Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Proś­ba o pomoc dla Filipa

Dzień dobry,
Zda­ję sobie spra­wę z trud­nych cza­sów jakie obec­nie doty­ka­ją nas wszyst­kich oraz z tego, że Filip — mój syn nie jest już dziec­kiem, nie ratu­je Jego życia a “tyl­ko” zdrowie.
Jed­nak bez wzglę­du na to ile ma lat jest moim dziec­kiem i z całych sił będę wal­czy­ła o jego zdro­wie, o życie bez bólu, o jak naj­lep­szą spraw­ność fizyczną.

Dla­te­go też ośmie­lam się pro­sić Pań­stwa o pomoc w lecze­niu i reha­bi­li­ta­cji moje­go syna Filipa.

Filip to nie­speł­na 24 let­ni chło­pak, któ­re­go los od uro­dze­nia moc­no doświad­czył. Cier­pi na Dzie­cię­ce Pora­że­nie Mózgo­we i mimo że od 3 mie­sią­ca życia jest reha­bi­li­to­wa­ny to jesz­cze nie cho­dzi, poru­sza się na wóz­ku inwa­lidz­kim. Przez te dwa­dzie­ścia czte­ry lata osią­gnął bar­dzo wie­le, bo według pro­gnoz leka­rzy nie miał mówić, sie­dzieć, myśleć. Jak to oni wte­dy okre­śli­li miał być warzyw­kiem i ubo­le­wa­li nad tym, że w Pol­sce nie ma euta­na­zji a jed­nak mówi, sie­dzi, myśli. Ukoń­czył tech­ni­kum i zdo­był tytuł: Tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów graficznych.

Przez całą sytu­acje zwią­za­ną z pan­de­mią i izo­la­cję stan Fili­pa się pogor­szył. Mimo, że ćwi­czy­li­śmy w mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści w domu napię­cie mię­śnio­we bar­dzo wzro­sło, w tej chwi­li nie jest w sta­nie cho­dzić przy bal­ko­ni­ku. Jesz­cze nie tak daw­no po domu poru­szał się samo­dziel­nie (przy bal­ko­ni­ku) teraz jest tyl­ko wózek lub moja pomoc.
Jak tyl­ko moż­na było wró­cić do reha­bi­li­ta­cji zaraz Filip zaczął ćwi­czyć. Koszt 1 godz. to 110 zł. Tygo­dnio­wo sta­ra­my się aby miał ich ok 4–6 godz. choć naj­czę­ściej są to 3–4 godz. Korzy­sta rów­nież z masa­ży lecz­ni­czych – koszt 1 godz. 100 zł

W mię­dzy­cza­sie jed­nak zapro­po­no­wa­no Fili­po­wi tera­pię w komo­rze nor­mo­ba­rycz­nej. Seans trwa 2 godzi­ny a jego koszt to 120 zł .

Filip zasłu­gu­ję na to aby cho­dzić, pro­szę mi wie­rzyć, że jest napraw­dę wyjąt­ko­wym i inte­li­gent­nym Mło­dym Chło­pa­kiem. Jego wal­ka o spraw­ność, deter­mi­na­cja i upór jest niesamowita.

pomagam.pl/biezacarehabilitacja– zbiór­ka na bie­żą­cą rehabilitacje

Na prze­ło­mie maja i czerw­ca Filip po raz pierw­szy był na trzy­ty­go­dnio­wym tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym w Ośrod­ku reha­bi­li­ta­cyj­nym — Park Zdro­wia Nowo­cze­sna Reha­bi­li­ta­cja w Woli Pasi­koń­skiej.. Zro­bił bar­dzo duże postę­py —  https://www.youtube.com/channel/UC146Tfn30geoVNht9R-EkkQ ., np. zaczął poru­szać się o kulach. Dla­te­go też koniecz­no­ścią jest kolej­ny tur­nus reha­bi­li­ta­cyj­ny jed­nak koszt trzy­ty­go­dnio­wej inten­syw­nej reha­bi­li­ta­cji to 10900 zł. 
Załą­czy­łam 2 ostat­nie fak­tu­ry — (tzw. zalicz­ko­wą i wła­ści­wą). W sierp­niu koszt będzie taki sam.
TUR­NUS REHA­BI­LI­TA­CYJ­NY 3 TYGO­DNIE (z noc­le­giem oraz peł­nym wyży­wie­niem, bez opie­ku­na) Dzien­nie ok 4,5H zajęć
1. Kon­sul­ta­cja fizjo­te­ra­peu­ty w dniu przyjazdu
2. 18 x LOKO­MAT PRO
3. 36 x Zaję­cia indy­wi­du­al­ne z fizjoterapeutą
4. Reha­bi­li­ta­cja za pomo­cą plat­for­my wibra­cyj­nej Gali­leo (w zależ­no­ści od potrzeb pacjenta)
5. Do 2 dzien­nie zabie­gów z zakre­su fizykoterapii
6. 18 x Masaż
7. 3 x Kinesiotaping
8. 3 x Zoo­te­ra­pia (do wybo­ru alpa­ko­te­ra­pia, hipo­te­ra­pia lub bowiterapia)
9. Zale­ce­nia tera­peu­tycz­ne po tur­nu­sie – wizy­ta podsumowująca
Spe­cjal­na zbiór­ka na ten cel https://pomagam.pl/rehabilitacjasierpien

Z góry bar­dzo dzię­ku­ję za oka­za­ne zro­zu­mie­nie i pomoc.

 
Z powa­ża­niem
Edy­ta Mali­szew­ska mama Filipa
ul. Baśnio­wa 6/1, 80–180 Gdańsk
Bank ING 82 1050 1764 1000 0090 6824 0101 z dopi­skiem dla Filipa
 

Jeże­li zechcą Pań­stwo wes­przeć reha­bi­li­ta­cje Filipa:
Fun­da­cja Dobro Dobrem Wra­ca ul. Por­to­wa 4, 81–350 Gdynia

BNP PARI­BAS 84 1600 1462 1085 5785 7000 0002
tytuł:  daro­wi­zna na lecze­nie i reha­bi­li­ta­cje Filip Maliszewski