Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Akcja POT “Pol­ska bez barier”

Pol­ska Orga­ni­za­cja Tury­stycz­na zain­au­gu­ro­wa­ła kam­pa­nię „Pol­ska bez barier”, w któ­rej zachę­ca oso­by nie­peł­no­spraw­ne do korzy­sta­nia z uro­ków podró­żo­wa­nia po całej Polsce.

Jak wyni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych na zle­ce­nie Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki w 2019 roku głów­ną barie­rą podró­żo­wa­nia w przy­pad­ku osób nie­peł­no­spraw­nych są nie tyl­ko trud­no­ści orga­ni­za­cyj­ne, lecz rów­nież oba­wa przed samą podró­żą, brak akcep­ta­cji spo­łe­czeń­stwa oraz brak ofert biur podró­ży dosto­so­wa­nych do ich potrzeb.

“Jako Pol­ska Orga­ni­za­cja Tury­stycz­na widzi­my real­ną potrze­bę zwięk­sza­nia świa­do­mo­ści osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na temat moż­li­wo­ści, któ­re ofe­ru­ją im miej­sca w Pol­sce. Zale­ży nam na tym, aby zachę­cić je do podró­żo­wa­nia i pozna­wa­nia i eks­plo­ro­wa­nia róż­nych zakąt­ków kra­ju” – mówi Rafał Szmyt­ke, pre­zes Pol­skiej Orga­ni­za­cji Turystycznej.

 

Two­je miej­sce jest dokład­nie tam, gdzie chcesz − Pol­ska bez barier

Aby zwięk­szyć świa­do­mość osób nie­peł­no­spraw­nych na temat moż­li­wo­ści i atrak­cji tury­stycz­nych ofe­ro­wa­nych przez kra­jo­wą ofer­tę tury­stycz­ną powstał spot, do któ­re­go POT zapro­sił nie­peł­no­spraw­nych influ­en­ce­rów: Mag­dę Orłoś − autor­ka blo­ga kuli­nar­ne­go „Goto­wa­nie w ciem­no”, Kata­rzy­nę Szy­mu­rę − peda­gog, lek­tor­ka i popu­la­ry­za­tor­ka Pol­skie­go Języ­ka Migo­we­go, Syl­we­ste­ra Wil­ka − Tre­ne­ra, Mistrza Pol­ski U16 600m, brą­zo­we­go meda­li­stę Mistrzostw Euro­py, Micha­ła Fita­sa − Pre­ze­sa Ogól­no­pol­skiej Fede­ra­cji Kibi­ców Nie­peł­no­spraw­nych, współ­pra­cow­ni­ka PZPN, Łuka­sza Hać­ma­na − praw­ni­ka, pasjo­na­ta spor­tu, podróż­ni­ka, autor blo­ga „nie­PEŁ­NO­SPRAW­NY turysta”.

W spo­cie zoba­czy­my uro­ki nie­któ­rych z atrak­cji tury­stycz­nych w peł­ni dostęp­nych dla osób nie­peł­no­spraw­nych m.in.: Mor­skie­go Oka, hali tar­go­wej w Pozna­niu, sta­dio­nu pił­kar­skie­go we Wro­cła­wiu, Euro­pej­skie­go Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku czy Gale­rii Malar­stwa w Muzeum Ślą­skim w Kato­wi­cach. To tyl­ko kil­ka przy­kła­dów miejsc, do któ­rych oso­by nie­peł­no­spraw­ne mogą dotrzeć bez pro­ble­mu i w peł­ni korzy­stać z ich uroków.

Kam­pa­nia wystar­to­wa­ła 15 listo­pa­da 2022 roku. Spot pro­mo­cyj­ny moż­na obej­rzeć pod lin­kiem: https://www.youtube.com/watch?v=uRSG8UHDXKs