Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PRO­JEKT:   „ŻYJ, MIESZ­KAJ, PRA­CUJ W JELE­NIEJ GÓRZE”

PRO­JEKT:   „ŻYJ, MIESZ­KAJ, PRA­CUJ W JELE­NIEJ GÓRZE”

1. HISTO­RIA

Wio­sną 2020 roku Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (KSON) brał udział w kil­ku spo­tka­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Zwią­zek Miast Pol­skich, na zle­ce­nie Urzę­du Mia­sta Jele­nia Góra.

 Tema­tem spo­tkań, były kwe­stie per­spek­ty­wicz­ne­go roz­wo­ju „orga­ni­zmu miej­skie­go” do roku 2060, czy­li za 40 lat. Zgło­si­li­śmy wte­dy pro­jekt budo­wy toż­sa­mo­ści lokal­nej Jele­niej Góry, jako ele­ment, któ­ry w per­spek­ty­wie cza­su mógł­by zatrzy­mać dzi­siej­sze dzie­ci przed­szkol­ne i wcze­snosz­kol­ne w mie­ście, popra­wia­jąc nie­ko­rzyst­ny obec­nie wskaź­nik demo­gra­ficz­ny o zde­cy­do­wa­nej prze­wa­dze senio­rów, jak rów­nież zatrzy­mać odpływ miesz­kań­ców, szcze­gól­nie mło­dych, do innych aglomeracji.

Jak się oka­za­ło, pomysł ten zna­lazł się w pakie­cie pro­jek­to­wym mia­sta do tzw. Fun­du­szy Nor­we­skich, jako kom­po­nent pro­jek­to­wy pod nazwą „ Żyj, miesz­kaj, pra­cuj w Jele­niej Górze” i uzy­skał dofinansowanie.

Pro­jekt „ŻYJ, MIESZ­KAJ, PRA­CUJ W JELE­NIEJ GÓRZE!” będzie reali­zo­wa­ny w ramach pro­gra­mu „Roz­wój Lokal­ny”, w okre­sie od IV kwar­ta­łu 2021 roku do I kwar­ta­łu  2024 roku. 

Pro­jekt korzy­sta z dofi­nan­so­wa­nia o war­to­ści 3,521 mln EUR , otrzy­ma­ne­go od Islan­dii, Liech­ten­ste­inu i Nor­we­gii ze środ­ków Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go (EOG) na lata 2014–2021.

Pro­jekt w 100% finan­so­wa­ny będzie ze środ­ków zewnętrz­nych – 85% jego war­to­ści zosta­nie sfi­nan­so­wa­na ze środ­ków EOG, a 15% ze środ­ków budże­tu państwa.

2. BENE­FI­CJENT I PARTNERZY

Głów­nym bene­fi­cjen­tem jest mia­sto Jele­nia Góra, zaś part­ne­ra­mi pro­jek­tu są Kar­ko­no­ski Park Naro­do­wy, Kar­ko­no­ska Agen­cja Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go, Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych.

KSON- Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych  jest związ­kiem sto­wa­rzy­szeń o ponad 20 — let­niej tra­dy­cji i sku­pia 17 orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich.  KSON pro­wa­dzi sze­ro­ką akcję wspie­ra­ją­cą śro­do­wi­sko osób nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów, ale tak­że inspi­ru­je prze­bieg dzia­łań zwią­za­nych z jako­ścią życia w regionie.

Sej­mik jako jed­na z nie­wie­lu orga­ni­za­cji w kra­ju jest wydaw­cą gaze­ty „NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NI TU I TERAZ”, Inter­ne­to­we­go Radia KSON i Kar­ko­no­skiej Tele­wi­zji Integracyjnej.

Rocz­nie sie­dzi­bę KSON, przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A w Jele­niej Górze, odwie­dza ponad 4500 miesz­kań­ców miasta.

3. GŁÓW­NE CELE PRO­JEK­TU

A.  Jele­nia Góra — EKO-logicz­ny wybór – popra­wa atrak­cyj­no­ści i jako­ści życia,
z uwzględ­nie­niem wyzwań demo­gra­ficz­nych i poten­cja­łów śro­do­wi­ska przyrodniczego.

Pożą­da­ne kie­run­ki działań: 

 — zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści mia­sta jako miej­sca do życia, 

 — popra­wa jako­ści powietrza, 

 — czy­ste miasto, 

 — roz­wój ście­żek rowerowych, 

 — edu­ka­cja ekologiczna.

B. Jele­nia GÓRĄ moż­li­wo­ści – zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści i atrak­cyj­no­ści gospo­dar­czej Jele­niej Góry.

Pożą­da­ne kie­run­ki działań: 

 — pozy­ski­wa­nie inwestorów, 

 — roz­wój kadr, 

 — współ­pra­ca gospodarcza, 

 — roz­wój ofer­ty inwe­sty­cyj­nej miasta, 

 — dosto­so­wa­nie kie­run­ków naucza­nia do potrzeb ryn­ku pracy, 

 — edu­ka­cja zawodowa, 

 — wzrost przed­się­bior­czo­ści mieszkańców.

C. Pod­nie­sie­nie pozio­mu stan­dar­dów dzia­ła­nia i kom­pe­ten­cji lokal­nej admi­ni­stra­cji publicznej.

D. Popra­wa jako­ści i dostęp­no­ści usług publicznych.

Pożą­da­ne kie­run­ki działań: 

 — wyso­ka jako­ści usług świad­czo­nych dla miesz­kań­ców, w tym zwięk­sze­nie dostęp­no­ści e- usług,

E. Roz­wój dia­lo­gu społecznego.

Pożą­da­ne kie­run­ki działań: 

- zwięk­sze­nie aktyw­no­ści lokalnej, 

- wzrost inte­gra­cji mieszkańców, 

- zachę­ce­nie miesz­kań­ców do włą­cze­nia się w roz­wój mia­sta i dzia­łań lokalnych.

F. Poten­cjał z wido­kiem na przy­szłość – budo­wa spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i toż­sa­mo­ści lokalnej .

Pożą­da­ne kie­run­ki działań: 

 — wykre­owa­nie mar­ki miasta, 

 — współ­pra­ca społeczności, 

 — inte­gra­cja mieszkańców, 

 ‑pro­mo­cja miasta, 

 — roz­wój ofer­ty kul­tu­ral­no- rekreacyjnej, 

 ‑budo­wa toż­sa­mo­ści lokal­nej, któ­ra reali­zo­wa­na jest przez KSON, na co prze­zna­czo­no w pro­jek­cie kwo­tę 118 tysię­cy zł.

W ramach pro­jek­tu będą reali­zo­wa­ne zada­nia inwe­sty­cyj­ne oraz tzw. mięk­kie (nie inwestycyjne).

4. PRZE­BIEG PRAC PRO­JEK­TO­WYCH SEG­MEN­TU „ Żyj, miesz­kaj, pra­cuj w Jele­niej Górze”.

    Wycho­dząc ze słusz­ne­go zało­że­nia, że adre­sa­tem dzia­łań będą dzie­ci przed­szkol­ne i wcze­snosz­kol­ne, a w dal­szej kolej­no­ści mło­dzież, doro­śli i senio­rzy, powo­ła­ny został zespół kon­sul­ta­cyj­ny, w któ­re­go skład weszli nauczy­cie­le edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, regio­no­znaw­cy, dzien­ni­ka­rze i “zna­ne oso­bi­sto­ści miejskie”.

Opra­co­wa­no kon­cep­cję tra­fie­nia do adre­sa­tów, czy­li dzie­ci, przez pro­duk­cję  pię­ciu 15 — 20 minu­to­wych fil­mów, któ­rych kan­wą są legen­dar­ne posta­ci i zda­rze­nia zwią­za­ne z histo­rią mia­sta i regio­nu. W fil­mach ani­mo­wa­na postać  Jelon­ka pro­wa­dzi widzów przez naj­cie­kaw­sze frag­men­ty mia­sta, zna­ne obiek­ty, a tak­że obsza­ry gór­skie i takie miej­sco­wo­ści jak Cie­pli­ce Ślą­skie-Zdrój, Jagniąt­ków, Łom­ni­ca, Kar­pacz, Pie­cho­wi­ce, Szklar­ska Porę­ba czy Świe­ra­dów- Zdrój. Dzie­ci będą mogły rów­nież na moment odwie­dzić Gór­ne Łużyce.

Z posta­cią małe­go Jelon­ka utoż­sa­miać się będą przede wszyst­kim młod­sze dzie­ci, dla­te­go też na każ­dym eta­pie podró­ży towa­rzy­szy mu nowy przy­ja­ciel – opie­kun. Każ­da postać zwią­za­na jest z danym miej­scem, któ­re odwie­dza nasz boha­ter. Przy­ja­cie­le, poprzez pozna­nie same­go mia­sta Jele­niej Góry i kolej­nych czę­ści regio­nu,  poma­ga­ją Jelon­ko­wi stać się w przy­szło­ści mądrym i dobrym Jele­niem. Uczą go m.in., jak być dobrym, miłym, pomoc­nym dla innych oraz odważ­nie kro­czyć przez życie. Jelo­nek pozna­jąc pięk­ne miej­sca uczy się tak­że współ­pra­cy, dzię­ki któ­rej one powsta­ły. Pozna­je rów­nież Mat­kę Natu­rę, któ­ra sca­la wszyst­ko. Nasz mały boha­ter dowia­du­je się, że SER­CE  jest naj­lep­szą lam­pą, któ­ra roz­świe­tla naszą dro­gę, a MIŁOŚĆ nie jed­no ma oblicze. 

Sce­na­riu­sze tych fil­mów, ich fabu­ła reali­zo­wa­na jest przez zespół pod kie­row­nic­twem Mał­go­rza­ty Mazu­rek – baj­ko­pi­sar­ki „FLO­RA”. Pani Mał­go­rza­ta Mazu­rek jest auto­rem sce­na­riu­szy i baj­ki, na pod­sta­wie któ­rej one powsta­ły.  Pro­duk­cją fil­mu zaj­mu­je się wyło­nio­ny w dro­dze porów­na­nia ofert pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą Nick Bakhur ( Bakhur  Art Stu­dio). Mon­taż ścież­ki dźwię­ko­wej – Rafał Antonowicz.

Gło­su posta­ciom użyczyli: 

 — Jelo­nek – aktor­ka Hono­ra­ta Mag­decz­ko-Capo­te (Teatr Maska), 

 — Jeleń – aktor Krzysz­tof Roga­ce­wicz (Teatr Maska), 

 — Moty­lek Duka­cik – Mał­go­rza­ta Wrot­niew­ska – Pani dyrek­tor i peda­gog Miej­skie­go Przed­szko­la nr 27” Okrą­gla­czek” w Jele­niej Górze,

- Straż­nik Waloń­ski – Paweł Doma­ga­ła – Dyrek­tor i peda­gog Szko­ły Pod­sta­wo­wej  nr 10 w Jele­niej Górze, 

- Moty­lek Nie­py­lak Apol­lo – Agniesz­ka Smo­liń­ska ( Książ­ni­ca Karkonoska),

- mama Jelon­ka, Żab­ka Świe­ra­dow­ska, Izer­ska Psz­czół­ka, Pereł­ka Kwi­su­nia – Mał­go­rza­ta Mazu­rek — baj­ko­pi­sar­ka „FLO­RA”,                                                                                                                   

- Kóz­ka Pohu­lan­ka – Aga­ta Deja. 

- Nar­ra­cja – Mał­go­rza­ta Mazu­rek — baj­ko­pi­sar­ka „FLO­RA”.

W fil­mach, jako przy­ja­cie­le Jelon­ka, wystą­pi­ły tak­że zna­ne oso­bi­sto­ści nasze­go regio­nu, takie jak pol­ska kolar­ka gór­ska Maja Włosz­czow­ska i Rafał Fro­nia- mara­toń­czyk, hima­la­ista, podróż­nik, zdo­byw­ca ośmio­ty­sięcz­ni­ków, a tak­że pisarz.

W postać same­go Ducha Gór wcie­lił się pol­ski woka­li­sta i tek­ściarz  Wło­dzi­mierz Dem­bow­ski, pseu­do­nim arty­stycz­ny PAPRODZIAD.

Pro­duk­cja fil­mów zakoń­czyć ma się prze­ka­za­niem pię­ciu płyt (5 fil­mów) ze sce­do­wa­niem praw autor­skich na zle­ce­nio­daw­cę, czy­li KSON. We wrze­śniu bie­żą­ce­go roku doko­na­no kolau­da­cji dwóch pierw­szych fil­mów i zosta­ły one przez zespół wyso­ko oce­nio­ne, tak od stro­ny mery­to­rycz­nej, jak i artystycznej.

War­to­ścią doda­ną tego pro­jek­tu, już na eta­pie reali­za­cji fil­mów, jest wyjąt­ko­wo życz­li­wy sto­su­nek i otwar­tość gesto­rów obiek­tów tury­stycz­nych, par­ków i muze­ów, a tak­że miesz­kań­ców regio­nu, do któ­rych reali­za­to­rzy pro­jek­tu zwró­ci­li się o pomoc.

5. HAR­MO­NO­GRAM REALI­ZA­CJI PRO­JEK­TU DO ROKU 2024.

Roz­po­czy­na­jąc od m‑ca listo­pa­da do m‑ca grud­nia 2022 w wyzna­czo­nych pla­ców­kach oświa­to­wych i przed­szkol­nych  odbę­dą się zaję­cia edu­ka­cyj­ne, mode­ro­wa­ne przez spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych peda­go­gów, któ­rych zada­niem będzie nie tyl­ko pre­zen­ta­cja fil­mu, ale rów­nież prze­ka­zy­wa­nie dodat­ko­wych wyja­śnień i infor­ma­cji odno­śnie tre­ści fil­mu z akcen­ta­mi na to, że war­to żyć, miesz­kać i pra­co­wać w Jele­niej Górze. Do koń­ca 2022 roku ma się odbyć oko­ło 120 takich spotkań.

W roku 2023 i do koń­ca pro­jek­tu, tj. do koń­ca mar­ca 2024 roku, pre­zen­ta­cje fil­mu odbę­dą się w łącz­nie 60 pla­ców­kach oświa­to­wych (szko­ły i przed­szko­la), a akcja zakoń­czo­na zosta­nie wiel­kim quizem z nagro­da­mi pt. „ Dla­cze­go war­to żyć, miesz­kać i pra­co­wać w Jele­niej Górze?”.

6. PART­NE­RZY POŚREDNI.

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (KSON)  zapro­sił do udzia­łu w pro­jek­cie takie jed­nost­ki, jak : 

 — Ratusz Miej­ski w Jele­niej Górze, 

- Muzeum Regio­nal­ne w Jele­niej Górze, 

 — Muzeum Przy­rod­ni­cze w Jele­niej Górze( Cie­pli­ce Śląskie-Zdrój), 

 — Kar­ko­no­ski Park Naro­do­wy (KPN),                                                                                                                                     

- Time Gates — Bra­my Cza­su Jele­nia Góra, 

- Muzeum Gerar­da Haupt­ma­na w Jagniątkowie, 

 — Żywy Bank Genów Jagniątków, 

- Zamek CHOJ­NIK Sobieszów, 

 — Huta „ Julia” Piechowice, 

 — Muzeum Zie­mi Juna – Straż­ni­ca Waloń­ska Szklar­ska Poręba, 

- Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej Natu­ra 2000 „ Izer­ska Łąka” — Świe­ra­dów- Zdrój, 

- Czar­ci Młyn — Świeradów-Zdrój, 

- Sło­mia­ny Dwór – Doli­na Pereł Leśna — Gór­ne Łużyce, 

- Zamek CZO­CHA  — Gór­ne Łużyce, 

- Wie­ża Ksią­żę­ca w Siedlęcinie, 

- Pałac Łomnica, 

- Hala Mlecz­na w Łomnicy, 

 — Park Minia­tur Dol­ne­go Ślą­ska –Kowa­ry.

Pro­jekt jest ewo­lu­cyj­ny, może pod­le­gać  mody­fi­ka­cjom w ramach przy­ję­tych zało­żeń, a szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji dowie­cie się Pań­stwo pod nastę­pu­ją­cy­mi adre­sa­mi:
www.kson.pl
www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl
www.jeleniagora.pl

Sie­dzi­ba KSON : 

ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47 a 

58–506 Jele­nia Góra 

Kon­takt:                                                                                                                 

biuro@kson.pl                                                                                                                           

tel. 75 75 242 54
Zapraszamy : 

 od ponie­dział­ku do piątku 

w godz. 10:00 –16:00

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds