Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sza­now­ni Pań­stwo  — Kole­żan­ki i Koledzy

Sza­now­ni Pań­stwo  — Kole­żan­ki i Koledzy

W dniu 28 paź­dzier­ni­ka 2022 roku na Gali Lider Dostep­no­ści w Pała­cu Pre­zy­denc­kim z rąk Pre­zy­den­ta RP i Pierw­szej Damy nasza tra­sa tury­stycz­na z Kopy do Rów­ni pod Śnież­ka otrzy­ma­ła nagro­dę sta­tu­et­ki Lide­ra Dostep­no­ści 2022. Wraz z Kar­ko­no­skim Par­kiem Naro­do­wym i PTTK pro­wa­dzi­my od dłuż­sze­go cza­su dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do tego aby obok na razie jedy­nej w Pol­sce  wyso­ko­gór­skiej tra­sy w Kar­ko­no­szach z Kopy do Rów­ni pod Śnież­ką przy­go­to­wac rów­nież być może pierw­sze w Euro­pie schro­ni­sko gór­skie  zor­ga­ni­zo­wa­ne w myśl pla­no­wa­nia uni­wer­sal­ne­go doty­czy ono Schro­ni­ka PTTK nad Małą Łom­nicz­ką w Kar­pa­czu, u stóp Śnież­ki na wyso­ko­ści 1002 m n p m.
W tej spra­wie zwró­li­li­śmy się do Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy o patro­nat nad tym przed­się­a­ię­ciem. Oto treść listu.….