Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

V DNI MUZY­KI PAPIESKIEJ

Tego­rocz­ne V Dni Muzy­ki Papie­skiej będą mia­ły wyjąt­ko­wy cha­rak­ter, ponie­waż pole­gać będą na pre­zen­ta­cji daw­no już pla­no­wa­nej “Mszy Koro­na­cyj­nej” — W.A. Mozar­ta — w wyko­na­niu chó­ru i orkie­stry Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej pod dyrek­cją Szy­mo­na Makowskiego.

Pierw­szy kon­cert zapla­no­wa­ny został na dzień 13 sierp­nia 2022 roku na godzi­nę 19:00 w Kate­drze Legnic­kiej przy uli­cy Plac Kate­dral­ny 6 w Legnicy.

Plakat V Dni MP 1