Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DOSTĘP­NOŚĆ I DIALOG

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się ter­mi­nem spo­tka­nia „Dostęp­ność i dia­log – okrą­gły stół z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Osób Nie­peł­no­spraw­nych” — 1 grud­nia 2022 r.  w sie­dzi­bie Pra­co­daw­ców RP przy ul. Ber­neń­skiej 8 w War­sza­wie pod patro­na­tem hono­ro­wym nad wyda­rze­niem Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych — załą­czam informację/komunikat wraz z gra­fi­ką na temat tego wyda­rze­nia do publi­ka­cji na stro­nie www KSON oraz face­bo­ok KSON.MDON 1.12.22 KSON Partnerzy