Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Teatr Cine­ma XXX lat

Teatr Cine­ma XXX lat
 Wer­ni­saż 10 listo­pa­da (czwar­tek) 2022 r., godz. 17:00
Po wer­ni­sa­żu zapra­sza­my do Kina Lot na pro­jek­cję fil­mu „Nie­me
kino” (począ­tek o godz. 19:00)
Wysta­wa trwa do 12 grud­nia 2022 r.

Wysta­wa rysun­ków, sce­no­gra­fii oraz frag­men­tów zare­je­stro­wa­nych
spek­ta­kli zwią­za­na z Jubi­le­uszem XXX lecia ist­nie­nia Teatru Cine­ma z
Micha­ło­wic, jed­ne­go z naj­bar­dziej nie­zwy­kłych i ory­gi­nal­nych pol­skich
teatrów.

Cine­ma powsta­ła w 1992 roku w Micha­ło­wi­cach, nie­da­le­ko Szklar­skiej
Porę­by, z ini­cja­ty­wy Kata­rzy­ny i Zbi­gnie­wa Szum­skich. Teatr Cine­ma
funk­cjo­nu­je na gra­ni­cy teatru, tań­ca i sztuk wizu­al­nych. Koja­rzo­ny jest
przez kry­ty­ków głów­nie z twór­czo­ścią Tade­usza Kan­to­ra. Pla­stycz­na,
głę­bo­ko sur­re­ali­stycz­na płasz­czy­zna spek­ta­kli Cine­my zda­je się
domi­no­wać w aspek­cie for­mal­nym, przy­po­mi­na­jąc oni­rycz­ne malar­stwo
René Magri­te­’a. Este­tycz­nie, ale i pod wzglę­dem tema­tycz­ne­go
zain­te­re­so­wa­nia codzien­no­ścią, spek­ta­kle nawią­zu­ją do doko­nań
dada­istów, teatru absurdu.

Zało­ży­cie­le teatru:
Jan Kocha­now­ski, Mariusz Mie­lęc­ki, Kata­rzy­na Rot­kie­wicz-Szum­ska,
Tade­usz Rybic­ki, Dariusz Ski­biń­ski, Zbi­gniew Szumski

Akto­rzy (1992  ‑2022):

Mał­go­rza­ta Walas-Anto­niel­lo, Paweł Adam­ski, Zofia Baj­no, Hali­na
Chmie­larz, Wło­dzi­mierz Dyła, Kal­ki Henen­berg, Jan Kocha­now­ski, Anna
Krych, Hono­ra­ta Mag­decz­ko-Capo­te, Irad Mazliah, Kata­rzy­na
Rot­kie­wicz-Szum­ska, Elż­bie­ta Rybic­ka, Tade­usz Rybic­ki, Beata
Ski­biń­ska, Moni­ka Strzel­czyk, Elż­bie­ta Sulec­ka, Karo­li­na Sza­fra­now­ska,
Anna Szy­mań­ska, Iza­be­la Terek-Jop­kie­wicz, Arti Grabowski

Muzy­cy i kom­po­zy­to­rzy współ­pra­cu­ją­cy z teatrem (1922 — 2022):
Arnold Dąbrow­ski, Jacek Hałas, Katrzay­na Kleb­ba, Paweł Paluch, Paweł
Romań­czuk, Wal­de­mar Wró­blew­ski, Adam Wró­blew­ski, Michał Wró­blew­ski,
Igor Ceco­cho, Roman Rauhut

Mena­dże­ro­wie teatru (1992–2022):
Kata­rzy­na Rot­kie­wicz-Szum­ska, Aga­ta Rych­cik-Ski­biń­ska, Moni­ka
Trą­biń­ska

Teatr Cine­ma współ­pra­cu­je z teatra­mi na całym świe­cie (Izra­el,
Tokio, Mek­syk, Niem­cy). Był orga­ni­za­to­rem feno­me­nal­ne­go Festi­wa­lu
Muzy­ki Teatrl­nej.
Kul­to­we już przed­sta­wie­nia i kaba­re­ty to np.: 1992 “Dong”, 1994
“Bilard”, 1994 “Nie mówię tu o miło­ści”, 1996 “Kaba­ret olbrzy­mów”,
1998 “Tak. To. Tu”, 2005 “Mamo, chcę tań­czyć Mah­le­ra”, 2008 “Krót­ka
histo­ria kro­ku marszowego”.

_Wystawa reali­zo­wa­na przy pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­nia Góra._

 _ZAPRASZAMY!_

————————————————————————————————————

Czy­ja jest kul­tu­ra?
spo­tka­nie dialogowe

3 listo­pa­da (czwar­tek), w godzi­nach 17:00–19:30

Spo­tka­nie facy­li­to­wać będą: Doro­ta Whit­ten i Maja Zabokrzycka.

Kim są odbior­cy i odbior­czy­nie kul­tu­ry w Jele­niej Górze? Ile wyda­je
się na kul­tu­rę i w jaki spo­sób prze­kła­da się to na uczest­nic­two? W
jakim stop­niu kul­tu­ra jest eks­klu­zyw­na, a w jakim włą­cza­ją­ca? Dla
kogo są wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne — dla osób przy­jezd­nych czy
miesz­ka­ją­cych w Jele­niej Górze? Jak ma się kul­tu­ra insty­tu­cjo­nal­na i
poza­in­sty­tu­cjo­nal­na?
Zapra­sza­my na spo­tka­nie dia­lo­go­we, któ­re budu­je prze­strzeń do
zro­zu­mie­nia innych, a nie prze­ko­ny­wa­nia do swo­ich poglą­dów. Celem
takiej roz­mo­wy jest pozna­nie róż­nych per­spek­tyw i pró­ba ich lep­sze­go
zro­zu­mie­nia. Zapra­sza­my do udzia­łu w roz­mo­wie, w któ­rej każ­dy ma
rów­ne pra­wa i ma szan­sę zostać wysłuchanym.

_Spotkanie reali­zo­wa­ne przy pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­nia Góra._

 ————————————————————————————————————

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com [1]
‘bwa@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>bwa@jeleniagora.pl

Face­bo­ok: @bwa.jeleniagora
Insta­gram: @bwajeleniagora
You Tube: BWA Jele­nia Góra

Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00.
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w
sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.

Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.

Links:
——
[1] http://www.galeria-bwa.karkonosze.com

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds