Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Biu­le­tyn Infor­ma­cyj­ny Sto­wa­rzy­sze­nia Osób z NTM “Uro­Con­ti” NR 7 (53)/2022

Sza­now­ni Państwo,

zapra­sza­my do lek­tu­ry naj­now­sze­go Biu­le­ty­nu Infor­ma­cyj­ne­go
Sto­wa­rzy­sze­nia Osób z NTM „Uro­Con­ti”. Biu­le­tyn dostęp­ny jest TUTAJ
[1].

Star­sze nume­ry Biu­le­ty­nu są dostęp­ne na naszej stro­nie www.uroconti.pl
[2] w zakład­ce „Biu­le­tyn”.

Z pozdro­wie­nia­mi

——————————————————–
Sto­wa­rzy­sze­nie Osób z NTM “Uro­Con­ti“
Zarząd Głów­ny
tel:  22 279 49 02
fax: 22 279 49 10
’zg@uroconti.pl’

www.uroconti.pl [3]

Links:
——
[1] https://uroconti.pl/wp-content/uploads/2022/10/Biuletyn_Informacyjny_Stowarzyszenia_UroConti_7_2022.pdf
[2] http://www.uroconti.pl
[3] http://www.uroconti.pl/