Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

” O bez­pie­czeń­stwie senio­rów na Dol­nym Ślą­sku ciąg dalszy.…”

Od mie­sią­ca maja trwa­ją w Sej­mi­ku w wer­sji hybry­do­wej spo­tka­nia z kom­pe­tent­ny­mi przed­sta­wi­cie­la­mi władz woje­wódz­kich i lokal­nych na temat sta­nu bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców Dol­ne­go Ślą­ska w kon­tek­ście zagro­żeń na Wscho­dzie. Nie wie­le mogli­śmy się dowie­dzieć w cza­sie tych spo­tkań od przed­sta­wi­cie­li woje­wo­dy, mar­szał­ka , poli­cji czy stra­ży pożar­nej na ten temat co, gdzie , kie­dy, gdy­by i jak, bo albo nie ma pro­ce­dur, albo nie ma regu­la­cji praw­nych, albo nie ma ludzi, a gene­ral­nie nie ma schro­nu. W tej sytu­acji zwró­ci­li­śmy się Posła Rober­ta Oba­za — mówi Leszek Pie­czyń­ski z CEZ VITA aby z punk­tu widze­nia par­la­men­tu przed­sta­wił spra­wę. W ostat­nią śro­dę jak zwy­kle co dwa tygo­dnie w świe­tli­cy i na ZOOM spo­tka­ło się kil­ku­dzie­się­ciu senio­rów. Spo­tka­nie trwa­ło ponad 90 minut i Poseł Obaz odpo­wia­dał na róż­ne i trud­ne pyta­nia doty­czą­ce gospo­dar­ki, bez­pie­czeń­stwa sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych i zaopatrzenia.

Jak się oka­zu­je to bli­sko przez 70 lat “przy­zwy­cza­ili­śmy ” się do życia w poko­ju i nikt nie myślał, że 24 lute­go 2022 roku tuż przy naszej gra­ni­cy roz­pocz­nie się sza­leń­cza woj­na. Gene­ral­nie prze­gląd miejsc schro­nie­nia lud­no­ści wyka­zał fatal­ne efek­ty. Bra­ku­je też rze­czy­wi­ście sys­te­mu infor­mo­wa­nia spo­łe­czeń­stwa o tym jak mamy się zacho­wać gdy­by.… Oczy­wi­ście naj­więk­szą nadzie­ją jest para­sol NATO, któ­ry czu­wa nad bez­pie­czeń­stwem Pola­ków i Euro­pej­czy­ków. Więk­szą samo­dziel­ność w zakre­sie infor­mo­wa­nia powin­ny wyka­zy­wać samo­rzą­dy.
Wie­le pytań doty­czy­ło zaopa­trze­nia w medy­ka­men­ty. Tutaj nie­ste­ty nadal są poważ­ne bra­ki.  Szcze­gól­nie leków na prze­wle­kłe cho­ro­by jak np. cukrzy­ca. Poseł Obaz infor­mo­wał, że w tej spra­wie pró­bo­wał nawią­zać kon­takt mię­dzy inny­mi z Pol­skim Związ­kiem Dia­be­ty­ków w War­sza­wie w spra­wie wspól­nej deba­ty na temat bra­ku leków dia­be­to­lo­gicz­nych, ale usły­szał, że to spra­wa poli­tycz­na.…. I w tej mate­rii twier­dzi­li senio­rzy i zebra­ni na sali cukrzy­cy powin­ni­śmy mieć z dużym wyprze­dze­niem infor­ma­cję mie­dzy inny­mi jakich leków będzie bra­ko­wa­ło, bo może­my w imię roz­sąd­ne­go cho­ro­wa­nia pró­bo­wać regu­lo­wać poziom cukry poprzez die­tę i wzmo­żo­ny ruch. To wła­śnie samo edu­ka­cja i zasa­da roz­sąd­ne­go cho­ro­wa­nia leży u pod­staw dzia­ła­nia Cen­trum Edu­ka­cji Zdro­wot­nej VITA — mówił Leszek Pie­czyń­ski i w tej spra­wie współ­pra­cu­je­my z leka­rza­mi “Woje­wódz­kie­go Szpi­ta­la” w Jele­niej Górze i szpi­ta­la MCZ w Lubi­nie, far­ma­ceu­ta­mi i edu­ka­to­ra­mi medycz­ny­mi. Poseł Robert Obaz zapew­nił prze­ka­za­nie zebra­nych w cza­sie tego spo­tka­nia pro­po­zy­cji i zapo­wie­dział czę­ściej swo­ją  obec­ność na spo­tka­niach z seniorami.IMG 1434

IMG 1438

IMG 1436

IMG 1435

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds