Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“Scro­oge. Opo­wieść wigi­lij­na” w ramach Kul­tu­ra bez barier — 17.12.2022r.

W ramach reali­za­cji pro­jek­tu “Kul­tu­ra bez barier” zapra­sza­my Pań­stwa na
pre­zen­ta­cję spek­ta­klu “Scro­oge. Opo­wieść wigi­lij­na” z
audio­de­skryp­cją, pętlą induk­cyj­ną, pro­jek­cją dia­lo­gów oraz
tłu­ma­cze­niem PJM  w sobo­tę 17 grud­nia 2022r. o godz. 17:00
Link do wyda­rze­nia:
https://www.facebook.com/events/863332158033967/?ref=newsfeed

Touch Tour —  zachę­ca­my rów­nież do udzia­łu w warsz­ta­cie 17 grud­nia
2022 o godzi­nie 15:00 – tzw. „touch tour” wpro­wa­dza­ją­cy w
tema­ty­kę spektaklu.

Rezer­wa­cja bile­tów na spek­takl i miejsc na warsz­ta­ty tyl­ko tele­fo­nicz­na
pod nr tel. : 75 64 28 130, 75 64 28 131

Bilet na spek­takl dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią i ich opie­ku­nów
kosz­tu­je 20zł/osoba za oka­za­niem legi­ty­ma­cji lub orze­cze­nia o
nie­peł­no­spraw­no­ści.

Pozdra­wiam i zapraszam

_Dorota Fruba_

_Kierownik Dzia­łu Mar­ke­tin­gu i Orga­ni­za­cji Pra­cy Arty­stycz­nej _

_Teatr im. Cypria­na Kami­la Nor­wi­da w Jele­niej Górze _

_Al. Woj­ska Pol­skie­go 38 _

_tel. +48 75 64 28 131  kom. 601 73 61 90_

‘_marketing@teatrnorwida.pl’

_www.teatrnorwida.pl