Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Czy jeste­śmy bez­piecz­ni? Prze­zor­ny i poin­for­mo­wa­ny zawsze lepiej zabezpieczony!

To temat kil­ku ostat­nich spo­tkań jakie w KSO­Nie zor­ga­ni­zo­wa­ło sto­wa­rzy­sze­nie Vita. W spo­tka­niach tych zarów­no w sali świe­tli­cy KSON jak  i na komu­ni­ka­to­rze ZOOM spo­ty­ka­li się senio­rzy i nie­peł­no­spraw­ni, a gość­mi na ZOO­Mie byli odpo­wie­dzial­ni za stan bez­pie­czeń­stwa w sta­nie woj­ny przed­sta­wi­cie­le Woje­wo­dy Dol­no­ślą­skie­go, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, Sta­ro­stwa Kar­ko­no­skie­go i Pre­zy­den­ta Mia­sta, a na ostat­nim spo­tka­niu tak­że jele­nio­gór­skiej poli­cji i stra­ży pożar­nej. Wła­ści­wie trud­no było zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie — Czy jeste­śmy bez­piecz­ni? Odsy­ła­no nas do już nie­dłu­go mają­cej się poja­wić usta­wy, prze­glą­du miejsc ewen­tu­al­nych schro­nień przez straż pożar­ną czy też ruty­no­wych dzia­łań stra­ży miej­skiej czy poli­cji, a nade wszyst­ko do dzia­łań miej­sco­wych szta­bów kry­zy­so­wych. Jak się oka­zu­je z wypo­wie­dzi służb mun­du­ro­wych wła­ści­wie nie ma pro­ce­dur, któ­re regu­lo­wał­by spra­wy ochro­ny lud­no­ści na wypa­dek dzia­łań wojen­nych. Ist­nie­ją­ce jesz­cze w pamię­ci naj­star­szych schro­ny wyda­ją się już być nie­przy­dat­ne do użyt­ku, a i bada­ją­ca te spra­wę straż pożar­na nie może tych infor­ma­cji publi­ko­wać. Infor­ma­cje o sta­nach pod­wyż­szo­ne­go bez­pie­czeń­stwa z ewen­tu­al­ny­mi gło­so­wy­mi sygna­ła­mi komu­ni­ka­cyj­ny­mi w zasa­dzie nie są zna­ne. Na pyta­nie skie­ro­wa­ne do sze­fów szta­bów kry­zy­so­wych odpo­wie­dzia­no , że taką edu­ka­cję wpro­wa­dzo­no w szko­łach. A co z senio­ra­mi  i nie­peł­no­spraw­ny­mi? To prze­cież nie­któ­rzy z nas pamię­ta­ją jesz­cze z autop­sji lub opo­wie­ści rodzi­ców gehen­nę ewa­ku­acji lud­no­ści cywil­nej we wrze­śniu ‘39 roku. Ewa­ku­acja będą­cą jak uczy histo­ria naj­trud­niej­szym ele­men­tem logi­sty­ki cza­sów woj­ny, dla­te­go wyra­ża­my swój nie­po­kój mówi­li zgro­ma­dze­ni na sali senio­rzy. A nam naj­trud­niej będzie ucie­kać — mówi­ły oso­by niepełnosprawne.

W tej sytu­acji trze­ba brać spra­wy w swo­je ręce powie­dział puł­kow­nik w sta­nie spo­czyn­ku Zbi­gniew Rataj­ski wie­lo­let­ni żoł­nierz i dowód­ca pol­skich jed­no­stek linio­wych. Przede wszyst­kim infor­ma­cja!!!  Potem edu­ka­cja!!! Ale już teraz zabez­piecz­my się, bez pani­ki i prze­wi­du­ją­co m.in. w: radia na bate­rie, latar­ki (moż­na prze­wi­dzieć prze­rwy w dosta­wach prą­du). Koniecz­nie świe­ce, koce, a może nawet śpi­wo­ry. Jedze­nie mak­si­mum na kil­ka dni w posta­ci kon­serw i pro­duk­tów suchych, spró­buj­my zdo­być sucha­ry. Na pyta­nie gdzie się ewa­ku­ować w przy­pad­ku zagro­że­nia lub bom­bar­do­wa­nia puł­kow­nik Rataj­ski bez­rad­nie roz­ło­żył ręce. Sko­ro nie ma schro­nów nale­ży wybrać zale­sio­ne miej­sce odda­lo­ne od sku­pisk miej­skich. Służ­by poli­cyj­ne, straż miej­ska i pożar­na wypo­sa­żo­ne będą w radio­wo­zy z nagło­śnie­niem zewnętrz­nym, któ­re wspo­ma­gać będę komu­ni­ka­ty radio­we prze­ka­zu­jąc infor­ma­cje na bie­żą­co. Sygna­ły alar­mo­we: modu­lo­wa­ny sygnał trwa­ją­cy 3 minu­ty ozna­cza nie­bez­pie­czeń­stwo, jed­no­mi­nu­to­wy cią­gły sygnał ozna­cza odwo­ła­nie alar­mu. Odpukać !!!

O lekach, któ­re nale­ży spa­ko­wać łącz­nie z inny­mi nie­zbęd­ny­mi rze­cza­mi do pod­ręcz­nej tor­by mówi­ła far­ma­ceut­ka – Syl­wia Jarosz. Przede wszyst­kim zabez­piecz­my leki na nasze prze­wle­kłe cho­ro­by, na układ krą­że­nia przez neu­ro­lo­gicz­ne, psy­cho­tro­po­we aż po leki cukrzy­co­we. Poza tym leki prze­ciw­bó­lo­we, środ­ki dezyn­fe­ku­ją­ce i opa­trun­ko­we. Przy czym nie daj­my się zwa­rio­wać przez zaku­py spa­ni­ko­wa­ne i nad­mier­ne. Nie­ste­ty Pani Syl­wia poin­for­mo­wa­ła rów­nież o tym, że nadal w obro­cie aptecz­nym bra­ku­je nowo­cze­snych leków prze­ciw­cu­krzy­co­wych i sytu­acja w tej spa­wie nie popra­wi­ła się od mie­sią­ca wrze­śnia. Vita w tej spra­wi inter­we­niu­je w Mini­ster­stwie Zdro­wia, a pro­blem z leka­mi zosta­nie przed­sta­wio­ny przez KSON w War­sza­wie z oka­zji dnia osób nie­peł­no­spraw­nych 1.12.2022 na kon­fe­ren­cji „Dostęp­ność i dia­log – okrą­gły stół z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Osób Nie­peł­no­spraw­nych” Cykl spo­tkań w KSO­Nie zbiegł się z inau­gu­ra­cją sesji Orga­ni­za­cji Bez­pie­czeń­stwa i Współ­pra­cy w Euro­pie (OBWE), któ­ra odby­ła się pod prze­wod­nic­twem Min. Spraw Zagra­nicz­nych, Zbi­gnie­wa Rausa.