Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie otwar­te w Jele­niej Górze

W sobo­tę, 3 grud­nia 2022 r., wzią­łem udział w spo­tka­niu autor­skim w Jele­niej Górze nt. książ­ki „Nigdy nie odpuszczę”.

Spo­tka­nie zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne przez posła Rober­ta Oba­za i odby­ło się w sali kon­fe­ren­cyj­nej Fil­har­mo­nii Jele­nio­gór­skiej. Zgro­ma­dzi­ło ok. 100 widzów. Roz­mo­wę mode­ro­wał dr Mar­cin Krzak, tego­rocz­ny absol­wen­tów Szko­ły Lide­rów Politycznych.

Dys­ku­to­wa­li­śmy o sytu­acji na Ukra­inie, o głów­nych wyzwa­niach dla demo­kra­cji w Pol­sce, o zbli­ża­ją­cych się wybo­rach, a tak­że o tym jak wal­czyć z prze­ja­wa­mi nacjo­na­li­zmu. Widzo­wie dopy­ty­wa­li się o kwe­stie zwią­za­ne z refor­mą Unii Euro­pej­skiej (zwłasz­cza w kon­tek­ście współ­pra­cy mili­tar­nej i ener­ge­tycz­nej), o wizję przy­szło­ści Pol­ski czy oce­nę nie­daw­nej nowe­li­za­cji Kodek­su Kar­ne­go. Jed­nym z uczest­ni­ków spo­tka­nia był Sta­ni­sław Schu­bert, dzia­łacz na rzecz praw osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, lau­re­at odzna­ki hono­ro­wej RPO „Za zasłu­gi dla praw czło­wie­ka”. Pan Sta­ni­sław pytał, jak oce­niam prze­pływ infor­ma­cji mię­dzy rzą­dzą­cy­mi a spo­łe­czeń­stwem w kon­tek­ście spraw­ne­go zarządzania.

Dzię­ku­ję posło­wi Rober­to­wi Oba­zo­wi za zapro­sze­nie. Mam nadzie­ję, że będę mógł wró­cić do Jele­niej Góry i wes­przeć orga­ni­za­cję oby­wa­tel­skich narad mię­dzy­po­ko­le­nio­wych – podob­nych do tych zor­ga­ni­zo­wa­nych w Gdań­sku.