Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“Indeks sta­bil­no­ści i pozio­mu roz­wo­ju orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich w Pol­sce w 2021 roku

“Indeks sta­bil­no­ści i pozio­mu roz­wo­ju orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich w
Pol­sce w 2021 roku

W kolej­nej edy­cji  rapor­tu Indeks Sta­bil­no­ści i Pozio­mu Roz­wo­ju CSO dla
Pol­ski [1] zwra­ca­my uwa­gę, że w 2021 roku orga­ni­za­cje spo­łecz­ne w
kra­ju nadal odczu­wa­ły skut­ki pan­de­mii COVID-19 i nad­zwy­czaj­nych
środ­ków praw­nych przy­ję­tych w celu zła­go­dze­nia tych efek­tów.
Cho­ciaż orga­ni­za­cje szyb­ko prze­or­ga­ni­zo­wa­ły swo­ją pra­cę, zosta­ły
moc­no dotknię­te przez pan­de­mię i otrzy­ma­ły przy tym nie­wiel­kie
wspar­cie publicz­ne. Wie­le osób aktyw­nych w orga­ni­za­cjach i
anga­żu­ją­cych się oby­wa­tel­sko spo­tka­ło się z gwał­tow­ny­mi reak­cja­mi
poli­cji i innych pod­mio­tów, gdy pró­bo­wa­ły korzy­stać ze swo­ich praw
kon­sty­tu­cyj­nych, w tym pra­wa do publicz­ne­go wyra­ża­nia opi­nii i
pro­te­stu. W wyni­ku tych trud­nych warun­ków wśród osób zaan­ga­żo­wa­nych
w sek­tor oby­wa­tel­ski moż­na było zaob­ser­wo­wać nasi­le­nie się zabu­rzeń
psy­chicz­nych i wypa­le­nia zawo­do­we­go. Zapra­sza­my do lektury!

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds