Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 03–05.02.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Spa­re Bricks — A Pink Floyd Tri­bu­te Band

Pink Floyd nagrał mnó­stwo genial­nych albu­mów oraz „The Dark Side
of the Moon”, dla któ­re­go… bra­ku­je ska­li! Ide­al­ne połą­cze­nie
budzą­cej emo­cje muzy­ki i poru­sza­ją­cych tek­stów powo­du­je, że moż­na
odbie­rać tę pły­tę zarów­no „tyl­ko” jako dzie­ło dosko­na­łe
este­tycz­nie, jak i prze­sła­nie do kocha­ją­cych i nie­na­wi­dzą­cych,
wal­czą­cych i pra­cu­ją­cych, żyją­cych i umie­ra­ją­cych. Czy­li do
każ­de­go z nas…[1]

 

Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie po wysta­wie Bogu­sła­wa Polcha

Bogu­sław Polch nale­ży do gro­na naj­wy­bit­niej­szych pol­skich twór­ców
komik­su. Na wysta­wie retro­spek­tyw­nej w BWA pre­zen­tu­je­my ory­gi­nal­ne
plan­sze z jego naj­waż­niej­szych serii takich jak Kapi­tan Żbik,
Bogo­wie z kosmo­su, Fun­ky Koval i Wiedź­min. Oglą­dać moż­na tzw.
“kom­ple­ty”, w skład któ­rych wcho­dzą szkic, tusz, blau­druk i
diapozytyw/negatyw.

Po wysta­wie opro­wa­dzi kura­tor – Piotr Machła­jew­ski (twór­ca m.in.
kil­ku­dzie­się­ciu wystaw komik­su naj­waż­niej­szych pol­skich arty­stów
pre­zen­to­wa­nych w gale­riach pol­skich i zagranicznych).

[2]

„ZAGRAJ TO JESZ­CZE RAZ, SAM” –spek­takl

„Zagraj to jesz­cze raz, Sam” to wcze­sna kome­dia Wod­dy Alle­na.
Nie­któ­rzy z Pań­stwa zna­ją zapew­ne film o tym samym tytu­le, któ­ry
powstał nie­dłu­go póź­niej po teatral­nej pre­mie­rze na Broad­wayu.
Jest to histo­ria mło­de­go, zner­wi­co­wa­ne­go kry­ty­ka fil­mo­we­go, któ­re­go
wła­śnie opu­ści­ła żona. Przy­ja­cie­le pró­bu­ją pomóc mu z
wydo­sta­nia się z kry­zy­su, ale prze­szka­dza mu w tym jego nie­po­ha­mo­wa­na
wyobraź­nia, skru­pu­ły i poczu­cie winy. Jak to zwy­kle bywa u Alle­na,
znaj­dzie­my tam wąt­ki auto­bio­gra­ficz­ne i jego nad­zwy­czaj­ną
zna­jo­mość kobie­cej psy­chi­ki, któ­rą zadzi­wia nas do tej pory w
swo­ich kolej­nych dzie­łach. Bły­sko­tli­we dia­lo­gi, cyta­ty z fil­mo­wej
kla­sy­ki i miłość do tej dzie­dzi­ny sztu­ki, sta­no­wią o nie­zwy­kłym
poczu­ciu humo­ru auto­ra i zapew­nia­ją nie­zwy­kłą roz­ryw­kę widza.

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1894/Spare-Bricks-A-Pink-Floyd-Tribute-Band
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1919/Oprowadzanie-kuratorskie-po-wystawie-Boguslawa-Polcha
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1867/ZAGRAJ-TO-JESZCZE-RAZ-SAM-spektakl
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/filter?institutionName=&categoryName=&start_date=2022–01-20&end_date=2022–01-28
[5] https://turystyka.jeleniagora.pl/sites/default/files/TURYSTYKA/2023%20informator%20weekendowy%2003–05.02.23.pdf?fbclid=IwAR2ZFebvm6mNUDqWIbe-KD2zNPzR8e1_OvZ0pQUDIs-O71jD–uwj8ebw2A
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds