Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Już jutro w BWA spo­tka­nie dia­lo­go­we: Czy­ja jest kultura?

Czy­ja jest kul­tu­ra?
spo­tka­nie dialogowe

3 listo­pa­da (czwar­tek), w godzi­nach 17:00–19:30

Spo­tka­nie facy­li­to­wać będą: Doro­ta Whit­ten i Maja Zabokrzycka.

Kim są odbior­cy i odbior­czy­nie kul­tu­ry w Jele­niej Górze? Ile wyda­je
się na kul­tu­rę i w jaki spo­sób prze­kła­da się to na uczest­nic­two? W
jakim stop­niu kul­tu­ra jest eks­klu­zyw­na, a w jakim włą­cza­ją­ca? Dla
kogo są wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne — dla osób przy­jezd­nych czy
miesz­ka­ją­cych w Jele­niej Górze? Jak ma się kul­tu­ra insty­tu­cjo­nal­na i
poza­in­sty­tu­cjo­nal­na?
Zapra­sza­my na spo­tka­nie dia­lo­go­we, któ­re budu­je prze­strzeń do
zro­zu­mie­nia innych, a nie prze­ko­ny­wa­nia do swo­ich poglą­dów. Celem
takiej roz­mo­wy jest pozna­nie róż­nych per­spek­tyw i pró­ba ich lep­sze­go
zro­zu­mie­nia. Zapra­sza­my do udzia­łu w roz­mo­wie, w któ­rej każ­dy ma
rów­ne pra­wa i ma szan­sę zostać wysłuchanym.

_Organizator spo­tka­nia: Fun­da­cja Dom Poko­ju — Wrocław_

 ————————————————————————————————————

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com [1]
‘bwa@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>bwa@jeleniagora.pl

Face­bo­ok: @bwa.jeleniagora
Insta­gram: @bwajeleniagora
You Tube: BWA Jele­nia Góra

Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00.
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w
sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.

Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.

Links:
——
[1] http://www.galeria-bwa.karkonosze.com

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds