Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 01/06/2022 na skład Biuletynu

Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­ży­ła firma 

AD REM ul. Woj­ska Pol­skie­go 91, 58–500 Jele­nia Góra”