Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Usta­wa o Dostępność +

DZIEN­NIK USTAW RZE­CZY­PO­SPO­LI­TEJ POLSKIEJ

War­sza­wa, dnia 3 listo­pa­da 2022 r. Poz. 2240 OBWIESZ­CZE­NIE MAR­SZAŁ­KA SEJ­MU RZE­CZY­PO­SPO­LI­TEJ POL­SKIEJ z dnia 6 paź­dzier­ni­ka 2022 r. w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­te­go tek­stu usta­wy o zapew­nia­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi 1. Na pod­sta­wie art. 16 ust. 1 zda­nie pierw­sze usta­wy z dnia 20 lip­ca 2000 r. o ogła­sza­niu aktów nor­ma­tyw­nych i nie­któ­rych innych aktów praw­nych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogła­sza się w załącz­ni­ku do niniej­sze­go obwiesz­cze­nia jed­no­li­ty tekst usta­wy z dnia 19 lip­ca 2019 r. o zapew­nia­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), z uwzględ­nie­niem zmian wpro­wa­dzo­nych: 1) usta­wą z dnia 24 mar­ca 2022 r. o zmia­nie usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów, miesz­ka­nio­wym zaso­bie gmi­ny i o zmia­nie Kodek­su cywil­ne­go oraz usta­wy o zapew­nia­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi (Dz. U. poz. 975), 2) usta­wą z dnia 28 kwiet­nia 2022 r. o zasa­dach reali­za­cji zadań finan­so­wa­nych ze środ­ków euro­pej­skich w per­spek­ty­wie finan­so­wej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz zmian wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów ogło­szo­nych przed dniem 4 paź­dzier­ni­ka 2022 r. 2. Poda­ny w załącz­ni­ku do niniej­sze­go obwiesz­cze­nia tekst jed­no­li­ty usta­wy nie obej­mu­je: 1) art. 3 usta­wy z dnia 24 mar­ca 2022 r. o zmia­nie usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów, miesz­ka­nio­wym zaso­bie gmi­ny i o zmia­nie Kodek­su cywil­ne­go oraz usta­wy o zapew­nia­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi (Dz. U. poz. 975), któ­ry stanowi:

„Art. 3. Usta­wa wcho­dzi w życie z dniem nastę­pu­ją­cym po dniu ogło­sze­nia, z mocą od dnia 1 stycz­nia 2022 r., z wyjąt­kiem art. 2, któ­ry wcho­dzi w życie z dniem nastę­pu­ją­cym po dniu ogło­sze­nia.”; 2) art. 146 usta­wy z dnia 28 kwiet­nia 2022 r. o zasa­dach reali­za­cji zadań finan­so­wa­nych ze środ­ków euro­pej­skich w per­spek­ty­wie finan­so­wej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), któ­ry sta­no­wi: „Art. 146. Usta­wa wcho­dzi w życie po upły­wie 14 dni od dnia ogło­sze­nia, z wyjąt­kiem: 1) art. 125 pkt 11 lit. b i pkt 13, któ­re wcho­dzą w życie z dniem nastę­pu­ją­cym po dniu ogło­sze­nia, z mocą od dnia 1 lip­ca 2019 r.; 2) art. 129, któ­ry wcho­dzi w życie z dniem nastę­pu­ją­cym po dniu ogło­sze­nia, z mocą od dnia 24 lute­go 2022 r.; 3) art. 111, art. 139 i art. 144, któ­re wcho­dzą w życie z dniem nastę­pu­ją­cym po dniu ogło­sze­nia; 4) art. 84, któ­ry wcho­dzi w życie z dniem 1 lip­ca 2022 r.; 5) art. 113 pkt 4 lit. b i pkt 5 oraz art. 140, któ­re wcho­dzą w życie po upły­wie 3 mie­się­cy od dnia ogło­sze­nia; 6) art. 125 pkt 12, któ­ry wcho­dzi w życie po upły­wie 6 mie­się­cy od dnia ogło­sze­nia, z mocą od dnia 1 lip­ca 2019 r.; 7) art. 125 pkt 10, 17, 18 i 20, któ­re wcho­dzą w życie po upły­wie 6 mie­się­cy od dnia ogło­sze­nia; 8) art. 113 pkt 19 i art. 142 ust. 4, któ­re wcho­dzą w życie po upły­wie 36 mie­się­cy od dnia ogło­sze­nia.”. Mar­sza­łek Sej­mu: E. Witek Dzien­nik Ustaw – 2 – Poz. 2240 Załącz­nik do obwiesz­cze­nia Mar­szał­ka Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z dnia 6 paź­dzier­ni­ka 2022 r. (Dz. U. poz. 2240) USTA­WA z dnia 19 lip­ca 2019 r. o zapew­nia­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi Roz­dział 1 Prze­pi­sy ogól­ne Art. 1. 1. Usta­wa okre­śla środ­ki słu­żą­ce zapew­nia­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi oraz obo­wiąz­ki pod­mio­tów publicz­nych w tym zakre­sie. 2. Do dostęp­no­ści cyfro­wej w zakre­sie nie­ure­gu­lo­wa­nym w niniej­szej usta­wie sto­su­je się prze­pi­sy usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych (Dz. U. poz. 848 oraz z 2022 r. poz. 1002). Art. 2. Uży­te w usta­wie okre­śle­nia ozna­cza­ją: 1) barie­ra – prze­szko­dę lub ogra­ni­cze­nie archi­tek­to­nicz­ne, cyfro­we lub infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­ne, któ­re unie­moż­li­wia lub utrud­nia oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi udział w róż­nych sfe­rach życia na zasa­dzie rów­no­ści z inny­mi oso­ba­mi; 2) dostęp­ność – dostęp­ność archi­tek­to­nicz­ną, cyfro­wą oraz infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­ną, co naj­mniej w zakre­sie okre­ślo­nym przez mini­mal­ne wyma­ga­nia, o któ­rych mowa w art. 6, będą­cą wyni­kiem uwzględ­nie­nia uni­wer­sal­ne­go pro­jek­to­wa­nia albo zasto­so­wa­nia racjo­nal­ne­go uspraw­nie­nia; 3) oso­ba ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi – oso­bę, któ­ra ze wzglę­du na swo­je cechy zewnętrz­ne lub wewnętrz­ne, albo ze wzglę­du na oko­licz­no­ści, w któ­rych się znaj­du­je, musi pod­jąć dodat­ko­we dzia­ła­nia lub zasto­so­wać dodat­ko­we środ­ki w celu prze­zwy­cię­że­nia barie­ry, aby uczest­ni­czyć w róż­nych sfe­rach życia na zasa­dzie rów­no­ści z inny­mi oso­ba­mi; 4) uni­wer­sal­ne pro­jek­to­wa­nie – uni­wer­sal­ne pro­jek­to­wa­nie, o któ­rym mowa w art. 2 Kon­wen­cji o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych, spo­rzą­dzo­nej w Nowym Jor­ku dnia 13 grud­nia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), zwa­nej dalej „Kon­wen­cją”, uwzględ­nia­ne w szcze­gól­no­ści w celu speł­nie­nia mini­mal­nych wyma­gań, o któ­rych mowa w art. 6, dla zapew­nie­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi; 5) racjo­nal­ne uspraw­nie­nie – racjo­nal­ne uspraw­nie­nie, o któ­rym mowa w art. 2 Kon­wen­cji, sto­so­wa­ne w szcze­gól­no­ści w celu speł­nie­nia mini­mal­nych wyma­gań, o któ­rych mowa w art. 6, dla zapew­nie­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. Art. 3. W zakre­sie okre­ślo­nym usta­wą zapew­nie­nie dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi jest obo­wiąz­kiem: 1) jed­no­stek sek­to­ra finan­sów publicz­nych w rozu­mie­niu art. 9 usta­wy z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finan­sach publicz­nych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), 2) innych, niż okre­ślo­ne w pkt 1, pań­stwo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych nie­po­sia­da­ją­cych oso­bo­wo­ści praw­nej, 3) innych, niż okre­ślo­ne w pkt 1, osób praw­nych, utwo­rzo­nych w szcze­gól­nym celu zaspo­ka­ja­nia potrzeb o cha­rak­te­rze powszech­nym nie­ma­ją­cych cha­rak­te­ru prze­my­sło­we­go ani han­dlo­we­go, jeże­li pod­mio­ty, o któ­rych mowa w tym prze­pi­sie oraz w pkt 1 i 2, poje­dyn­czo lub wspól­nie, bez­po­śred­nio lub pośred­nio przez inny pod­miot: a) finan­su­ją je w ponad 50% lub b) posia­da­ją ponad poło­wę udzia­łów albo akcji, lub c) spra­wu­ją nad­zór nad orga­nem zarzą­dza­ją­cym, lub d) mają pra­wo do powo­ły­wa­nia ponad poło­wy skła­du orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, 4) związ­ków pod­mio­tów, o któ­rych mowa w pkt 1 i 2, lub pod­mio­tów, o któ­rych mowa w pkt 3 – zwa­nych dalej „pod­mio­ta­mi publicz­ny­mi”. Dzien­nik Ustaw – 3 – Poz. 2240 Art. 4. 1. Pod­miot publicz­ny zapew­nia dostęp­ność oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi przez sto­so­wa­nie uni­wer­sal­ne­go pro­jek­to­wa­nia lub racjo­nal­nych uspraw­nień. 2. Pod­miot publicz­ny w ramach zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi podej­mu­je tak­że dzia­ła­nia mają­ce na celu: 1) uwzględ­nia­nie ich potrzeb w pla­no­wa­nej i pro­wa­dzo­nej przez ten pod­miot dzia­łal­no­ści; 2) usu­wa­nie barier, a tak­że zapo­bie­ga­nie ich powsta­wa­niu. 3. W przy­pad­ku zle­ca­nia lub powie­rza­nia, na pod­sta­wie umo­wy, reali­za­cji zadań publicz­nych finan­so­wa­nych z udzia­łem środ­ków publicz­nych lub udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych pod­mio­tom innym niż pod­mio­ty publicz­ne, pod­miot publicz­ny jest obo­wią­za­ny do okre­śle­nia w tre­ści umo­wy warun­ków słu­żą­cych zapew­nie­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w zakre­sie tych zadań publicz­nych lub zamó­wień publicz­nych, z uwzględ­nie­niem mini­mal­nych wyma­gań, o któ­rych mowa w art. 6. 4. Zapew­nie­nie dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w ramach umo­wy, o któ­rej mowa w ust. 3, nastę­pu­je, o ile jest to moż­li­we, z uwzględ­nie­niem uni­wer­sal­ne­go pro­jek­to­wa­nia. Art. 5. 1. Przed­się­bior­cy oraz orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 2 usta­wy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), dążą w pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści do zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. 2. W przy­pad­ku gdy pod­miot inny niż pod­miot publicz­ny reali­zu­je, na pod­sta­wie umo­wy zawar­tej z pod­mio­tem publicz­nym, zada­nie finan­so­wa­ne z udzia­łem środ­ków publicz­nych, jest obo­wią­za­ny do zapew­nie­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w zakre­sie okre­ślo­nym w tej umo­wie. Art. 6. Mini­mal­ne wyma­ga­nia słu­żą­ce zapew­nie­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi obej­mu­ją: 1) w zakre­sie dostęp­no­ści archi­tek­to­nicz­nej: a) zapew­nie­nie wol­nych od barier pozio­mych i pio­no­wych prze­strze­ni komu­ni­ka­cyj­nych budyn­ków, b) insta­la­cję urzą­dzeń lub zasto­so­wa­nie środ­ków tech­nicz­nych i roz­wią­zań archi­tek­to­nicz­nych w budyn­ku, któ­re umoż­li­wia­ją dostęp do wszyst­kich pomiesz­czeń, z wyłą­cze­niem pomiesz­czeń tech­nicz­nych, c) zapew­nie­nie infor­ma­cji na temat roz­kła­du pomiesz­czeń w budyn­ku, co naj­mniej w spo­sób wizu­al­ny i doty­ko­wy lub gło­so­wy, d) zapew­nie­nie wstę­pu do budyn­ku oso­bie korzy­sta­ją­cej z psa asy­stu­ją­ce­go, o któ­rym mowa w art. 2 pkt 11 usta­wy z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812), e) zapew­nie­nie oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi moż­li­wo­ści ewa­ku­acji lub ich ura­to­wa­nia w inny spo­sób; 2) w zakre­sie dostęp­no­ści cyfro­wej – wyma­ga­nia okre­ślo­ne w usta­wie z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych; 3) w zakre­sie dostęp­no­ści infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nej: a) obsłu­gę z wyko­rzy­sta­niem środ­ków wspie­ra­ją­cych komu­ni­ko­wa­nie się, o któ­rych mowa w art. 3 pkt 5 usta­wy z dnia 19 sierp­nia 2011 r. o języ­ku migo­wym i innych środ­kach komu­ni­ko­wa­nia się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830), lub przez wyko­rzy­sta­nie zdal­ne­go dostę­pu onli­ne do usłu­gi tłu­ma­cza przez stro­ny inter­ne­to­we i apli­ka­cje, b) insta­la­cję urzą­dzeń lub innych środ­ków tech­nicz­nych do obsłu­gi osób sła­bo­sły­szą­cych, w szcze­gól­no­ści pętli induk­cyj­nych, sys­te­mów FM lub urzą­dzeń opar­tych o inne tech­no­lo­gie, któ­rych celem jest wspo­ma­ga­nie sły­sze­nia, c) zapew­nie­nie na stro­nie inter­ne­to­wej dane­go pod­mio­tu infor­ma­cji o zakre­sie jego dzia­łal­no­ści – w posta­ci elek­tro­nicz­ne­go pli­ku zawie­ra­ją­ce­go tekst odczy­ty­wal­ny maszy­no­wo, nagra­nia tre­ści w pol­skim języ­ku migo­wym oraz infor­ma­cji w tek­ście łatwym do czy­ta­nia, d) zapew­nie­nie, na wnio­sek oso­by ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi, komu­ni­ka­cji z pod­mio­tem publicz­nym w for­mie okre­ślo­nej w tym wnio­sku. Dzien­nik Ustaw – 4 – Poz. 2240 Art. 7. 1. W indy­wi­du­al­nym przy­pad­ku, jeże­li pod­miot publicz­ny nie jest w sta­nie, w szcze­gól­no­ści ze wzglę­dów tech­nicz­nych lub praw­nych, zapew­nić dostęp­no­ści oso­bie ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w zakre­sie, o któ­rym mowa w art. 6 pkt 1 i 3, pod­miot ten jest obo­wią­za­ny zapew­nić takiej oso­bie dostęp alter­na­tyw­ny. 2. Dostęp alter­na­tyw­ny, o któ­rym mowa w ust. 1, pole­ga w szcze­gól­no­ści na: 1) zapew­nie­niu oso­bie ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi wspar­cia innej oso­by lub 2) zapew­nie­niu wspar­cia tech­nicz­ne­go oso­bie ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi, w tym z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, lub 3) wpro­wa­dze­niu takiej orga­ni­za­cji pod­mio­tu publicz­ne­go, któ­ra umoż­li­wi reali­za­cję potrzeb osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi, w nie­zbęd­nym zakre­sie dla tych osób. 3. W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści zapew­nie­nia oso­bie ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi dostęp­no­ści w zakre­sie, o któ­rym mowa w art. 6 pkt 2, zasto­so­wa­nie mają prze­pi­sy art. 7 usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Roz­dział 2 Koor­dy­na­cja zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi Art. 8. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go koor­dy­nu­je zapew­nia­nie dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. Art. 9. Koor­dy­na­cja, o któ­rej mowa w art. 8, pole­ga w szcze­gól­no­ści na: 1) moni­to­ro­wa­niu zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi, w zakre­sie, o któ­rym mowa w art. 6 pkt 1 i 3; 2) ini­cjo­wa­niu zmian prze­pi­sów praw­nych w zakre­sie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi; 3) wyzna­cza­niu kie­run­ków i pro­wa­dze­niu dzia­łań infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­nych doty­czą­cych zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi; 4) ini­cjo­wa­niu badań nauko­wych w zakre­sie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi, w szcze­gól­no­ści z uwzględ­nie­niem uni­wer­sal­ne­go pro­jek­to­wa­nia; 5) pro­mo­wa­niu współ­pra­cy w zakre­sie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi: a) mię­dzy jed­nost­ka­mi samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, b) mię­dzy orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej, orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi i inny­mi pod­mio­ta­mi, uczel­nia­mi i insty­tu­ta­mi badaw­czy­mi, c) z inny­mi pań­stwa­mi, orga­ni­za­cja­mi oraz insty­tu­cja­mi zagra­nicz­ny­mi i mię­dzy­na­ro­do­wy­mi; 6) ini­cjo­wa­niu dzia­łań na rzecz popra­wy świa­do­mo­ści spo­łecz­nej w zakre­sie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi; 7) opi­nio­wa­niu pro­jek­tów pro­gra­mów przyj­mo­wa­nych przez Radę Mini­strów w zakre­sie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. Art. 10. 1. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go koor­dy­nu­je zapew­nia­nie dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi rów­nież przez ini­cjo­wa­nie i reali­za­cję rzą­do­wych pro­gra­mów mają­cych na celu wspar­cie dzia­łań na rzecz dostęp­no­ści. 2. Rzą­do­we pro­gra­my, o któ­rych mowa w ust. 1, są przyj­mo­wa­ne w dro­dze uchwa­ły przez Radę Mini­strów na wnio­sek mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go. Art. 11. 1. Pod­miot publicz­ny prze­ka­zu­je co 4 lata, naj­póź­niej do dnia 31 mar­ca dane­go roku, raport o sta­nie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w danym pod­mio­cie, i publi­ku­je go na swo­jej stro­nie pod­mio­to­wej Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej, a jeże­li nie ma stro­ny pod­mio­to­wej Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej – na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej. 2. Raport, o któ­rym mowa w ust. 1, zawie­ra: 1) infor­ma­cje w zakre­sie speł­nia­nia przez dany pod­miot, w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści, mini­mal­nych wyma­gań, o któ­rych mowa w art. 6; 2) w każ­dym przy­pad­ku zapew­nie­nia dostę­pu alter­na­tyw­ne­go zgod­nie z art. 7 – ana­li­zę uza­sad­nia­ją­cą brak zapew­nie­nia dostęp­no­ści oso­bie ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. Dzien­nik Ustaw – 5 – Poz. 2240 3. Raport, o któ­rym mowa w ust. 1, jest przy­go­to­wy­wa­ny na for­mu­la­rzu opra­co­wa­nym przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go i udo­stęp­nio­nym na stro­nie pod­mio­to­wej Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej tego mini­stra. 4. Raport, o któ­rym mowa w ust. 1, jest prze­ka­zy­wa­ny do: 1) mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go – w przy­pad­ku rapor­tów przy­go­to­wy­wa­nych przez pod­mio­ty publicz­ne będą­ce orga­na­mi, o któ­rych mowa w art. 5 § 2 pkt 4 usta­wy z dnia 14 czerw­ca 1960 r. – Kodeks postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), oraz inne pod­mio­ty publicz­ne o ogól­no­kra­jo­wym zasię­gu dzia­ła­nia; 2) wła­ści­we­go miej­sco­wo woje­wo­dy – w przy­pad­ku rapor­tów przy­go­to­wy­wa­nych przez pod­mio­ty publicz­ne inne niż pod­mio­ty, o któ­rych mowa w pkt 1. 5. Rapor­ty przy­go­to­wy­wa­ne przez pod­mio­ty publicz­ne będą­ce orga­na­mi, o któ­rych mowa w art. 5 § 2 pkt 4 usta­wy z dnia 14 czerw­ca 1960 r. – Kodeks postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, zawie­ra­ją tak­że infor­ma­cje zbior­cze o sta­nie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w zakre­sie dzia­łal­no­ści jed­no­stek pod­le­głych oraz nad­zo­ro­wa­nych przez te orga­ny. 6. Woje­wo­da, w ter­mi­nie do dnia 30 czerw­ca dane­go roku, przy­go­to­wu­je zbior­czy raport o sta­nie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi na tere­nie dane­go woje­wódz­twa, uwzględ­nia­ją­cy dane z rapor­tów, o któ­rych mowa w ust. 4 pkt 2, i prze­ka­zu­je go mini­stro­wi wła­ści­we­mu do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go. 7. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go, na pod­sta­wie rapor­tów pod­mio­tów, o któ­rych mowa w ust. 4 pkt 1, i zbior­czych rapor­tów o sta­nie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi na tere­nie dane­go woje­wódz­twa przy­go­to­wu­je, w ter­mi­nie do dnia 30 listo­pa­da dane­go roku, raport o sta­nie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w kra­ju i prze­ka­zu­je go do zaopi­nio­wa­nia Radzie Dostęp­no­ści, o któ­rej mowa w art. 13. 8. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go, po uzy­ska­niu opi­nii, o któ­rej mowa w ust. 7, przed­kła­da raport o sta­nie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w kra­ju do wia­do­mo­ści Rady Mini­strów. 9. Raport o sta­nie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w kra­ju zawie­ra w szcze­gól­no­ści: 1) ana­li­zę sta­nu zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi przez pod­mio­ty publicz­ne; 2) oce­nę sku­tecz­no­ści dzia­łań mają­cych na celu zapew­nie­nie dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi przez pod­mio­ty publicz­ne; 3) reko­men­da­cje dla popra­wy zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi przez pod­mio­ty publicz­ne, w tym w zakre­sie zmian prze­pi­sów pra­wa oraz doku­men­tów doty­czą­cych zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. Art. 12. Nie­za­leż­nie od obo­wiąz­ku, o któ­rym mowa w art. 11 ust. 1, w szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go może, w każ­dym cza­sie, wystę­po­wać do pod­mio­tów publicz­nych o przed­sta­wie­nie spra­woz­dań doty­czą­cych zapew­nie­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w zakre­sie ich dzia­łal­no­ści. Art. 13. 1. Przy mini­strze wła­ści­wym do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go dzia­ła Rada Dostęp­no­ści, zwa­na dalej „Radą”, jako organ opi­nio­daw­czo-dorad­czy tego mini­stra. 2. Do zadań Rady nale­ży: 1) opi­nio­wa­nie prze­ka­za­nych Radzie pro­jek­tów aktów praw­nych i innych doku­men­tów doty­czą­cych zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi; 2) pro­po­no­wa­nie mini­stro­wi wła­ści­we­mu do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go spo­so­bu reali­za­cji zadań okre­ślo­nych w pro­gra­mach mają­cych na celu wspar­cie dzia­łań na rzecz zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi; 3) przed­sta­wia­nie pro­po­zy­cji w przed­mio­cie zmia­ny prze­pi­sów w zakre­sie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi; 4) pro­po­no­wa­nie roz­wią­zań w zakre­sie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi do zasto­so­wa­nia przez orga­ny admi­ni­stra­cji publicz­nej; 5) wyra­ża­nie opi­nii i zaj­mo­wa­nie sta­no­wisk, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi oraz dzia­łań na rzecz popra­wy świa­do­mo­ści spo­łecz­nej w zakre­sie dostęp­no­ści; 6) wska­zy­wa­nie eks­per­tów, o któ­rych mowa w art. 16 ust. 5 pkt 2; 7) przy­go­to­wa­nie rocz­ne­go spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Rady. Dzien­nik Ustaw – 6 – Poz. 2240 3. Rada skła­da się mak­sy­mal­nie z 50 człon­ków. 4. Skład Rady usta­la mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go, spo­śród kan­dy­da­tów zgło­szo­nych przez: 1) orga­ny admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, 2) Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du do Spraw Osób Nie­peł­no­spraw­nych, o któ­rym mowa w usta­wie z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych, 3) Komi­sję Wspól­ną Rzą­du i Samo­rzą­du Tery­to­rial­ne­go, o któ­rej mowa w usta­wie z dnia 6 maja 2005 r. o Komi­sji Wspól­nej Rzą­du i Samo­rzą­du Tery­to­rial­ne­go oraz o przed­sta­wi­cie­lach Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Komi­te­cie Regio­nów Unii Euro­pej­skiej (Dz. U. poz. 759), 4) Radę Dia­lo­gu Spo­łecz­ne­go, o któ­rej mowa w usta­wie z dnia 24 lip­ca 2015 r. o Radzie Dia­lo­gu Spo­łecz­ne­go i innych insty­tu­cjach dia­lo­gu spo­łecz­ne­go (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445), 5) Radę Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go oraz Komi­tet do spraw Pożyt­ku Publicz­ne­go, o któ­rych mowa w usta­wie z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie, 6) Kra­jo­wą Izbę Gospo­dar­czą, o któ­rej mowa w usta­wie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospo­dar­czych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579), 7) Pre­ze­sa Zarzą­du Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych, o któ­rym mowa w usta­wie z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych, zwa­ne­go dalej „Pre­ze­sem Zarzą­du PFRON”, 8) Kra­jo­wą Radę Kon­sul­ta­cyj­ną do Spraw Osób Nie­peł­no­spraw­nych, o któ­rej mowa w usta­wie z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych, 9) inne pod­mio­ty istot­ne w zakre­sie zadań Rady – zwa­ne dalej „pod­mio­ta­mi zgła­sza­ją­cy­mi”. 5. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go zwra­ca się pisem­nie do pod­mio­tów zgła­sza­ją­cych o zgło­sze­nie kan­dy­da­tów do Rady. 6. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go może powo­łać do skła­du Rady rów­nież inne oso­by. 7. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go powo­łu­je człon­ków Rady spo­śród osób: 1) wska­za­nych przez pod­mio­ty zgła­sza­ją­ce lub 2) o któ­rych mowa w ust. 6 – bio­rąc pod uwa­gę ich kom­pe­ten­cje, doświad­cze­nie i wie­dzę eks­perc­ką w zakre­sie dostęp­no­ści. 8. Człon­kiem Rady może być oso­ba, któ­ra: 1) nie była ska­za­na pra­wo­moc­nym wyro­kiem za umyśl­ne prze­stęp­stwo lub umyśl­ne prze­stęp­stwo skar­bo­we; 2) korzy­sta z peł­ni praw publicz­nych; 3) wyra­zi­ła zgo­dę na powo­ła­nie w skład Rady. 9. Kaden­cja Rady trwa czte­ry lata. 10. Przed upły­wem kaden­cji człon­ko­stwo w Radzie wyga­sa na sku­tek: 1) rezy­gna­cji zło­żo­nej na piśmie prze­wod­ni­czą­ce­mu Rady; 2) wnio­sku pod­mio­tu zgła­sza­ją­ce­go; 3) śmier­ci; 4) nie­moż­no­ści spra­wo­wa­nia funk­cji z powo­du dłu­go­trwa­łej cho­ro­by stwier­dzo­nej zaświad­cze­niem lekar­skim; 5) ska­za­nia pra­wo­moc­nym wyro­kiem za umyśl­ne prze­stęp­stwo lub umyśl­ne prze­stęp­stwo skar­bo­we; 6) pozba­wie­nia praw publicz­nych. 11. W przy­pad­ku, o któ­rym mowa w ust. 10, mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go może powo­łać nowe­go człon­ka Rady na okres pozo­sta­ły do koń­ca kaden­cji, spo­śród pozo­sta­łych kan­dy­da­tów, zgło­szo­nych zgod­nie z ust. 4, po potwier­dze­niu aktu­al­no­ści zgło­sze­nia, lub spo­śród osób, o któ­rych mowa w ust. 6. Dzien­nik Ustaw – 7 – Poz. 2240 12. Prze­wod­ni­czą­cym Rady jest mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go. 13. Prze­wod­ni­czą­cy Rady w szcze­gól­no­ści: 1) kie­ru­je jej pra­ca­mi i repre­zen­tu­je ją na zewnątrz; 2) może powo­ły­wać gru­py robo­cze. 14. W przy­pad­ku nie­obec­no­ści prze­wod­ni­czą­ce­go Rady zastę­pu­je go wyzna­czo­na przez nie­go oso­ba zatrud­nio­na w urzę­dzie obsłu­gu­ją­cym mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go. 15. Na posie­dze­nie Rady mogą być zapra­sza­ne przez prze­wod­ni­czą­ce­go Rady inne oso­by, o ile jest to uza­sad­nio­ne zada­nia­mi Rady. 16. Udział w pra­cach Rady jest nie­od­płat­ny. 17. Za udział w pra­cach Rady człon­kom Rady oraz oso­bom, o któ­rych mowa w ust. 15, przy­słu­gu­je zwrot kosz­tów podró­ży, na warun­kach okre­ślo­nych w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 775 § 2 usta­wy z dnia 26 czerw­ca 1974 r. – Kodeks pra­cy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 i 1700). 18. Obsłu­gę Rady zapew­nia urząd obsłu­gu­ją­cy mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go. 19. Szcze­gó­ło­wy tryb dzia­ła­nia Rady okre­śla regu­la­min usta­na­wia­ny przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go. Art. 14. 1. Każ­dy organ wła­dzy publicz­nej, w tym organ admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej, organ kon­tro­li pań­stwo­wej i ochro­ny pra­wa oraz sądy i try­bu­na­ły, wyzna­cza co naj­mniej jed­ną oso­bę peł­nią­cą funk­cję koor­dy­na­to­ra do spraw dostęp­no­ści. 2. Do zadań koor­dy­na­to­ra do spraw dostęp­no­ści nale­ży w szcze­gól­no­ści: 1) wspar­cie osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w dostę­pie do usług świad­czo­nych przez pod­miot, o któ­rym mowa w ust. 1; 2) przy­go­to­wa­nie i koor­dy­na­cja wdro­że­nia pla­nu dzia­ła­nia na rzecz popra­wy zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi przez pod­miot, o któ­rym mowa w ust. 1, zgod­nie z wyma­ga­nia­mi okre­ślo­ny­mi w art. 6; 3) moni­to­ro­wa­nie dzia­łal­no­ści pod­mio­tu, o któ­rym mowa w ust. 1, w zakre­sie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. 3. Plan dzia­ła­nia, o któ­rym mowa w ust. 2 pkt 2, obej­mu­je w szcze­gól­no­ści ana­li­zę sta­nu zapew­nie­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi przez pod­miot, o któ­rym mowa w ust. 1, oraz pla­no­wa­ne dzia­ła­nia w zakre­sie popra­wy reali­za­cji zadań w zakre­sie dostęp­no­ści przez ten pod­miot. 4. W sądach powszech­nych i powszech­nych jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych pro­ku­ra­tu­ry, mając na uwa­dze ich struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną, moż­li­we jest wyzna­cze­nie wspól­ne­go koor­dy­na­to­ra do spraw dostęp­no­ści, dla wię­cej niż jed­ne­go sądu lub wię­cej niż jed­nej jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej pro­ku­ra­tu­ry, na pod­sta­wie odręb­ne­go poro­zu­mie­nia. 5. Pod­miot, o któ­rym mowa w ust. 1, publi­ku­je na swo­jej stro­nie pod­mio­to­wej Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej, a jeże­li nie ma stro­ny pod­mio­to­wej Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej – na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej, dane kon­tak­to­we koor­dy­na­to­ra do spraw dostęp­no­ści oraz treść pla­nu dzia­ła­nia, o któ­rym mowa w ust. 2 pkt 2. Roz­dział 3 Cer­ty­fi­ka­cja dostęp­no­ści Art. 15. 1. Cer­ty­fi­ka­cja dostęp­no­ści, zwa­na dalej „cer­ty­fi­ka­cją”, ma na celu potwier­dze­nie, czy pod­miot, o któ­rym mowa w art. 5 ust. 1, zapew­nia dostęp­ność oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. 2. Cer­ty­fi­ka­cja obej­mu­je: 1) wery­fi­ka­cję speł­nie­nia mini­mal­nych wyma­gań, o któ­rych mowa w art. 6, przez prze­pro­wa­dze­nie audy­tu dostęp­no­ści; 2) sfor­mu­ło­wa­nie szcze­gó­ło­wych zale­ceń w zakre­sie popra­wy zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi przez dany pod­miot; 3) wyda­nie cer­ty­fi­ka­tu dostęp­no­ści. 3. Cer­ty­fi­ka­cji doko­nu­ją wyłącz­nie pod­mio­ty posia­da­ją­ce zaso­by orga­ni­za­cyj­ne, kadro­we oraz narzę­dzia pozwa­la­ją­ce na nale­ży­te prze­pro­wa­dze­nie cer­ty­fi­ka­cji, wyło­nio­ne przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go po prze­pro­wa­dze­niu otwar­te­go nabo­ru. Dzien­nik Ustaw – 8 – Poz. 2240 Art. 16. 1. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go ogła­sza otwar­ty nabór pod­mio­tów ubie­ga­ją­cych się o sta­tus pod­mio­tów doko­nu­ją­cych cer­ty­fi­ka­cji: 1) na swo­jej stro­nie pod­mio­to­wej w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej; 2) na stro­nie inter­ne­to­wej urzę­du obsłu­gu­ją­ce­go mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go. 2. Ogło­sze­nie o nabo­rze, o któ­rym mowa w ust. 1, zawie­ra w szcze­gól­no­ści: 1) infor­ma­cje o: a) szcze­gó­ło­wych wymo­gach, jakie musi speł­niać pod­miot, aby uzy­skać sta­tus pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji, b) ter­mi­nie skła­da­nia wnio­sków o nada­nie sta­tu­su pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji, któ­ry nie może być krót­szy niż 30 dni od dnia uka­za­nia się ogło­sze­nia o nabo­rze na stro­nie, o któ­rej mowa w ust. 1 pkt 1, c) try­bie wery­fi­ka­cji wnio­sków o nada­nie sta­tu­su pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji; 2) wzór wnio­sku o nada­nie sta­tu­su pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji. 3. Wnio­sek o nada­nie sta­tu­su pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji pod­le­ga oce­nie w zakre­sie posia­da­nia przez dany pod­miot zaso­bów orga­ni­za­cyj­nych, kadro­wych oraz narzę­dzi, pozwa­la­ją­cych na nale­ży­te prze­pro­wa­dze­nie cer­ty­fi­ka­cji. 4. W celu wery­fi­ka­cji wnio­sków o nada­nie sta­tu­su pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go powo­łu­je Zespół do spraw wery­fi­ka­cji wnio­sków, zwa­ny dalej „Zespo­łem”. 5. W skład Zespo­łu: 1) wcho­dzą pra­cow­ni­cy urzę­du obsłu­gu­ją­ce­go mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go, wska­za­ni przez tego mini­stra; 2) mogą wcho­dzić eks­per­ci wska­za­ni przez Radę. 6. Udział w pra­cach Zespo­łu jest nie­od­płat­ny. 7. Prze­wod­ni­czą­ce­go Zespo­łu wyzna­cza mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go spo­śród pra­cow­ni­ków urzę­du obsłu­gu­ją­ce­go tego mini­stra. 8. Do człon­ków Zespo­łu sto­su­je się prze­pi­sy usta­wy z dnia 14 czerw­ca 1960 r. – Kodeks postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go doty­czą­ce wyłą­cze­nia pra­cow­ni­ka. 9. Wyni­ki nabo­ru, o któ­rym mowa w ust. 1, mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go publi­ku­je nie­zwłocz­nie po zakoń­cze­niu prac Zespo­łu na stro­nie, o któ­rej mowa w ust. 1 pkt 1. Art. 17. 1. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go pro­wa­dzi wykaz pod­mio­tów doko­nu­ją­cych cer­ty­fi­ka­cji. Wykaz jest zamiesz­cza­ny na stro­nie, o któ­rej mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1. 2. Do wyka­zu, o któ­rym mowa w ust. 1, wpi­su­je się pod­mio­ty, któ­re speł­nia­ją wymo­gi, o któ­rych mowa w art. 15 ust. 3, wyło­nio­ne w wyni­ku nabo­ru, o któ­rym mowa w art. 16 ust. 1. Art. 18. W przy­pad­ku gdy: 1) pod­miot ubie­ga­ją­cy się o sta­tus pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji nie speł­nia wymo­gów, o któ­rych mowa w art. 15 ust. 3 – mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go odma­wia, w dro­dze decy­zji, nada­nia temu pod­mio­to­wi sta­tu­su pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji; 2) pod­miot wpi­sa­ny do wyka­zu, o któ­rym mowa w art. 17 ust. 1, prze­stał speł­niać wymo­gi, o któ­rych mowa w art. 15 ust. 3 – mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go pozba­wia, w dro­dze decy­zji, ten pod­miot sta­tu­su pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji i wykre­śla ten pod­miot z wyka­zu. Art. 19. 1. Doku­men­tem potwier­dza­ją­cym speł­nia­nie mini­mal­nych wyma­gań, o któ­rych mowa w art. 6, jest cer­ty­fi­kat dostęp­no­ści, zwa­ny dalej „cer­ty­fi­ka­tem”, wyda­wa­ny dla kon­kret­ne­go pod­mio­tu na okres czte­rech lat od dnia wyda­nia. 2. Cer­ty­fi­kat zawie­ra: 1) ozna­cze­nie pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji; 2) nazwę pod­mio­tu, dla któ­re­go został wyda­ny, oraz wska­za­nie adre­su jego sie­dzi­by; 3) numer i ozna­cze­nie cer­ty­fi­ka­tu; Dzien­nik Ustaw – 9 – Poz. 2240 4) skró­co­ny opis zapew­nie­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi w zakre­sie mini­mal­nych wyma­gań, o któ­rych mowa w art. 6; 5) okres waż­no­ści cer­ty­fi­ka­tu; 6) datę wyda­nia i pod­pis upraw­nio­nej oso­by. 3. Cer­ty­fi­kat może ponad­to zawie­rać zale­ce­nia w zakre­sie popra­wy zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi przez dany pod­miot. Art. 20. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go może doko­ny­wać kon­tro­li i oce­ny dzia­łal­no­ści pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji, w zakre­sie: 1) efek­tyw­no­ści, rze­tel­no­ści i jako­ści dzia­łal­no­ści w zakre­sie doko­ny­wa­nia cer­ty­fi­ka­cji; 2) speł­nia­nia wymo­gów, o któ­rych mowa w art. 15 ust. 3; 3) prze­cho­wy­wa­nia doku­men­ta­cji zwią­za­nej z doko­ny­wa­niem cer­ty­fi­ka­cji. Art. 21. 1. Cer­ty­fi­ka­cji doko­nu­je się na wnio­sek pod­mio­tu ubie­ga­ją­ce­go się o cer­ty­fi­kat, zawie­ra­ją­cy nazwę i adres sie­dzi­by tego pod­mio­tu oraz wska­za­nie zakre­su pro­wa­dzo­nej przez ten pod­miot dzia­łal­no­ści. Wnio­sek jest skła­da­ny do pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji na for­mu­la­rzu zgod­nym z wzo­rem okre­ślo­nym w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 28 ust. 2. 2. Wnio­sek, o któ­rym mowa w ust. 1, może zostać zło­żo­ny w posta­ci papie­ro­wej albo elek­tro­nicz­nej za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, o któ­rych mowa w usta­wie z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), z tym że wnio­sek zło­żo­ny za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej opa­tru­je się kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym. 3. Pod­miot ubie­ga­ją­cy się o cer­ty­fi­kat nie może być powią­za­ny fak­tycz­nie lub praw­nie z pod­mio­tem doko­nu­ją­cym cer­ty­fi­ka­cji. Art. 22. 1. Doko­na­nie cer­ty­fi­ka­cji odby­wa się na pod­sta­wie umo­wy zawie­ra­nej mię­dzy pod­mio­tem doko­nu­ją­cym cer­ty­fi­ka­cji a pod­mio­tem ubie­ga­ją­cym się o cer­ty­fi­kat. 2. Doko­na­nie cer­ty­fi­ka­cji pod­le­ga opła­cie cer­ty­fi­ka­cyj­nej, któ­rej wyso­kość jest usta­la­na w umo­wie, o któ­rej mowa w ust. 1. 3. Opła­ta cer­ty­fi­ka­cyj­na wno­szo­na na rzecz pod­mio­tu doko­nu­ją­ce­go cer­ty­fi­ka­cji nie może prze­kro­czyć: 1) trzy­krot­no­ści – w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w jed­nym obiek­cie, 2) sze­ścio­krot­no­ści – w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w od dwóch do pię­ciu obiek­tach, 3) dzie­się­cio­krot­no­ści – w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w od sze­ściu do dzie­się­ciu obiek­tach, 4) dwu­dzie­sto­krot­no­ści – w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w od jede­na­stu do dwu­dzie­stu obiek­tach, 5) trzy­dzie­sto­krot­no­ści – w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w wię­cej niż dwu­dzie­stu obiek­tach – prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia mie­sięcz­ne­go w gospo­dar­ce naro­do­wej w roku kalen­da­rzo­wym ostat­nio ogło­szo­ne­go przez Pre­ze­sa Głów­ne­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy z dnia 17 grud­nia 1998 r. o eme­ry­tu­rach i ren­tach z Fun­du­szu Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 i 1504), usta­lo­ne­go według sta­nu na dzień zło­że­nia wnio­sku o wyda­nie cer­ty­fi­ka­tu. Art. 23. Pod­miot doko­nu­ją­cy cer­ty­fi­ka­cji, w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż̇ 3 mie­sią­ce od dnia zło­że­nia kom­plet­ne­go wnio­sku: 1) w przy­pad­ku stwier­dze­nia, że pod­miot ubie­ga­ją­cy się o cer­ty­fi­kat speł­nia mini­mal­ne wyma­ga­nia, o któ­rych mowa w art. 6 – prze­ka­zu­je temu pod­mio­to­wi cer­ty­fi­kat w posta­ci papie­ro­wej albo 2) zawia­da­mia pod­miot ubie­ga­ją­cy się o cer­ty­fi­kat o odmo­wie wyda­nia cer­ty­fi­ka­tu. Art. 24. Pod­miot doko­nu­ją­cy cer­ty­fi­ka­cji jest obo­wią­za­ny do: 1) prze­cho­wy­wa­nia wyda­ne­go cer­ty­fi­ka­tu przez okres 5 lat od daty jego wyda­nia; 2) prze­ka­zy­wa­nia do mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go infor­ma­cji o wyda­nych cer­ty­fi­ka­tach; 3) prze­cho­wy­wa­nia doku­men­tów lub ich kopii i danych, na pod­sta­wie któ­rych został wyda­ny cer­ty­fi­kat, a tak­że do udo­stęp­nia­nia tych doku­men­tów lub danych na żąda­nie mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go. Dzien­nik Ustaw – 10 – Poz. 2240 Art. 25. W okre­sie waż­no­ści cer­ty­fi­ka­tu: 1) pod­miot, któ­re­mu został wyda­ny cer­ty­fi­kat, jest obo­wią­za­ny speł­niać mini­mal­ne wyma­ga­nia, o któ­rych mowa w art. 6; 2) pod­miot doko­nu­ją­cy cer­ty­fi­ka­cji może prze­pro­wa­dzać kon­tro­lę w zakre­sie speł­nia­nia mini­mal­nych wyma­gań, o któ­rych mowa w art. 6, przez pod­miot, któ­re­mu został wyda­ny cer­ty­fi­kat. Art. 26. 1. Jeże­li pod­miot, któ­re­mu został wyda­ny cer­ty­fi­kat, prze­stał speł­niać mini­mal­ne wyma­ga­nia, o któ­rych mowa w art. 6, pod­miot doko­nu­ją­cy cer­ty­fi­ka­cji cofa cer­ty­fi­kat. 2. W przy­pad­ku cof­nię­cia cer­ty­fi­ka­tu pod­miot doko­nu­ją­cy cer­ty­fi­ka­cji jest obo­wią­za­ny zawia­do­mić mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go oraz pod­miot, któ­re­mu wyda­no cer­ty­fi­kat, o cof­nię­ciu tego cer­ty­fi­ka­tu, wska­zu­jąc jed­no­cze­śnie uza­sad­nie­nie fak­tycz­ne i praw­ne. Art. 27. 1. W przy­pad­ku, o któ­rym mowa w: 1) art. 23 pkt 2, pod­mio­to­wi ubie­ga­ją­ce­mu się o cer­ty­fi­kat, 2) art. 26 ust. 1, pod­mio­to­wi, któ­re­mu wyda­no cer­ty­fi­kat – przy­słu­gu­je skar­ga do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go w ter­mi­nie 30 dni od dnia dorę­cze­nia zawia­do­mie­nia odpo­wied­nio o odmo­wie wyda­nia cer­ty­fi­ka­tu lub o cof­nię­ciu cer­ty­fi­ka­tu. 2. W postę­po­wa­niu przed sądem sto­su­je się odpo­wied­nio prze­pi­sy usta­wy z dnia 30 sierp­nia 2002 r. – Pra­wo o postę­po­wa­niu przed sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655, 1457 i 1855) o zaskar­ża­niu do sądu decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych. Art. 28. 1. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go poda­je do publicz­nej wia­do­mo­ści, na swo­jej stro­nie pod­mio­to­wej Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej, infor­ma­cje o pod­mio­tach, któ­rym został wyda­ny cer­ty­fi­kat. 2. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go, po zasię­gnię­ciu opi­nii Rady, okre­śli, w dro­dze roz­po­rzą­dze­nia: 1) szcze­gó­ło­we wymo­gi, jakie muszą speł­niać pod­mio­ty doko­nu­ją­ce cer­ty­fi­ka­cji, 2) wzór wnio­sku o wyda­nie cer­ty­fi­ka­tu, 3) wzór cer­ty­fi­ka­tu – uwzględ­nia­jąc koniecz­ność stwo­rze­nia efek­tyw­nych warun­ków doko­ny­wa­nia cer­ty­fi­ka­cji w ska­li kra­ju, zapew­nie­nia jaw­no­ści i jed­no­li­to­ści pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji, zagwa­ran­to­wa­nia popraw­no­ści i kom­plet­no­ści infor­ma­cji zawar­tych we wnio­sku oraz potrze­bę ujed­no­li­ce­nia wyda­wa­nych doku­men­tów. Roz­dział 4 Postę­po­wa­nie skar­go­we Art. 29. Każ­dy, bez koniecz­no­ści wyka­za­nia inte­re­su praw­ne­go lub fak­tycz­ne­go, ma pra­wo poin­for­mo­wać pod­miot publicz­ny o bra­ku dostęp­no­ści archi­tek­to­nicz­nej lub infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nej, o któ­rych mowa odpo­wied­nio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego pod­mio­tu. Art. 30. 1. Oso­ba ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi lub jej przed­sta­wi­ciel usta­wo­wy, po wyka­za­niu inte­re­su fak­tycz­ne­go, ma pra­wo wystą­pić z wnio­skiem o zapew­nie­nie dostęp­no­ści archi­tek­to­nicz­nej lub infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nej, zwa­nym dalej „wnio­skiem o zapew­nie­nie dostęp­no­ści”. 2. Wnio­sek o zapew­nie­nie dostęp­no­ści jest wno­szo­ny do pod­mio­tu publicz­ne­go, z któ­re­go dzia­łal­no­ścią jest zwią­za­ne żąda­nie zapew­nie­nia dostęp­no­ści zawar­te we wnio­sku. 3. Wnio­sek o zapew­nie­nie dostęp­no­ści zawie­ra: 1) dane kon­tak­to­we wnio­sko­daw­cy; 2) wska­za­nie barie­ry utrud­nia­ją­cej lub unie­moż­li­wia­ją­cej dostęp­ność w zakre­sie archi­tek­to­nicz­nym lub infor­ma­cyj­no- ‑komu­ni­ka­cyj­nym; 3) wska­za­nie spo­so­bu kon­tak­tu z wnio­sko­daw­cą; 4) wska­za­nie pre­fe­ro­wa­ne­go spo­so­bu zapew­nie­nia dostęp­no­ści, jeże­li doty­czy. Dzien­nik Ustaw – 11 – Poz. 2240 Art. 31. 1. Zapew­nie­nie dostęp­no­ści, w zakre­sie okre­ślo­nym we wnio­sku o zapew­nie­nie dostęp­no­ści, nastę­pu­je bez zbęd­nej zwło­ki nie póź­niej jed­nak niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia zło­że­nia wnio­sku o zapew­nie­nie dostęp­no­ści. 2. Jeże­li zapew­nie­nie dostęp­no­ści, w zakre­sie okre­ślo­nym we wnio­sku o zapew­nie­nie dostęp­no­ści, nie jest moż­li­we w ter­mi­nie, o któ­rym mowa w ust. 1, pod­miot, o któ­rym mowa w art. 30 ust. 2, nie­zwłocz­nie powia­da­mia wnio­sko­daw­cę o przy­czy­nach opóź­nie­nia i wska­zu­je nowy ter­min zapew­nie­nia dostęp­no­ści, nie dłuż­szy niż 2 mie­sią­ce od dnia zło­że­nia wnio­sku o zapew­nie­nie dostęp­no­ści. 3. W przy­pad­kach uza­sad­nio­nych wyjąt­ko­wy­mi oko­licz­no­ścia­mi, gdy zapew­nie­nie dostęp­no­ści w zakre­sie okre­ślo­nym we wnio­sku o zapew­nie­nie dostęp­no­ści jest nie­moż­li­we lub znacz­nie utrud­nio­ne, w szcze­gól­no­ści ze wzglę­dów tech­nicz­nych lub praw­nych, pod­miot publicz­ny nie­zwłocz­nie zawia­da­mia wnio­sko­daw­cę o bra­ku moż­li­wo­ści zapew­nie­nia dostęp­no­ści, co nie zwal­nia pod­mio­tu publicz­ne­go z obo­wiąz­ku zapew­nie­nia dostę­pu alter­na­tyw­ne­go, o któ­rym mowa w art. 7. 4. W zawia­do­mie­niu, o któ­rym mowa w ust. 3, pod­miot publicz­ny uza­sad­nia swo­je sta­no­wi­sko, w szcze­gól­no­ści wska­zu­je oko­licz­no­ści unie­moż­li­wia­ją­ce zapew­nie­nie dostęp­no­ści w zakre­sie okre­ślo­nym we wnio­sku o zapew­nie­nie dostęp­no­ści. 5. W postę­po­wa­niu w przed­mio­cie wnio­sku o zapew­nie­nie dostęp­no­ści nie sto­su­je się prze­pi­sów usta­wy z dnia 14 czerw­ca 1960 r. – Kodeks postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, z wyjąt­kiem prze­pi­sów doty­czą­cych wyłą­cze­nia pra­cow­ni­ków orga­nu, dorę­czeń, spo­so­bu obli­cza­nia ter­mi­nów, uzu­peł­nia­nia bra­ków for­mal­nych i prze­ka­zy­wa­nia wnio­sku zgod­nie z wła­ści­wo­ścią. Art. 32. 1. W przy­pad­ku gdy pod­miot, o któ­rym mowa w art. 30 ust. 2, nie zapew­nił wnio­sko­daw­cy dostęp­no­ści: 1) w spo­sób i w ter­mi­nie, o któ­rych mowa w art. 31 ust. 1, albo 2) w ter­mi­nie okre­ślo­nym w art. 31 ust. 2, albo 3) z powo­dów okre­ślo­nych w zawia­do­mie­niu, o któ­rym mowa w art. 31 ust. 3 – wnio­sko­daw­cy słu­ży pra­wo zło­że­nia skar­gi na brak dostęp­no­ści, zwa­nej dalej „skar­gą”. 2. Skar­gę wno­si się do Pre­ze­sa Zarzą­du PFRON, w ter­mi­nie 30 dni od dnia: 1) w któ­rym upły­nął odpo­wied­nio ter­min: a) okre­ślo­ny w art. 31 ust. 1 albo b) wska­za­ny w powia­do­mie­niu, o któ­rym mowa w art. 31 ust. 2; 2) otrzy­ma­nia zawia­do­mie­nia, o któ­rym mowa w art. 31 ust. 3. 3. Skar­ga powin­na speł­niać wyma­ga­nia for­mal­ne okre­ślo­ne dla wnio­sku o zapew­nie­nie dostęp­no­ści, o któ­rych mowa w art. 30 ust. 3, z tym że w zakre­sie pkt 2–4 jest wystar­cza­ją­ce załą­cze­nie do skar­gi kopii żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści. 4. Stro­na­mi postę­po­wa­nia wsz­czę­te­go na sku­tek wnie­sie­nia skar­gi są skar­żą­cy oraz pod­miot publicz­ny, któ­re­go dzia­łal­no­ści doty­czy treść skar­gi. 5. W przy­pad­ku stwier­dze­nia, że nie­za­pew­nie­nie dostęp­no­ści w zakre­sie żąda­nym przez skar­żą­ce­go nastą­pi­ło na sku­tek naru­sze­nia prze­pi­sów usta­wy, Pre­zes Zarzą­du PFRON naka­zu­je pod­mio­to­wi publicz­ne­mu, w dro­dze decy­zji, zapew­nie­nie dostęp­no­ści, wraz z okre­śle­niem: 1) spo­so­bu zapew­nie­nia dostęp­no­ści skar­żą­ce­mu; 2) ter­mi­nu reali­za­cji naka­zu, nie krót­sze­go niż 30 dni, a w spra­wach szcze­gól­nie skom­pli­ko­wa­nych – nie krót­sze­go niż 60 dni, od dnia dorę­cze­nia decy­zji. 6. Pre­zes Zarzą­du PFRON, w dro­dze decy­zji, odma­wia naka­za­nia pod­mio­to­wi publicz­ne­mu zapew­nie­nia dostęp­no­ści, w przy­pad­ku gdy pod­miot publicz­ny wyka­że, że nie zapew­nił dostęp­no­ści, w szcze­gól­no­ści ze wzglę­dów tech­nicz­nych lub praw­nych, a zapew­nił dostęp alter­na­tyw­ny, o któ­rym mowa w art. 7, a tak­że gdy z innych wzglę­dów skar­ga jest bez­za­sad­na. 7. Postę­po­wa­nie przed Pre­ze­sem Zarzą­du PFRON jest postę­po­wa­niem jed­no­in­stan­cyj­nym. Art. 33. W zakre­sie nie­ure­gu­lo­wa­nym w niniej­szej usta­wie do postę­po­wań w spra­wach skarg sto­su­je się prze­pi­sy dzia­łów I i II usta­wy z dnia 14 czerw­ca 1960 r. – Kodeks postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go. Art. 34. 1. W przy­pad­ku bra­ku reali­za­cji naka­zu w ter­mi­nie, o któ­rym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2, sto­su­je się odpo­wied­nio prze­pi­sy o postę­po­wa­niu egze­ku­cyj­nym w admi­ni­stra­cji doty­czą­ce grzyw­ny w celu przy­mu­sze­nia. 2. Orga­nem egze­ku­cyj­nym w zakre­sie grzy­wien w celu przy­mu­sze­nia, o któ­rych mowa w ust. 1, jest naczel­nik urzę­du skar­bo­we­go wła­ści­wy miej­sco­wo ze wzglę­du na sie­dzi­bę pod­mio­tu, w sto­sun­ku do któ­re­go został wyda­ny nakaz. 3. Środ­ki uzy­ska­ne z grzy­wien, o któ­rych mowa w ust. 1, są prze­ka­zy­wa­ne na rachu­nek Fun­du­szu Dostęp­no­ści, o któ­rym mowa w art. 35. Dzien­nik Ustaw – 12 – Poz. 2240 Roz­dział 5 Fun­dusz Dostęp­no­ści Art. 35. 1. Fun­dusz Dostęp­no­ści, zwa­ny dalej „Fun­du­szem”, jest pań­stwo­wym fun­du­szem celo­wym, w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finan­sach publicz­nych. 2. Dys­po­nen­tem Fun­du­szu jest mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go. 3. Środ­ki Fun­du­szu prze­zna­cza się na reali­za­cję zadań pole­ga­ją­cych na wspar­ciu dzia­łań w zakre­sie zapew­nia­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi lub jej popra­wy, w szcze­gól­no­ści w budyn­kach uży­tecz­no­ści publicz­nej oraz budyn­kach miesz­kal­nic­twa wie­lo­ro­dzin­ne­go. Art. 36. 1. Środ­ki Fun­du­szu pocho­dzą: 1)1) ze środ­ków, o któ­rych mowa w: a) art. 29 ust. 1 usta­wy z dnia 11 lip­ca 2014 r. o zasa­dach reali­za­cji pro­gra­mów w zakre­sie poli­ty­ki spój­no­ści finan­so­wa­nych w per­spek­ty­wie finan­so­wej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), z wyłą­cze­niem środ­ków, o któ­rych mowa w art. 29 ust. 4a, art. 29a ust. 1 i art. 98 ust. 1 tej usta­wy, b) art. 32 ust. 1 usta­wy z dnia 28 kwiet­nia 2022 r. o zasa­dach reali­za­cji zadań finan­so­wa­nych ze środ­ków euro­pej­skich w per­spek­ty­wie finan­so­wej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), z wyłą­cze­niem środ­ków, o któ­rych mowa w art. 32 ust. 5 i art. 33 ust. 2 tej usta­wy – powie­rzo­nych w zarzą­dza­nie przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go; 2) z wpły­wów z grzy­wien w celu przy­mu­sze­nia, o któ­rych mowa w art. 34 ust. 1; 3) z dota­cji z budże­tu pań­stwa; 4) z odse­tek z tytu­łu opro­cen­to­wa­nia środ­ków Fun­du­szu; 5) z odse­tek od lokat środ­ków Fun­du­szu; 6) z wpła­ty ze zwro­tów wpar­cia udzie­lo­ne­go ze środ­ków Fun­du­szu, wraz z opro­cen­to­wa­niem; 7) ze środ­ków Fun­du­szu Soli­dar­no­ścio­we­go, o któ­rych mowa w art. 6a ust. 1 usta­wy z dnia 23 paź­dzier­ni­ka 2018 r. o Fun­du­szu Soli­dar­no­ścio­wym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 oraz z 2022 r. poz. 1812), w wyso­ko­ści okre­ślo­nej w rocz­nym pla­nie finan­so­wym tego fun­du­szu; 7a)2) ze środ­ków prze­zna­czo­nych na reali­za­cję pro­gra­mów finan­so­wa­nych z udzia­łem środ­ków euro­pej­skich; 8) z innych wpły­wów. 2. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go oraz mini­ster wła­ści­wy do spraw zabez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go mogą, na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia, okre­ślać zada­nia finan­so­wa­ne w ramach Fun­du­szu w danym roku budże­to­wym ze środ­ków, o któ­rych mowa w ust. 1 pkt 7. Art. 37. 1. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go prze­ka­zu­je na wyod­ręb­nio­ny rachu­nek ban­ko­wy w Ban­ku Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go środ­ki Fun­du­szu na finan­so­wa­nie: 1) poży­czek lub kre­dy­tów, w tym udzie­la­nych na warun­kach pre­fe­ren­cyj­nych; 2) poży­czek lub kre­dy­tów, z moż­li­wo­ścią czę­ścio­we­go umo­rze­nia; 3) kosz­tów zwią­za­nych z udzie­la­niem i obsłu­gą wspar­cia, o któ­rym mowa w pkt 1 i 2. 2. Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go zarzą­dza środ­ka­mi, o któ­rych mowa w ust. 1, oraz peł­ni funk­cję koor­dy­na­to­ra reali­za­cji wspar­cia, o któ­rym mowa w ust. 1. 3. Pod­sta­wę prze­ka­zy­wa­nia środ­ków, o któ­rych mowa w ust. 1, sta­no­wi umo­wa zawar­ta mię­dzy mini­strem wła­ści­wym do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go a Ban­kiem Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go. 4. Umo­wa, o któ­rej mowa w ust. 3, okre­śla w szcze­gól­no­ści: 1) wyso­kość środ­ków finan­so­wych, o któ­rych mowa w ust. 1; 2) warun­ki i tryb prze­ka­zy­wa­nia środ­ków finan­so­wych; 1) W brzmie­niu usta­lo­nym przez art. 127 pkt 1 usta­wy z dnia 28 kwiet­nia 2022 r. o zasa­dach reali­za­cji zadań finan­so­wa­nych ze środ­ków euro­pej­skich w per­spek­ty­wie finan­so­wej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), któ­ra weszła w życie z dniem 4 czerw­ca 2022 r. 2) Doda­ny przez art. 127 pkt 2 usta­wy, o któ­rej mowa w odno­śni­ku 1. Dzien­nik Ustaw – 13 – Poz. 2240 3) zada­nia Ban­ku Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go w zakre­sie koor­dy­na­cji i reali­za­cji wspar­cia, w tym stra­te­gię inwe­sty­cyj­ną; 4) zasa­dy inwe­sto­wa­nia środ­ków; 5) zasa­dy spra­woz­daw­czo­ści i kon­tro­li; 6) łącz­ny limit i zasa­dy wypła­ty środ­ków na wyna­gro­dze­nie za udzie­la­nie i obsłu­gę wspar­cia. 5. Środ­ki z tytu­łu spła­co­nych i zwró­co­nych poży­czek lub kre­dy­tów oraz z tytu­łu ich opro­cen­to­wa­nia są wyko­rzy­sty­wa­ne na udzie­la­nie kolej­nych poży­czek lub kre­dy­tów, a tak­że finan­so­wa­nie kosz­tów zwią­za­nych z ich obsłu­gą. Art. 38. Do zadań Ban­ku Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go w zakre­sie, o któ­rym mowa w art. 37 ust. 2, nale­ży w szcze­gól­no­ści: 1) doko­ny­wa­nie wybo­ru pośred­ni­ków finan­so­wych i zawie­ra­nie z nimi umów; 2) prze­ka­zy­wa­nie środ­ków pośred­ni­kom finan­so­wym; 3) gro­ma­dze­nie środ­ków z tytu­łu spłat i zwro­tu wspar­cia; 4) moni­to­ro­wa­nie reali­za­cji wspar­cia; 5) pro­wa­dze­nie roz­li­czeń środ­ków i spo­rzą­dza­nie spra­woz­daw­czo­ści dla mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go; 6) spra­wo­wa­nie kon­tro­li reali­za­cji wspar­cia przez pośred­ni­ków finan­so­wych. Art. 39. 1. Wspar­cie, o któ­rym mowa w art. 37 ust. 1, jest udzie­la­ne bez­po­śred­nio przez Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go lub wybra­nych przez nie­go pośred­ni­ków finan­so­wych. 2. Wspar­cie, o któ­rym mowa w art. 37 ust. 1, jest udzie­la­ne pod­mio­to­wi, w tym jed­no­st­ce samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, któ­ry zamie­rza zre­ali­zo­wać inwe­sty­cję w celu zapew­nie­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi lub jej popra­wy, na pod­sta­wie umo­wy, któ­ra okre­śla w szcze­gól­no­ści: 1) szcze­gó­ło­wy cel inwe­sty­cji; 2) warun­ki wypła­ty i roz­li­cze­nia wspar­cia; 3) for­mę wspar­cia i warun­ki, na jakich zosta­ło ono udzie­lo­ne. 3. Wspar­cie, o któ­rym mowa w ust. 2, może sta­no­wić pomoc publicz­ną lub pomoc de mini­mis. 4. W przy­pad­ku, o któ­rym mowa w ust. 3, pod­mio­tem udzie­la­ją­cym pomo­cy jest Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go lub wybra­ny przez nie­go pośred­nik finan­so­wy. Art. 40. Środ­ki Fun­du­szu prze­ka­za­ne zgod­nie z art. 37 ust. 1 sta­no­wią kosz­ty Fun­du­szu. Art. 41. Pod­sta­wą gospo­dar­ki finan­so­wej Fun­du­szu jest rocz­ny plan finan­so­wy, spo­rzą­dza­ny na każ­dy rok budże­to­wy, w try­bie i na zasa­dach okre­ślo­nych w usta­wie z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finan­sach publicz­nych. Roz­dział 6 Zmia­ny w prze­pi­sach Art. 42–55. (pomi­nię­te) Roz­dział 7 Prze­pi­sy przej­ścio­we, dosto­so­wu­ją­ce i koń­co­we Art. 56. 1. W ter­mi­nie 12 mie­się­cy od dnia wej­ścia w życie usta­wy, mini­stro­wie kie­ru­ją­cy dzia­ła­mi admi­ni­stra­cji rzą­do­wej doko­nu­ją, w zakre­sie swo­jej wła­ści­wo­ści, prze­glą­du obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa pod kątem zapew­nie­nia dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi i spo­rzą­dzą rapor­ty zawie­ra­ją­ce pro­po­zy­cje zmian praw­nych w tym zakre­sie. 2. Rapor­ty, o któ­rych mowa w ust. 1, są kie­ro­wa­ne do mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go, któ­ry kie­ru­je je do zaopi­nio­wa­nia przez Radę Dostęp­no­ści. Rapor­ty są opi­nio­wa­ne przez Radę Dostęp­no­ści w dro­dze uchwa­ły, któ­ra może zawie­rać reko­men­da­cje do zmian praw­nych. Opi­nia Rady Dostęp­no­ści nie jest wią­żą­ca dla Rady Mini­strów. 3. Wła­ści­wy mini­ster, na wnio­sek mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go, w ter­mi­nie 12 mie­się­cy od dnia otrzy­ma­nia wnio­sku, przed­sta­wia Radzie Mini­strów infor­ma­cję o pla­no­wa­nych dzia­ła­niach w zakre­sie okre­ślo­nym we wnio­sku, uwzględ­nia­ją­cym reko­men­da­cje, o któ­rych mowa w ust. 2. Dzien­nik Ustaw – 14 – Poz. 2240 Art. 57. Rzą­do­wy Pro­gram Dostęp­ność Plus, przy­ję­ty przez Radę Mini­strów w dniu 17 lip­ca 2018 r., z dniem wej­ścia w życie usta­wy sta­je się rzą­do­wym pro­gra­mem mają­cym na celu wspar­cie dzia­łań na rzecz dostęp­no­ści, o któ­rym mowa w art. 10 ust. 2, i może być zmie­nia­ny. Art. 58. Pierw­sze rapor­ty, o któ­rych mowa w art. 11 ust. 1, są prze­ka­zy­wa­ne do dnia 31 mar­ca 2021 r. Art. 59. Koor­dy­na­to­rzy do spraw dostęp­no­ści, o któ­rych mowa w art. 14, zosta­ną wyzna­cze­ni w ter­mi­nie do dnia 30 wrze­śnia 2020 r. Art. 60. Prze­pi­sy art. 109 ust. 3 i 4 oraz art. 111 ust. 3 usta­wy zmie­nia­nej w art. 463) w brzmie­niu nada­nym niniej­szą usta­wą sto­su­je się do ogól­nych warun­ków umów, regu­la­mi­nów oraz infor­ma­cji, o któ­rych mowa w art. 109 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 1 i 2 usta­wy zmie­nia­nej w art. 463) , odpo­wied­nio zawie­ra­nych lub opra­co­wy­wa­nych albo zmie­nia­nych po upły­wie 2 mie­się­cy od dnia wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy. Art. 61. Prze­pi­sy art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 pkt 2 usta­wy zamie­nia­nej w art. 484) w brzmie­niu nada­nym niniej­sza usta­wą sto­su­je się do stu­diów uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go gmi­ny oraz miej­sco­wych pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go, któ­rych spo­rzą­dza­nie albo zmia­nę roz­po­czę­to po upły­wie 6 mie­się­cy od dnia wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy. Art. 62. Do doku­men­ta­cji kon­ser­wa­tor­skiej, któ­rej opra­co­wa­nie roz­po­czę­to przed dniem wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy, sto­su­je się prze­pi­sy usta­wy zmie­nia­nej w art. 495) w brzmie­niu dotych­cza­so­wym. Art. 63. Prze­pis art. 12 ust. 2 usta­wy zmie­nia­nej w art. 516) w brzmie­niu nada­nym niniej­szą usta­wą sto­su­je się do infor­ma­cji, o któ­rych mowa w art. 12 ust. 1 oraz w art. 9–11 tej usta­wy, po upły­wie 2 mie­się­cy od dnia wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy. Art. 64. Do postę­po­wań o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go, wsz­czę­tych i nie­za­koń­czo­nych przed dniem wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy, sto­su­je się prze­pi­sy usta­wy zmie­nia­nej w art. 527) w brzmie­niu dotych­cza­so­wym. Art. 65. Prze­pis art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a usta­wy zmie­nia­nej w art. 538) , w brzmie­niu nada­nym niniej­szą usta­wą, sto­su­je się do gmin­nych pro­gra­mów rewi­ta­li­za­cji przyj­mo­wa­nych albo aktu­ali­zo­wa­nych po upły­wie 6 mie­się­cy od dnia wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy. Art. 66.9) Dotych­cza­so­we prze­pi­sy wyko­naw­cze wyda­ne na pod­sta­wie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 usta­wy zmie­nia­nej w art. 4410) zacho­wu­ją moc do dnia wej­ścia w życie prze­pi­sów wyko­naw­czych wyda­nych na pod­sta­wie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 usta­wy zmie­nia­nej w art. 4410) w brzmie­niu nada­nym niniej­szą usta­wą, nie dłu­żej jed­nak niż przez 60 mie­się­cy od dnia wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy, i mogą być w tym cza­sie zmie­nia­ne na pod­sta­wie tych prze­pi­sów w brzmie­niu nada­nym niniej­szą usta­wą, w szcze­gól­no­ści z uwzględ­nie­niem potrzeb osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. Art. 67. Mini­ster wła­ści­wy do spraw zabez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go, w ter­mi­nie 30 dni od dnia wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy, powo­ła, na wnio­sek Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du do Spraw Osób Nie­peł­no­spraw­nych, w skład Rady Nad­zor­czej Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych, o któ­rej mowa w usta­wie zmie­nia­nej w art. 4511) , człon­ka wska­za­ne­go przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go. Art. 68. W 2019 r. środ­ki Soli­dar­no­ścio­we­go Fun­du­szu Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych, o któ­rym mowa w usta­wie zmie­nia­nej w art. 5512) , w kwo­cie 40 000 000 zł, zosta­ną prze­ka­za­ne na rachu­nek Fun­du­szu Dostęp­no­ści, o któ­rym mowa w art. 35 niniej­szej usta­wy, w ter­mi­nie 14 dni od dnia wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy. 3) Arty­kuł 46 zawie­ra zmia­ny do usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. – Pra­wo ban­ko­we. 4) Arty­kuł 48 zawie­ra zmia­ny do usta­wy z dnia 27 mar­ca 2003 r. o pla­no­wa­niu i zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym. 5) Arty­kuł 49 zawie­ra zmia­ny do usta­wy z dnia 23 lip­ca 2003 r. o ochro­nie zabyt­ków i opie­ce nad zabyt­ka­mi. 6) Arty­kuł 51 zawie­ra zmia­ny do usta­wy z dnia 6 listo­pa­da 2008 r. o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta. 7) Arty­kuł 52 zawie­ra zmia­ny do usta­wy z dnia 16 grud­nia 2010 r. o publicz­nym trans­por­cie zbio­ro­wym. 8) Arty­kuł 53 zawie­ra zmia­ny do usta­wy z dnia 9 paź­dzier­ni­ka 2015 r. o rewi­ta­li­za­cji. 9) W brzmie­niu usta­lo­nym przez art. 2 usta­wy z dnia 24 mar­ca 2022 r. o zmia­nie usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów, miesz­ka­nio­wym zaso­bie gmi­ny i o zmia­nie Kodek­su cywil­ne­go oraz usta­wy o zapew­nia­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi (Dz. U. poz. 975); wszedł w życie z dniem 11 maja 2022 r. 10) Arty­kuł 44 zawie­ra zmia­ny do usta­wy z dnia 7 lip­ca 1994 r. – Pra­wo budow­la­ne. 11) Arty­kuł 45 zawie­ra zmia­ny do usta­wy z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych. 12) Arty­kuł 55 zawie­ra zmia­ny do usta­wy z dnia 23 paź­dzier­ni­ka 2018 r. o Soli­dar­no­ścio­wym Fun­du­szu Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Dzien­nik Ustaw – 15 – Poz. 2240 Art. 69. 1. Pierw­szy plan finan­so­wy Fun­du­szu Dostęp­no­ści, o któ­rym mowa w art. 41 niniej­szej usta­wy, spo­rzą­dza jego dys­po­nent na okres od dnia utwo­rze­nia Fun­du­szu Dostęp­no­ści do dnia 31 grud­nia 2019 r. 2. Pro­jekt pla­nu, o któ­rym mowa w ust. 1, jest spo­rzą­dza­ny w ter­mi­nie 14 dni od dnia wej­ścia w życie niniej­szej usta­wy. Art. 70. Jeże­li pod­miot publicz­ny, w okre­sie 24 mie­się­cy od dnia ogło­sze­nia niniej­szej usta­wy, nie zapew­ni dostęp­no­ści oso­bie ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi, zapew­nie­nie dostę­pu alter­na­tyw­ne­go, o któ­rym mowa w art. 7, jest trak­to­wa­ne jako zapew­nie­nie dostęp­no­ści. Art. 71. Two­rzy się Radę Dostęp­no­ści. Art. 72. 1. W latach 2019–2028 mak­sy­mal­ny limit wydat­ków budże­tu pań­stwa, będą­cych skut­kiem finan­so­wym usta­wy wyno­si 375 112 000 zł, w tym w poszcze­gól­nych latach wyno­si w: 1) 2019 r. – 0 zł; 2) 2020 r. – 50 432 000,00 zł; 3) 2021 r. – 63 918 333,33zł; 4) 2022 r. – 37 251 666,67 zł; 5) 2023 r. – 37 251 666,67 zł; 6) 2024 r. – 37 251 666,67 zł; 7) 2025 r. – 37 251 666,67 zł; 8) 2026 r. – 37 251 666,67 zł; 9) 2027 r. – 37 251 666,67 zł; 10) 2028 r. – 37 251 666,67 zł. 2. Mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go moni­to­ru­je wyko­rzy­sta­nie limi­tu wydat­ków, o któ­rym mowa w ust. 1, i doko­nu­je oce­ny wyko­rzy­sta­nia tego limi­tu według sta­nu na koniec każ­de­go kwar­ta­łu, a w przy­pad­ku czwar­te­go kwar­ta­łu – według sta­nu na dzień 20 listo­pa­da dane­go roku. 3. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia lub zagro­że­nia prze­kro­cze­nia przy­ję­te­go na dany rok budże­to­wy limi­tu wydat­ków, o któ­rych mowa w ust. 1, sto­su­je się mecha­nizm kory­gu­ją­cy, pole­ga­ją­cy na zablo­ko­wa­niu wydat­ków budże­tu pań­stwa będą­cych skut­kiem finan­so­wym niniej­szej usta­wy. 4. Za wdro­że­nie mecha­ni­zmu kory­gu­ją­ce­go odpo­wia­da mini­ster wła­ści­wy do spraw roz­wo­ju regio­nal­ne­go. Art. 73. Usta­wa wcho­dzi w życie po upły­wie 14 dni od dnia ogłoszenia13) , z wyjąt­kiem: 1) art. 1 ust. 2, art. 6 pkt 2 oraz art. 7 ust. 3, któ­re wcho­dzą w życie w zakre­sie: a) stron inter­ne­to­wych pod­mio­tów publicz­nych nie­opu­bli­ko­wa­nych przed dniem 23 wrze­śnia 2018 r. – z dniem 23 wrze­śnia 2019 r., b) stron inter­ne­to­wych pod­mio­tów publicz­nych opu­bli­ko­wa­nych przed dniem 23 wrze­śnia 2018 r. – z dniem 23 wrze­śnia 2020 r., c) apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych – z dniem 23 czerw­ca 2021 r.; 2) art. 15–28, któ­re wcho­dzą w życie po upły­wie 18 mie­się­cy od dnia ogło­sze­nia; 3) art. 4 ust. 3 i 4, art. 5 ust. 2, art. 29–34 i art. 51, któ­re wcho­dzą w życie po upły­wie 24 mie­się­cy od dnia ogło­sze­nia. 13) Usta­wa zosta­ła ogło­szo­na w dniu 5 wrze­śnia 2019 r.