Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

LIDER DOSTĘP­NO­ŚCI 2022 ROZSTRZYGNIĘTY

LIDER DOSTĘP­NO­ŚCI 2022 ROZSTRZYGNIĘTY

Jest nam bar­dzo miło poin­for­mo­wać naszych czy­tel­ni­ków, że aż trzy fir­my z Jele­niej Góry zna­la­zły się w spek­trum nagro­dzo­nych
„Przy­ja­ciół Inte­gra­cji” i Towa­rzy­stwa Urba­ni­stów Pol­skich w Kon­kur­sie Lider Dostęp­no­ści 2022. Na spe­cjal­nej kon­fe­ren­cji
w  dniu 28.10.2022 w Pała­cu Pre­zy­denc­kim nagro­dę w kry­te­rium prze­strze­ni publicz­nej ode­brał Dyrek­tor Kar­ko­no­skie­go
Par­ku Naro­do­we­go Andrzej Raj oraz Pre­zes Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych Sta­ni­sław Schu­bert za pierw­szą
i na razie jedy­ną w Pol­sce wyso­ko­gór­ską tra­sę tury­stycz­ną z Kopy do Rów­ni pod Śnież­ką w Kar­ko­no­szach, a tak­że
Pre­zes Jele­nio­gór­skiej Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej Miro­sław Gar­bow­ski naj­kró­cej za spro­wa­dze­nie wind w wie­żow­cach do pozio­mu przyziemia.

Poni­żej foto­re­la­cja z tego spo­tka­nia  i wię­cej szczegółów.

Zapra­sza­my rów­nież do wysłu­cha­nia rela­cji na www.radiokson.pl

 

 Warszawa 1 min

Warszawa 2 min

Warszawa 3 min

Warszawa 4 min

Warszawa 5 min

Warszawa 6 min

Warszawa 7 min

 Warszawa 8 min

 Warszawa 9 min

Warszawa 10 min

Warszawa 11 min

Warszawa 12 min

Warszawa 13 min

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds