Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na wizy­tę stu­dyj­ną w ramach pro­jek­tu (Po)łączą nas góry. Razem roz­wi­ja­my tury­sty­kę społeczną

Sza­now­ni Państwo!

Zapra­sza­my uczest­ni­ków i part­ne­rów Ogól­no­pol­skiej Sie­ci Aktyw­ne­go
Wytchnie­nia na wizy­tę stu­dyj­ną, któ­ra odbę­dzie się w ter­mi­nie 27–28
sierp­nia.

Plan wizy­ty:

27 sierp­nia — sobota

11:00  — spo­ty­ka­my się w Ośrod­ku Szkol­no-Wycho­waw­czym w Leśni­cy ( ul.
Kamien­no­gór­ska 16, 54–034 Wro­cław -
https://maps.app.goo.gl/RTULBhtevm6uDUi88) — powi­ta­nie, wspól­ne dru­gie
śnia­da­nie i kawa,

12:00–17:00 — warsz­ta­ty z Fun­da­cją Eudaj­mo­nia oraz Fun­da­cją Pol­ska
Górom.

18:00 — uro­czy­sta kolacja

28 sierp­nia — niedziela

8:00 — śnia­da­nie i wyjazd  na wyciecz­kę z uczest­ni­ka­mi pro­jek­tu
Łączą nas góry, któ­ra odbę­dzie się w Górach Kaczawskich.

10:00–15:00 — wyciecz­ka w cza­sie któ­rej opo­wie­my o naszym pro­jek­cie i
podzie­li­my swo­im doświad­cze­niem zwią­za­nym z orga­ni­za­cją aktyw­no­ści
dla osób z niepełnosprawnościami

16:00 — obiad

17:00 — prze­jazd do Leśni­cy i pożegnanie

Naszym gościom zapew­nia­my noc­leg w Ośrod­ku Szkol­no-Wycho­waw­czym dla
dzie­ci Nie­wi­do­mych w Leśni­cy (PINEZ­KA) i wyży­wie­nie oraz dojazd (i
powrót) na nie­dziel­ną wyciecz­kę. Oso­bom, któ­re będą mia­ły
życze­nie przy­je­chać, dzień wcze­śniej, ofe­ru­je­my wspar­cie  w zakre­sie
orga­ni­za­cji cza­su we Wro­cła­wiu i noclegu.

Zapra­sza­my do zapi­sów przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny znaj­du­ją­cy się
pod lin­kiem: https://forms.gle/yGCR6321DVkh1BXcA

Przy oka­zji infor­mu­ję, iż kolej­ne spo­tka­nie Ogól­no­pol­skiej Sie­ci
Tury­sty­ki Wytchnie­nio­wej, tym razem sta­cjo­nar­ne, odbę­dzie się 26
wrze­śnia w Świd­ni­cy i juz Pań­stwa ser­decz­nie zapraszam 🙂

W poło­wie sierp­nia będzie­my prze­sy­łać zaproszenia.

W razie jakich­kol­wiek pytań jestem do Pań­stwa dyspozycji.

Z pozdro­wie­nia­mi,

Syl­wia Świerczyńska

Fun­da­cja Ład­ne Histo­rie | (Po)łączą nas góry | Ode­tchnij z
kul­tu­rą!
tele­fon: +48 531 866 532