Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“W Czę­sto­cho­wie potra­fią robić to dobrze.”

Jest nowe zarzą­dze­nie regu­lu­ją­ce zasa­dy orga­ni­za­cji imprez ple­ne­ro­wych. Od 24 czerw­ca miej­skich imprez nie wol­no orga­ni­zo­wać ina­czej, gdy orga­ni­za­to­rem nie jest mia­sto, zale­ca mu się dosto­so­wa­nie do nowych regu­la­cji. Po raz pierw­szy nowe regu­la­cje zosta­ły zasto­so­wa­ne pod­czas Festi­wa­lu Fryt­ka OFF, któ­ry 25 czerw­ca odbył się w czę­sto­chow­skim par­ku Lisi­niec. Mają spo­wo­do­wać, by oso­by z róż­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, ogra­ni­cze­nia­mi oraz spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi mogły w peł­ni i bez prze­szkód uczest­ni­czyć w ple­ne­ro­wych impre­zach odby­wa­ją­cych się w mie­ście. — Wytycz­ne są obo­wiąz­ko­we dla wszyst­kich jed­no­stek miej­skich, będą też reko­men­do­wa­ne innym orga­ni­za­to­rom imprez maso­wych w mie­ście — mówił pre­zy­dent Czę­sto­cho­wy Krzysz­tof Maty­jasz­czyk pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, pod­czas któ­rej je zaprezentował.

Czę­sto­cho­wa bawi­ła się na Festi­wa­lu Fryt­ka Off. Zapi­sy doty­czą sze­re­gu istot­nych i kon­kret­nych kwe­stii. Wybór miej­sca (poza sie­dzi­bą orga­ni­za­to­ra) ma być zgod­ny z zasa­da­mi dostęp­no­ści archi­tek­to­nicz­nej – z par­kin­giem i wygod­nym dojaz­dem komu­ni­ka­cją miej­ską. Nale­ży rów­nież opra­co­wać opis, jak dotrzeć na miej­sce. Pod­czas imprez ma dzia­łać punkt ofe­ru­ją­cy pomoc i infor­ma­cje o dostęp­no­ści. Wydzie­lo­na będzie stre­fa dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą – z oddziel­nym wej­ściem, do któ­re­go dostęp nie będzie ogra­ni­czo­ny przez innych uczest­ni­ków, miej­sca­mi sie­dzą­cy­mi i dodat­ko­wą ochro­ną. Innym zale­ce­niem będzie pierw­szeń­stwo w punk­tach gastro­no­micz­nych czy han­dlo­wych dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i kobiet w cią­ży. W stre­fie toa­let będzie się też musia­ła zna­leźć co naj­mniej jed­na o odpo­wied­nio prze­stron­nym wnę­trzu, z uchwy­ta­mi przy ścia­nach i anty­po­śli­zgo­wą podłogą.

Wytycz­ne opra­co­wa­no na wnio­sek Toma­sza Tyla, któ­ry w Czę­sto­cho­wie spra­wu­je funk­cję spo­łecz­ne­go rzecz­ni­ka osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Tyl przy­po­mi­nał: – Trzy lata temu wpro­wa­dzi­li­śmy wytycz­ne do pro­jek­to­wa­nia prze­strze­ni miej­skiej w celu likwi­da­cji barier archi­tek­to­nicz­nych. Uda­ło się dzię­ki temu dopro­wa­dzić do tego, że np. wszyst­kie nowe pero­ny komu­ni­ka­cji miej­skiej, któ­re są budo­wa­ne w Czę­sto­cho­wie, zawie­ra­ją już pik­to­gra­my dla osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych. Teraz jeste­śmy praw­do­po­dob­nie pierw­szym mia­stem, któ­re przy­ję­ło tak pre­cy­zyj­ne stan­dar­dy orga­ni­za­cji imprez maso­wych pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Źró­dło: Gaze­ta Wyborcza

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds