Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Link do trans­mi­sji „Dostęp­ność i dia­log – okrą­gły stół z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zapra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji ze spo­tka­nia „Dostęp­ność i dia­log – okrą­gły stół z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Osób Nie­peł­no­spraw­nych” już 1 grud­nia o godz. 10:00 na żywo na Youtu­be: https://youtu.be/uog2phHGO0c

Celem spo­tka­nia jest inte­gra­cja śro­do­wi­ska wspie­ra­ją­ce­go i zrze­sza­ją­ce­go oso­by nie­peł­no­spraw­ne, pra­co­daw­ców oraz insty­tu­cji zaj­mu­ją­cych się ochro­ną praw osób nie­peł­no­praw­nych oraz kształ­to­wa­niem przy­ja­zne­go oto­cze­nia spo­łecz­ne­go, gospo­dar­cze­go, poli­tycz­ne­go i kul­tu­ral­ne­go dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w Pol­sce. For­mu­ła okrą­głe­go sto­łu ma pozwo­lić na zma­po­wa­nie pro­ble­mów i wyzwań zwią­za­nych z akty­wi­za­cją zawo­do­wą i spo­łecz­ną osób nie­peł­no­spraw­nych oraz wypra­co­wa­nie klu­czo­wych postu­la­tów roz­wią­zań w atmos­fe­rze otwar­to­ści i dialogu.

W spo­tka­niu udział wezmą przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji wspie­ra­ją­cych oso­by nie­peł­no­spraw­ne, orga­ni­za­cji pacjen­tów, insty­tu­cji takich jak: Mini­ster­stwo Zdro­wia, PFRON, ZUS, MFiPR, Urzę­du Woje­wódz­kie­go oraz związ­ków pracodawców.

DOSTĘPNOŚĆ I DIALOG 1