Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Obóz spor­to­wo — tury­stycz­ny Zako­pa­ne ostat­nie wol­ne miejsca

Prze­my­ski Klub “Pod­kar­pa­cie” infor­mu­je, że są jesz­cze wol­ne miej­sca na
obóz tury­stycz­no – spor­to­wy w Zako­pa­nem w ter­mi­nie 16–23.08.2022r.

Wię­cej infor­ma­cji uzy­skać moż­na pod nr tel. 609 807 201

Infor­ma­cje doty­czą­ce obozu:

Zako­pa­ne — obóz tury­stycz­no – sportowy

Ter­min Obo­zu: 16–23.08.2022r.

Zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie: Poko­je Maria Mąka, ul. Obe­rco­niów­ka 24c
34–500 Zako­pa­ne

Stro­na inter­ne­to­wa: https://pokojemariamaka.pl/
Zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach z peł­nym węzłem sanitarnym.

W pro­gra­mie Obo­zu prze­wi­dzia­ne są:
-  zaję­cia spor­to­we — nor­dic wal­king,
-  wędrów­ki gór­ski­mi szla­ka­mi
-  wyciecz­ki autokarowe

-  zaję­cia spor­to­we na basenie

Koszt uczest­nic­twa w obo­zie: 420,00zł.

Uczest­ni­cy zobo­wią­za­ni są do aktyw­ne­go  udzia­łu w programie.

Uczest­ni­ka­mi obo­zu mogą być oso­by z dys­funk­cją wzro­ku w stop­niu
znacz­nym  lub umiarkowanym.

 Celem swo­bod­ne­go udzia­łu w pro­gra­mie obo­zu uczest­ni­cy win­ni posia­dać
strój spor­to­wy  i turystyczny.