le się nie zna­ją.
Kobie­ty pró­bu­ją same roz­wią­zać zagad­kę, zaczy­na­ją pro­wa­dzić
pasjo­nu­ją­cą grę, peł­ną zaska­ku­ją­cych zwro­tów, bły­sko­tli­wych
ripost i kąśli­wych uwag. Śmierć pana domu wyzwo­li­ła w nich
emo­cje, nie muszą już ukry­wać zło­ści, miło­ści, pra­gnień,
nie­na­wi­ści, sła­bo­ści. Obna­ża­ją swo­je praw­dzi­we obli­cza. W cią­gu
jed­nej nocy dowia­du­ją się o sobie wszyst­kie­go… A roz­wią­za­nie
zagad­ki będzie napraw­dę nieoczekiwane.

[1]

Prze­mia­na wg Kaf­ki – spek­takl Teatru „Kara­wa­na”

Kolej­na reali­za­cja tera­peu­tycz­ne­go Teatru Osób Uza­leż­nio­nych
„Kar­wa­na”. Mate­ria­łem do pra­cy nad emo­cja­mi sta­ła się pro­za
Fran­za Kaf­ki. Spek­takl „Prze­mia­na według Fran­za Kaf­ki” jest
pró­bą odre­ago­wa­nia 1,5 rocz­ne­go okre­su pan­de­micz­nej izo­la­cji,
wyni­ka­ją­cych z niej lęków o życie i zdro­wie oraz fru­stra­cji.
Reży­se­ria i sce­no­gra­fia: Tade­usz Rybic­ki. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na.
Obo­wią­zu­ją bez­płat­ne wej­ściów­ki dostęp­ne na bilety.jck.pl.
Następ­ne wysta­wie­nia „Prze­mia­ny” pla­no­wa­ne są rów­nież w
póź­niej­szych terminach.

[2]

Finał Wiel­ka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomocy

WOŚP w Mia­sto Jele­nia Góra ❤️❤️❤️❤️
Zapra­sza­my! Dla każ­de­go coś ciekawego!

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1810/Osiem-kobiet-KULTURA-BEZ-BARIER
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1748/Przemiana-wg-Kafki-spektakl-Teatru-Karawana
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1751/Final-Wielka-Orkiestra-Swiatecznej-Pomocy
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/filter?institutionName=&categoryName=&start_date=2022–01-20&end_date=2022–01-28
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2027–29.01.23–1.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds