Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowo­ści z Muzeum Karkonoskiego!

 Nowo­ści z Muzeum Karkonoskiego!

         Śre­dnio­wie­cze w cie­niu Gór Olbrzymich

„Głów­nym owo­cem pro­jek­tu była wysta­wa cza­so­wa o tym samym tytu­le,
pre­zen­to­wa­na w Muzeum Kar­ko­no­skim w Jele­niej Górze od 3 grud­nia 2021
roku do 28 mar­ca 2022 roku. Eks­po­zy­cji towa­rzy­szył sze­reg dzia­łań o
cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym i pro­mo­cyj­nym, takich jak: lek­cje muze­al­ne,
warsz­ta­ty pla­stycz­ne, wykła­dy popu­lar­no­nau­ko­we, warsz­ta­ty garn­car­skie,
spa­ce­ry z  prze­wod­ni­kiem śla­da­mi śre­dnio­wiecz­nych zabyt­ków Jele­niej
Góry, szko­le­nie dla prze­wod­ni­ków sudec­kich i człon­ków PTTK. Na
potrze­by pro­jek­tu został rów­nież film promocyjny.[…]

W ten spo­sób naro­dzi­ła się książ­ka, któ­ra, mamy taką nadzie­ję,
posłu­ży Pań­stwu jako prze­wod­nik po zawi­łych aspek­tach
śre­dnio­wiecz­nych dzie­jów nasze­go pięk­ne­go regionu.”

_Stanisław Wilk, Tomasz Miszczyk_

         Prze­wod­nik po Muzeum Kar­ko­no­skim w Jele­niej Górze

          [3]

„Zapra­szam Pań­stwa do odby­cia fascy­nu­ją­cej podró­ży po histo­rii
nasze­go mia­sta i regio­nu, wie­rząc, że boga­ta ofer­ta Muzeum
Kar­ko­no­skie­go spra­wi, iż będą Pań­stwa chęt­nie i czę­sto tu
powra­cać.”

_Julita Iza­be­la Zaprucka_

_Dyrektor Muzeum Kar­ko­no­skie­go w Jele­niej Górze_

Książ­ki moż­na kupić w:

     * Muzeum Kar­ko­no­skim przy ul. Matej­ki 28
     * naszej księ­gar­ni przy al. Woj­ska Pol­skie­go 91

Pozy­cję będzie moż­na zaku­pić tak­że na dzi­siej­szej pro­mo­cji
“Rocz­ni­ka Jele­nio­gór­skie­go” w sali balo­wej Pała­cu Schaf­fgot­schów, pl.
Pia­stow­ski 27 o godzi­nie 16:00.

         Zapra­sza­my na naszą stro­nę inter­ne­to­wą oraz do naszej księgarni!

          AD REM [4]

         Wydaw­nic­two Poli­gra­fia AD REM

al. Woj­ska Pol­skie­go 91, Jele­nia Góra
Poland

          [5]
          [6]

You rece­ived this ema­il becau­se you signed up on our websi­te or made
pur­cha­se from us.

          Unsub­scri­be [7]

          [8]

Links:
——
[1] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMTM2Mjg0NjE1OTg2Mzg3NTEyJmM9dzVyMSZlPTAmYj0xMDcxMDMwMjcyJmQ9dzZqMmU3aw==.tHMpWwSDmWkYoasbiit00HzqU8KLjtG7x2wCGal39rU
[2] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMTM2Mjg0NjE1OTg2Mzg3NTEyJmM9dzVyMSZlPTAmYj0xMDcxMDMwMjc2JmQ9eTZuM2s3bw==.sPVdpsyHZ6003sJS41WBcJVDInkb1tl5rYrYFdkDMtI
[3] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMTM2Mjg0NjE1OTg2Mzg3NTEyJmM9dzVyMSZlPTAmYj0xMDcxMDMwMjgzJmQ9bDlxMmMwdA==.0OsR0WPrBahdb1Y-j-hQJv8AZjMnnNvFBLvhOVi5nzM
[4] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMTM2Mjg0NjE1OTg2Mzg3NTEyJmM9dzVyMSZlPTAmYj0xMDcxMDMwMjk2JmQ9czRzN3kwYw==.z6cj5dCv7pHNAezYaQ6IvZDqIAslnfPrOgyh3p7gpjg
[5] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMTM2Mjg0NjE1OTg2Mzg3NTEyJmM9dzVyMSZlPTAmYj0xMDcxMDMwMzAyJmQ9eTd1MnA4bg==.0cqWbMOdorHz7VJ0rHwsHcGO28MiNKkvoEbfROArQhU
[6] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMTM2Mjg0NjE1OTg2Mzg3NTEyJmM9dzVyMSZlPTAmYj0xMDcxMDMwMzA4JmQ9aTRoNW40cA==.BgLKrTgea3eobWC7OZvBnYFz5AEAlM4ik13H38JfLeg
[7] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMTM2Mjg0NjE1OTg2Mzg3NTEyJmM9dzVyMSZlPTAmYj0xMDcxMDMwNjc2JmQ9dTBqMXUwdQ==.aZNnDvRfhY1CArxDO12mVuAKg1lNhkLtODN6ZrQVjTM
[8] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMTM2Mjg0NjE1OTg2Mzg3NTEyJmM9dzVyMSZlPTAmYj0xMDcxMDMwMzE5JmQ9ZzF4Mnk1aw==.nCrDBJMBCSHBAsmdAluCbHi-Ccp5bx8K5c8UOxmHRCg