Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wyciecz­ka do SIED­MIO­GRÓD +  BUŁ­GA­RIA 2022

        S I E D M I O G R Ó D  +  B U Ł G A R I A 2022

07.09.22 – wyjazd z Jele­niej Góry o godz. 20.oo, noc­ny prze­jazd przez Cze­chy, Sło­wa­cję, Węgry
                  do Rumunii

08.09.22 – przy­jazd do Sibiu w godzi­nach popo­łu­dnio­wych – zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu, spa­cer
                  po zabyt­ko­wym cen­trum, w skład któ­re­go wcho­dzą trzy pla­ce z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi
                 dla tego mia­sta budyn­ka­mi z “ocza­mi”, XVI-wiecz­ny Ratusz z gale­rią i wie­życz­ką,
                 ofe­ru­ją­cą wspa­nia­ły widok na mia­sto i oko­li­cę, kościół Jezu­itów, kościół ewan­ge­lic­ki
                 z prze­ło­mu XIV i XV wie­ku z wie­żą z dzwo­nem ska­zań­ców, kola­cja, nocleg

09.09.22 – śnia­da­nie, prze­jazd do Sigi­szo­ary (rum. Sighi­șo­ara), mia­sto, w któ­rym uro­dził się Wlad
                  Palow­nik – słyn­ny Dra­cu­la, jej cała śre­dnio­wiecz­na sta­rów­ka wpi­sa­na na listę
                  świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNE­SCO — m.in.: Wie­ża Zega­ro­wa, Zakry­te Scho­dy,
                  Kościół na Wzgó­rzu, Muzeum Tor­tur, dom uro­dze­nia Dra­cu­li
                  prze­jazd do Bra­szo­wa (rum. Bra­șov) – zwie­dza­nie — m.in. śre­dnio­wiecz­ne
                  budyn­ki — Dom Rady, Czar­ny Kościół, Bastion Tka­czy, Czar­na i Bia­ła Wie­ża, Bra­ma
                  Schei, zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, nocleg

10.09.22 – śnia­da­nie, prze­jazd do miej­sco­wo­ści Bran, odwie­dzi­ny legen­dar­ne­go „zam­ku Draculi

                  prze­jazd do miej­sco­wo­ści Sina­ia — zwie­dza­nie pała­cu Peles – XIX wiecz­ne­go
                  kom­plek­su  pała­co­we­go, let­niej rezy­den­cji rumuń­skiej rodzi­ny kró­lew­skiej, 
                  zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, nocleg

11.09.22 – śnia­da­nie, prze­jazd do Sło­necz­ne­go Brze­gu, zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, noc­leg
………..  — pobyt 5 nocy, hotel***/****, wyży­wie­nie w wer­sji all inc­lu­si­ve, wyciecz­ka
                  do Neseberu

16.09.22 – wcze­sne śnia­da­nie, opusz­cze­nie hote­lu, wyjazd do Bel­gra­du, zakwa­te­ro­wa­nia, kola­cja,
                  nocleg

17.09.22 – śnia­da­nie, opusz­cze­nie hote­lu, 2‑godzinne zwie­dza­nie Bel­gra­du z prze­wod­ni­kiem
                   miej­sco­wym, wyjazd do kraju

17/18.09.22 – przy­jazd na Dol­ny Śląsk nie­co po pół­no­cy z sobo­ty na niedzielę

Świad­cze­nia
*  3 noc­le­gi w Rumu­nii, hote­le***, poko­je 2‑osobowe z łazien­ka­mi
*  3 śnia­da­nia i 3 kola­cje
*  5 noc­le­gów w Sło­necz­nym Brze­gu, hotel***/****, poko­je 2‑osobowe z łazien­ka­mi
*  wyży­wie­nie typu all inc­lu­si­ve
*  1 noc­leg w Bel­gra­dzie, hotel***, poko­je 2‑osobowe z łazien­ka­mi
*  1 śnia­da­nie i 1 kola­cja
*  opie­ka pilo­ta pol­skie­go
*  ubez­pie­cze­nie od kosz­tów lecze­nia za gra­ni­cą KL do 10.000 Euro i od następstw nie­szczę­śli­wych
    wypad­ków NNW do 7.000 PLN
*  auto­kar lux (kli­ma­ty­za­cja, WC, barek, DVD)

Cena
                                   2.890 PLN/os
.

Uwa­ga
            1. Cena nie zawie­ra kosz­tu bile­tów wstę­pu do zwie­dza­nych obiek­tów
            2. Cena nie zawie­ra dopła­ty na prze­wod­ni­ków miej­sco­wych + 25 Euro/os.
            3. Dopła­ta na Tury­stycz­ny Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny i Tury­stycz­ny Fun­dusz pomo­co­wy
               + 20 PLN/os.
           
 4. Wyciecz­ka do Bur­gas, Sozo­po­la i rezer­wa­tu rze­ki Ropo­ta­mo, na życze­nie gru­py
               + 25 Euro/os.

 

Kon­takt pod nr tele­fo­nu 75 75 242 54 z Jadwi­ga Trę­bacz i Sta­ni­sław Marek lub sie­dzi­bie KSON